OGŁOSZENIE

 

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs na stypendium naukowe dla studenta stypendysty w celu realizacji zadań z projektu badawczego pt. „Spektralne odciski palca jako narzędzie badania jakości soków owocowych”, finansowane ze środków przyznanych przez NCN na podstawie decyzji DEC-2016/23/B/NZ9/03591 z dnia 16. 05. 2017 w ramach konkursu OPUS 12-NZ.

 

Wymagania:

- status studenta studiów drugiego stopnia na kierunku towaroznawstwo, technologia żywności lub pokrewnym

- motywacja do prowadzenia badań naukowych.

 

Opis zadań:

Celem projektu jest opracowanie metod oznaczania składników i właściwości wybranych soków owocowych z zastosowaniem technik spektroskopowych i chemometrii.

Do zadań studenta będzie należało:

- oznaczanie składników i właściwości fizykochemicznych

- badania z zastosowaniem metod spektroskopowych.

Dla studenta Wydziału Towaroznawstwa UEP istnieje możliwość realizacji pracy magisterskiej.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 20 marca 2018 r.

Forma składania ofert: osobiście lub e-mailem na adres ewa.sikorska@ue.poznan.pl.

Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia w projekcie: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: marzec 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

-         dane kontaktowe

-         zaświadczenie potwierdzające status studenta II stopnia studiów

-         życiorys uwzględniający informacje o działalności naukowej w czasie studiów i pracy inżynierskiej lub licencjackiej

-         list motywacyjny

-         zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

Dodatkowe informacje:

Pytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres przewodniczącej komisji konkursowej dr hab. Ewy Sikorskiej, prof. nadzw. UEP, ewa.sikorska@ue.poznan.pl, lub kontaktować się osobiście Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, bud. A, pokój 024, al. Niepodległości 10, Poznań.

 

Informacja o konkursie jest zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Zasady oceny wniosków określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych” oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk.