Aktualnie realizowane projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki

 • Uwarunkowania oraz metody macierzowo-sieciowe pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek – kierownik projektu prof. dr hab. Ireneusz P. Rutkowski
  Głównym celem projektu badawczego jest identyfikacja czynników (uwarunkowań) dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowych produktów na rynek oraz opracowanie nowej metody pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowych produktów na rynek. Założenia i hipotezy badawcze będą zweryfikowane za pomocą nowej metody macierzowo-sieciowej (nowa metoda obserwacji kontrolowanej), która umożliwi bardziej precyzyjny pomiar poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowych produktów na rynek, niż metody pomiaru dotychczas stosowane.
 • Kapitał intelektualny powiatów polskich – kierownik projektu dr hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP
  Projekt dotyczy opracowania naukowej metody pomiaru kapitału intelektualnego jednostki samorządu terytorialnego (jst) średniego szczebla: powiatu, a także przeprowadzenia pilotażowego pomiaru na próbie badawczej stanowiącej ok.10% populacji generalnej powiatów. Wykorzystane zostaną ilościowe i jakościowe metody badawcze (badanie ankietowe, studium przypadku, dyskusja moderowana z udziałem ekspertów). Poszczególne produkty cząstkowe projektu będą recenzowane przez ekspertów: zarówno członków zespołu badawczego jak i badaczy, z którymi współpracują realizatorzy projektu w sieciach naukowych.
 • —Zachowania oszczędnościowe i finansowe zabezpieczenie  emerytalne w gospodarstwach domowych - determinanty, postawy, modele —– kierownik projektu dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP
  Projekt ma charakter poznawczo-metodyczny.
  W obszarze poznawczym wyróżnić można trzy cele:
  - określenie wpływu ekonomicznych i pozaekonomicznych determinant zachowań oszczędnościowych polskich gospodarstw domowych
  - identyfikacja zachowań osób aktywnych zawodowo w zakresie finansowego zabezpieczenia emerytalnego
  - określenie postaw osób w wieku emerytalnym wobec indywidualnych dobrowolnych form finansowego zabezpieczenia emerytalnego (np. odwrócona hipoteka)
  Obszar metodyczny obejmuje:
  - opracowanie i testowanie narzędzi do badania postaw wobec oszczędzania oraz budowę modelu zachowań oszczędnościowych
  - modyfikację metod, technik i narzędzi badawczych w kierunku zwiększenia ich skuteczności w badaniach osób w wieku emerytalnym

Prowadzone tematy badań statutowych
 1. Strategie rozwoju i wprowadzania nowych produktów na rynek w przedsiębiorstwach przemysłowych
 2. Nowy paradygmat marketingowego zarządzania w organizacjach  usługowych
 3. Nowe przywództwo w polskiej oświacie
 4. Perspektywy i uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Zrealizowane w Katedrze projekty badawcze NCN, MNiSW, KBN
 • Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych w Polsce. Determinanty, ocena, segmentacja. - kierownik projektu prof. dr hab. Józef Garczarczyk (1997-1999)
 • Monitoring koniunktury na rynku finansowym w Polsce - ocena sytuacji i prognoza - kierownik projektu prof. dr hab. Józef Garczarczyk (2000-2002)
 • Model jakości usług finansowych w Polsce - kierownik projektu prof. dr hab. Józef Garczarczyk (2002-2004)
 • Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki - kierownik projektu dr Marek Mocek (2003-2006)
 • Prognozowanie koniunktury na rynku usług finansowych - metody, trafność, zastosowania - kierownik projektu prof. dr hab. Józef Garczarczyk (2007-2010)
 • Zachowania nabywców usług finansowych w warunkach zmian koniunktury rynkowej - kierownik projektu prof. dr hab. Józef Garczarczyk (2011-2014)