Od 2006 roku organizowane są na Wydziale Towaroznawstwa Dni Młodych Towaroznawców. Spotkanie o charakterze konferencji pozwala od lat na konfrontacje poglądów, weryfikacje wyników badań oraz przedstawienie swoich zainteresowań magistrantom, jak również absolwentom pierwszego stopnia studiów. Chętni do wysłuchania ich pomysłów to nie tylko pracownicy wydziału, ale także władze uczelni oraz praktycy gospodarczy.
W roku 2005 odbyło się po raz pierwszy Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa. Zainteresowanych do udziału w spotkaniu nie brakowało w kraju, jak i zagranicą (Ukraina), dlatego Forum uzyskało przedrostek Międzynarodowe.
Podczas obrad wielokrotnie podkreślano znaczenie nauk towaroznawczych we współczesnej nauce, a przede wszystkim w biznesie i gospodarce. Akcentowano potrzebę wielostronnej wymiany wiedzy teoretycznej z praktyką, a zwłaszcza uczestnictwa w tej wymianie studentów, którzy w przyszłości będą stanowili grupę decydującą o kierunku rozwoju gospodarczego kraju.

Główne cele Dni Młodych Towaroznawców - aktywne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności studentów, doskonalenie umiejętności interpersonalnych przez pracę zespołową, kształtowanie zdolności do demonstrowania własnych projektów i pomysłów badawczo-naukowych - za każdym razem zostały w pełni osiągnięte.