Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej powstała w 2012 roku w wyniku połączenia Katedry Technologii i Ochrony Środowiska oraz Katedry Instrumentalnych Metod Oceny Jakości. Połączenie obu Katedr znacznie rozszerzyło obszar badawczy, szczególnie przełożyło się to na umiejętne połączenie zakresu technologiczno-przemysłowego towaroznawstwa z analizą i ocena parametrów jakościowych w skali laboratoryjnej. Wynikiem połączenia jest nowatorskie podejście do prowadzonych badań naukowych oraz obszaru dydaktycznego.

Historia Katedry Instrumentalnym Metod Oceny Jakości rozpoczęła się w 1967 roku, gdy z części Katedry Towaroznawstwa Produktów Spożywczych utworzono nową jednostkę Naukowo-dydaktyczną pod kierownictwem doc. dr hab. Jacka Kozioła. W 1974 roku został utworzony Zakład Analizy Instrumentalnej, który w roku 1992 został przemianowany na Katedrę Analizy Instrumentalnej. Kierownikiem Zakładu, a następnie Katedry był prof. dr hab. Jacek Kozioł. W roku 2007 została zmieniona nazwa Katedry na Katedrę Instrumentalnych Metod Oceny Jakości. W roku 2002 kierownikiem Katedry została dr hab. Bożena Tyrakowska, prof. nadzw. UEP. W skład zespołu Katedry w różnych latach wchodzili: prof. dr hab. Jacek Kozioł, prof. dr hab. Anna Koziołowa, dr Violetta Szczęsna (do roku 1990), dr hab. Bożena Tyrakowska, mgr Danuta Janc (do roku 1989), mgr Marek Nowak (do roku 1993),mgr Małgorzata Stroińska (do roku 1988), dr hab. Henryk Szymusiak (do roku 1992), dr Magdalena M. Szafran (do roku 1997), dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, dr hab. Ewa Sikorska, dr Katarzyna Pawlak-Lemańska, dr Jarosław Chmielewski, Jerzy Bańkowski (do roku 1993), Wiesława Sikora, Hanna Rydlewska i Tomasz Rydlewski.

Aktualna problematyka naukowo-badawcza Katedry Technologii i Analizy Instrumentalnej obejmuje:
  • Badanie zależności pomiędzy strukturą a właściwościami fizyko-chemicznymi oraz aktywnością biologiczną związków organicznych obecnych w żywności, kosmetykach i produktach chemii gospodarczej.
  • Nowoczesne metody instrumentalne w ocenie jakości i bezpieczeństwa surowców i wyrobów gotowych (identyfikacja i oznaczania zawartości biologicznie czynnych składników i zanieczyszczeń żywności, kosmeceutyków i wyrobów chemii gospodarczej przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektroskopii UVVIS, NIR, IR, fluorescencji, absorpcji atomowej i derywatografii, obiektywne pomiary barwy i zapachu).
  • Fizykochemia i technologia związków powierzchniowo-czynnych (właściwości cząsteczek surfaktantów w roztworach, kinetyka i termodynamika tworzenia się miceli, oddziaływania surfaktant–barwnik w wodnych roztworach elektrolitów, stabilność emulsji spożywczej i kosmetycznej, stabilność termiczna surfaktantów).
  • Korzystne i szkodliwe efekty działania produktów pochodzenia roślinnego oraz funkcjonalnych składników żywności i kosmeceutyków (związki polifenolowe, witaminy, fizykochemia naturalnych i syntetycznych przeciwutleniaczy).
  • Ochrona środowiska (teoretyczne modelowanie procesów wolnorodnikowych w atmosferze, konstrukcja elektrod jonoselektywnych do oznaczania surfaktantów w próbach środowiskowych, monitorowanie śladowych ilości metali ciężkich w żywności oraz w próbach środowiskowych metodami spektroskopowymi i elektrochemicznymi, fizykochemiczna analiza powietrza, wody oraz ścieków przemysłowych i komunalnych). 
Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej stanowi miejsce realizacji wielu niezwykle ciekawych prac dyplomowych. Dyplomanci realizują prace z zakresu fizykochemii i technologii związków powierzchniowo-czynnych, obliczeń kwantowo-chemicznych, zagadnień ochrony środowiska, fizykochemii przeciwutleniaczy, technologii kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej oraz szeroko pojętej oceny jakości przy pomocy obiektywnych metod instrumentalnych. Przedmiot badań pracowników Katedry stanowią zarówno układy modelowe jak i wyroby rynkowe.

Katedra stara się rozwijać nie tylko dyscyplinę naukową, w ramach której funkcjonuje, ale także doskonalić model edukacji i formy dydaktyczne w przekazywaniu wiedzy studentom. Katedra współpracuje z praktyką gospodarczą prowadząc badania analityczne parametrów jakościowych produktów spożywczych i przemysłowych. Dorobek naukowy pracowników Katedry jest imponujący, Publikacje stanowią głównie artykuły w czasopismach z Listy Filadelfijskiej oraz w postaci publikacji książkowych, ponadto wyniki badań przedstawiane są podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.