Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania jakością oraz innych znormalizowanych systemów zarządzania, przydatnych w pracy menedżera w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym. 

Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności związanych z projektowaniem, dokumentowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem rozwiązań systemowych ukierunkowanych na zagadnienia szeroko definiowanej jakości, stanowiącej podstawę na rynku dla oferowania produktów i świadczenia usług. 

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił: 

- zaprojektować rozwiązania adekwatne dla danych organizacji w zakresie zarządzania jakością oraz wykorzystać inne elementy systemów znormalizowanych, w oparciu o benchmarki z organizacji produkcyjnych i usługowych różnych branż,

- interpretować wymagania dla znormalizowanych systemów zarządzania – w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym także w zakresie zagadnień ryzyka i szans związanych z podejmowaniem działań;

- zaprojektować, wdrożyć i rozwijać systemy zarządzania oparte o międzynarodowe normy (w zakresie kluczowych elementów systemów zarządzania, jakością i bhp)

- samodzielnie dokonać diagnozy podejmowanych działań w organizacji na zgodność z wymaganiami normatywnymi oraz ocenić ich przystawalność i skuteczność,

- mapować, modelować i optymalizować procesy biznesowe w organizacji, w kontekście wymagań norm oraz filozofii LM;

- zaplanować i wdrożyć działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu zintegrowanego;

- zarządzać ryzykiem w ramach znormalizowanych systemów zarządzania.

Więcej informacji o studium na stronie: