Specjalność Analityka usług finansowych

Specjalność Analityka usług finansowych umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu badania i analizy rynku usług finansowych oraz uczestniczących na nim podmiotów rynkowych, a więc zarówno klientów korporacyjnych, jak i klientów indywidualnych. Studia pozwolą na łączenie specjalistycznej wiedzy teoretycznej z zakresu finansów i rynków finansowych z analitycznym podejściem do rynkowych strategii działania zarówno usługodawców (instytucji finansowych) oraz usługobiorców (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe).

Cel prowadzonych zajęć

Na specjalności AUF studenci uzyskują kompleksową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynków finansowych (m. in. bankowego, ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych). Studenci poznają metody pozyskiwania informacji o rynku, zachodzących na nim procesach, relacjach między jego uczestnikami, uczą się także praktycznego wykorzystania tych informacji w budowie strategii przedsiębiorstwa oraz we współpracy i kontaktach z instytucjami rynku finansowego. W kształceniu nacisk położony jest na analizę zachowań klientów instytucji finansowych, zarówno indywidualnych (gospodarstwa domowe) jak i instytucjonalnych (przedsiębiorstwa), przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza nowoczesnych metod badań ilościowych i jakościowych. Umożliwia to m. in. rozpoznanie potrzeb i preferencji w zakresie usług finansowych oraz procesu decyzyjnego klientów instytucji finansowych. Wiedza ta pozwala podejmować decyzje z jednej strony w zakresie budowy oferty usługowej instytucji finansowej, z drugiej zaś optymalnie dobierać usługi finansowe zaspokajające potrzeby przedsiębiorstwa.

Metody nauczania / Forma prowadzenia zajęć

 • wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich współpracujących z praktyką gospodarczą,
 • laboratoria komputerowe (oferujące możliwość nabycia umiejętności posługiwania się pakietami statystycznymi) oraz badań jakościowych (dające możliwości m. in. stosowania multimedialnych form komunikacji i analiz marketingowych),
 • ćwiczenia dające możliwość praktycznego rozwiązywania typowych problemów podmiotów świadczących usługi finansowe, pozwalające na rozwój kreatywnego myślenia studentów, kształcenia umiejętności pracy zespołowej, nabywania umiejętności przygotowania projektów badawczych, prezentacji wyników wykonanych projektów i analiz,
 • ćwiczenia i praktyki terenowe umożliwiające bezpośredni kontakt z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami i gospodarstwami domowymi,
 • seminaria, na których można doskonalić umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów naukowych z zakresu finansów i rynków finansowych,
 • a ponadto: interaktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne, konwersatoria, konsultacje z praktykami, symulacje, studia przypadków. 


Dlaczego warto studiować na specjalności?

 • kształcimy w zakresie umiejętności pozyskiwania i przetwarzania informacji na potrzeby decyzji zarządczych i marketingowych,
 • oferujemy wiedzę i umiejętności prowadzenia analiz rynkowych, gospodarczych, umożliwiających tworzenie strategii przedsiębiorstw i instytucji w zakresie kształtowania portfela usług finansowych, ich cen i dystrybucji,
 • uczymy diagnozować i prognozować koniunkturę gospodarczą oraz określać jej wpływ na efekty działania przedsiębiorstwa,
 • umożliwiamy nabycie umiejętności posługiwania się specjalistycznymi pakietami komputerowymi, wspierającymi procesy zarządzania i podejmowania decyzji w instytucji finansowej,
 • zapewniamy realizację zajęć, podczas których wiedza teoretyczna jest wykorzystywana w sposób praktyczny,
 • podczas zajęć zapewniamy realizowanie indywidualnych lub grupowych projektów badawczych, rozwijamy samodzielność myślenia i kreatywność.

Osoby zainteresowane wyborem specjalności Analityka usług finansowych (w przypadku dodatkowych pytań związanych ze specjalnością) zapraszamy na dyżury do następujących osób:

 • prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski, prof. zw. UEP
 • dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP
 • dr hab. Iwona Olejnik, prof. nadzw. UEP 
 • dr Piotr Tarka, prof. nadzw. UEP
 • dr hab. Mirosława Kaczmarek
 • dr Robert Skikiewicz