1.    Wykształcenie

2011 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa;

2006 - studia wyższe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek: Towaroznawstwo, specjalność: Kształtowanie jakości produktów spożywczych;

 

2. Doświadczenie zawodowe

od 21.02.2012 - obecnie - adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa UEP;

od 21.02.2011 do 20.02.2012 - asystent w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa UEP;

Współpraca ze Spółką Celową UEP oraz Polską Izbą Opakowań.

 

3. Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotów (wybrane):
1) Non-food Products Quality and Safety (kier. Product & Process Management, II stopień); 2) Opakowalnictwo i przechowalnictwo (kier. Towaroznawstwo, II stopień – studia stacjonarne i niestacjonarne);
3) Opakowania kosmetyków (kier. Towaroznawstwo, II stopień – studia niestacjonarne);
4) Technika i inżynieria produkcji opakowań (kier. Zarządzanie i inżyniera produkcji, I stopień – studia stacjonarne i niestacjonarne);
5) Towaroznawstwo artykułów przemysłowych (kier. Towaroznawstwo, I stopień);
6) Towaroznawstwo przemysłowe (kier. Towaroznawstwo, II stopień);
7) Towaroznawstwo wyrobów (przemysł) (kier. Towaroznawstwo, II stopień – studia niestacjonarne).

Wykłady z przedmiotów (wybrane):
1) Active and Intelligent Packaging (kier.Product & Process Management, I stopień);
2) Modern Warehousing Technologies (kier. Product & Process Management, II stopień);
3) Non-food Products Quality and Safety (kier. Product & Process Management, II stopień);
4) Opakowalnictwo i przechowalnictwo (kier. Towaroznawstwo, I stopień – studia stacjonarne i niestacjonarne);
5) Opakowania produktów spożywczych utrwalanych metodami fizycznymi (kier. Towaroznawstwo, I stopień);
6) Opakowania w systemach logistycznych (kier. Towaroznawstwo, II stopień);
7) Packaging Technology (kier.Product & Process Management, I stopień);
8) Techniki i technologia przechowywania towarów (kier. Towaroznawstwo, II stopień);
9) Towaroznawstwo wyrobów (przemysł) (kier. Towaroznawstwo, II stopień – studia stacjonarne i niestacjonarne);

 4. Charakterystyka działalności naukowo - badawczej

Tematyka badawcza:
Zastosowanie systemów biodetekcji w ocenie produktów spożywczych i przemysłowych.
Opakowania aktywne hamujące rozwój niepożądanej mikroflory.
Wskaźniki świeżości żywności.

Współpraca z ośrodkami naukowymi:
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Realizowane granty i projekty:
1) Projekt POWR.03.03.00-00-M098/16 pn. Nowy międzynarodowy program kształcenia dla studiów II stopnia Product & Process Management na Wydziale Towaroznawstwa UEP, 2017-2020, projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, koordynator merytoryczny, specjalista ds. rozliczeń;
2) Projekt nr FSS/2014/HEI/W/0120 pn. Product & Process Management. Environmental Focus – studia inżynierskie w języku angielskim, projekt realizowany w ramach programu Rozwój Polskich Uczelni, finansowany w obrębie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, koordynowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) ze środków norweskich. Realizacja projektu w latach 2015-2016, asystent koordynatora, specjalista ds. rozliczeń;
3) Projekt UEP nr 51101-55 pn. Elektrochemiczny biosensor DNA do oceny uszkodzeń kwasów nukleinowych wywoływanych przez czynniki chemiczne i fizyczne, realizowany w latach 2014-2015, główny wykonawca;
4) Projekt MNiSW/2014/DIR/599/UMW pn. Aktywne opakowania – projektowanie nowych materiałów opakowaniowych i analiza ich zastosowania, realizowany w latach 2014-2015, koordynator i główny wykonawca;
5) Projekt MNiSW/2014/DIR/598/UMW pn. Surfaktanty – badanie właściwości użytkowych nowych związków, realizowany w latach 2014-2015, wykonawca;
6) Projekt badawczy nr N N312 206736 pn. Opracowanie elektrochemicznego biosensora DNA do wykrywania mikroorganizmów patogennych w żywności, realizowany w latach 2009-2012, główny wykonawca;

Działalność organizacyjna:
od 09.2017 - przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji na Wydziale Towaroznawstwa UEP;
od 09.2017 - członek Wydziałowej Komisji Programowej na Wydziale Towaroznawstwa UEP;
od 09.2016 - członek Komisji Rektora UEP ds. Jakości Edukacji;
od 09.2016 do 09.2017 - członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacji na Wydziale Towaroznawstwa UEP;
od 03.2015 do 03.2017 - sekretarz Wydziałowej Komisji ds. rozdziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych  służących rozwojowi młodych naukowców i doktorantów na Wydziale Towaroznawstwa UEP w latach: 2015, 2016, 2017;
od 06.2014 do 12.2015 - sekretarz Komitetu Organizacyjnego 13th International Commodity Science Conference 2015;
od 09.2012 - członek Rady Wydziału Towaroznawstwa UEP – kadencje (2012-2016
i 2016-2020);
od 09.2012 do 09.2016 - członek Wydziałowej Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na Wydziale Towaroznawstwa UEP;
od 09.2012 - członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oddz. Poznań;
od 05.2012 do 05.2014 - sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Towaroznawstwa ds. naboru na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013 i następnie w roku 2013/2014

Recenzje dla czasopism:
od 2011 ponad 50 recenzji peer review dla czasopism: Analytical Methods (ISSN 1759-9679), Bioelectrochemistry (ISSN: 1567-5394), Biosensors & Bioelectronics (ISSN: 0956-5663),  Electroanalysis (ISSN: 1521-4109), JoVE – Journal of Visualized Experiments  (ISSN: 1940-087X), Sensors (ISSN: 1424-8220)

Tłumaczenia:
Tichoniuk, M., 2014, w: A. Emblem, H. Emblem (red.), Technika opakowań: podstawy, materiały, procesy wytwarzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, rozdziały:
1) Sztywne opakowania metalowe, s. 165-223.
2) Opakowania z folii aluminiowej, s. 224-244.
3) Zarządzanie ryzykiem w opakowalnictwie, s. 674-705.

Zgłoszenia patentowe:
1) Wojciechowska P., Tichoniuk M., Maciejewski H. - 2015 - Żelatynowo-siloksanowe materiały hybrydowe o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i sposób ich otrzymywania - P.412668
2) Ligaj M., Filipiak M., Tichoniuk M. - 2014 - Sposób oceny jakości prób kwasów nukleinowych – P.408463
3) Ligaj M., Filipiak M., Tichoniuk M. - 2007 - Biosensor DNA i sposób wykrywania specyficznych fragmentów kwasów nukleinowych oraz zastosowanie biosensora DNA – P.382226

Patenty:
1) Wojciechowska P., Tichoniuk M., Maciejewski H. - 2017 - Żelatynowo-siloksanowe materiały hybrydowe o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i sposób ich otrzymywania - P.412668

 

5. Wybrane publikacje (imię i nazwisko, tytuł, nazwa czasopisma, numer /nazwa wydawnictwa, rok, strony)

1) Wojciechowska, P., Tichoniuk, M., Gwiazdowska, D., Maciejewski, H., Nowicki, M., Antimicrobial activity of organic–inorganic hybrid films based on gelatin and organomodified silicones, Advances in Polymer Technology, 2018, on-line, DOI:10.1002/adv.21967

2) Tichoniuk, M., 2017, Electrochemical sensors for fast detection of foodborne pathogens , Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 4 (53), s. 42-53.

3) Cierpiszewski, R., Tichoniuk, M., Radomska, N., 2017, Application of freshness indicator for monitoring of fish spoilage in model and commercial packaging, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 4 (53), s. 103-117.

4) Tichoniuk, M., Radomska, N., Cierpiszewski, R., 2017, The Application of Natural Dyes in Food Freshness Indicators Designed for Intelligent Packaging, Studia Oeconomica Posnaniensia, 5 (7), s. 19-34.

5) Radomska, N., Tichoniuk, M., Cierpiszewski, R., Biazik, E., 2016, Lotne związki aminowe wskaźnikiem świeżości ryb i mięsa, Przemysł Spożywczy, 2, s. 20-23.

6) Tichoniuk, M., Radomska, N., Cierpiszewski, R., 2016, Wykorzystanie naturalnych barwników spożywczych w konstrukcji wskaźnika świeżości opakowanej żywności , Opakowanie, 11, s. 56-60.

7) Ligaj M., Tichoniuk M., Gwiazdowska D., Filipiak M., Electrochemical DNA biosensor for the detection of pathogenic bacteria Aeromonas hydrophila, Electrochimica Acta, 128, 2014, s. 67-74

8) Krysińska N., Tichoniuk M., Cierpiszewski R., Wskaźniki ditlenku węgla przeznaczone do monitorowania świeżości żywności, Opakowanie, 6, 2014, s. 71-74.

9) Tichoniuk M., Biosensory DNA do wykrywania mikroorganizmów chorobotwórczych w żywności, Wydawnictwo UEP, 2013.

10) Gwiazdowska, D., Ligaj, M., Tichoniuk, M., Filipiak, M., 2011, Detection of Aeromonas hydrophila -comparison of cutural and PCR methods, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 214, s. 120-127.

11) Tichoniuk M., Gwiazdowska D., Ligaj M., Filipiak M., Electrochemical detection of foodborne pathogen Aeromonas hydrophila by DNA hybridization biosensor, Biosensors & Bioelectronics, 26, 2010, s. 1618-1623.

12) Tichoniuk M., Ligaj M., Filipiak M., Application of DNA Hybridization Biosensor as a Screening Method for the Detection of Genetically Modified Food Components, Sensors, 8, 2008.

13) Ligaj M., Tichoniuk M., Filipiak M., Detection of bar gene enconding phosphinothricin herbicide resistance in plants by electrochemical biosensor. Bioelectrochemistry, 74, 2008.