Uczymy już od 34 955 dni
Aktualności

Rok 2007

Archiwum roku 2007

7 grudnia 2007 r.
Odbyło się kolokwium habilitacyjne dra C. Kochalskiego, na którym uzyskał on stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.


12 listopada 2007 r.
Na posiedzeniu Kapituły Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, organizowanego przez Urząd Miasta Poznania, wręczone zostały podziękowania dla mgra G. Mikołajewicza i mgra J. Nowickiego za aktywny udział w pracach nad tworzeniem i rozwojem konkursu, w tym także, za pełnienie roli ekspertów ds. oceny ekonomicznej przedsiębiorstw.


17-20 października 2007 r.
Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki", organizowana przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, mgr E. Augustyniak: Wpływ fuzji i przejęć na wartość rynkową przedsiębiorstwa. Studium empiryczne polskich spółek giełdowych,
 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Restrukturyzacja własnościowa i jej wpływ na rozwój największych przedsiębiorstw,
 • dr R. Polaczek: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa poprzez postępowanie układowe.

14-15 września 2007 r.
Odbyła się Konferencja Naukowa "Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa", organizowana przez Uniwersytet Łódzki. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. M. Hamrol, mgr E. Szmaglińska: Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych indeksu MIDWIG w latach 2000-2004,
 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Pola obserwacji wskaźników ekonomicznych i ich odpowiednich układów przy podejmowaniu decyzji,
 • dr A. Dowżycki: Wskaźnik J. Tobina, jego treść, zastosowanie i ograniczenia,
 • dr C. Kochalski: Czy prowadzenie badań naukowych w analizie ekonomicznej musi mieć charakter empiryczno-predykcyjny?,
 • dr R. Polaczek: Zarządzanie krótkoterminową efektywnością przedsiębiorstwa w aspekcie wartości przedsiębiorstwa typu rodzinnego,
 • mgr G. Mikołajewicz: Pierwsze oferty publiczne (IPO) na GPW w Warszawie w roku 2006 - koszty emisji,
 • mgr J. Nowicki: Ekonomiczna wartość dodana i "granie" kapitałem zainwestowanym.

21-23 czerwca 2007 r.
Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swoje artykuły zaprezentowali:

 • prof. dr hab. H. Sobolewski: Restrukturyzacja własnościowa w przemyśle. Analiza sytuacyjna,
 • dr C. Kochalski: Analiza kosztów tworzenia EVA na bazie ABC,
 • dr W. Niedzielski: Wpływ wyboru źródła finansowania inwestycji na wartość przedsiębiorstwa,
 • dr R. Polaczek: Efektywność gospodarowania jako determinanta wzrostu wartości przedsiębiorstwa,
 • mgr G. Mikołajewicz: Refleksje na temat cyklu konwersji gotówki w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstw,
 • mgr J. Nowicki: Macierz ekonomicznej wartości dodanej w wersji rozszerzonej.

20 kwietnia 2007 r.
Otwarte zostały przewody doktorskie mgra G. Mikołajewicza oraz mgra J. Nowickiego.


18-20 kwietnia 2007 r.

Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami - Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości", organizowana przez Uniwersytet Szczeciński. Swój artykuł zaprezentował:

 • dr R. Polaczek: Creating company's value and assets management.

Marzec 2007 r.
Ukazało się wydanie III (zmienione) książki Katedry Analizy Finansowej i Strategicznej: "Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne", pod red. naukową M. Hamrola, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007;


WPROWADZENIE
CZĘŚĆ I STUDIUM PRZYPADKU - "KORD"
1. Prezentacja przedsiębiorstwa (M. Hamrol, G. Mikołajewicz)
2. Analiza przychodów, wyniku finansowego i rentowności przedsięborstwa (E. Kurtys)
3. Analiza kosztów (C. Kochalski)
4. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej oraz pokrycia finansowego majątku (M. Hamrol)
5. Analiza gospodarowania kapitałem obrotowym netto (R. Polaczek)
6. Analiza płyności oraz siły finansowej przedsiębiorstwa (A. Dowżycki)
7. Analiza progu rentowności i wspomagania operacyjnego (H. Sobolewski)
8. Analiza symptomów zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością (W. Niedzielski)
9. Analiza tworzenia wartości w przedsiębiorstwie (J. Nowicki)
10. Analiza pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym (G. Mikołajewicz)
CZĘŚĆ II STUDIUM PRZYPADKU - "FARMACJA"
1. Prezentacja przedsiębiorstwa (M. Hamrol, G. Mikołajewicz)
2. Problemy analityczne
LITERATURA


1 marca 2007 r.
Dr C. Kochalski obejmuje stanowisko Doradcy Prezesa w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego NBP.