Wykształcenie
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

Stopień naukowy
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, inżynier

Funkcje pełnione na UE i poza Uczelnią
  • Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych
  • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa
  • członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Polskich Ram Kwalifikacji
  • członek European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid)
  • członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (Sekcja Chemii i Technologii Tłuszczów)
  • członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • członek Komisji Rewizyjnej O/Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
  • członek Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowych
  • członek Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości przy O/PAN w Poznaniu

Zainteresowania naukowe
towaroznawstwo żywności, kształtowanie jakości żywności, trwałość żywności, stabilność lipidów żywności

Dorobek naukowy
przeglądaj dorobek naukowy pracownika https://develop.ue.poznan.pl/WebForms/Reports/Pubs/ae198cc1eefe418fbc6ee2b6ae5094a4

Zainteresowania pozanaukowe
Viva la salsa!