19 grudnia 2016
Prezydent RP Andrzej Duda powołał z dniem 1 stycznia 2017 r. dr hab. Cezarego Kochalskiego, prof. nadzw. UEP na Doradcę Prezydenta RP.

listopad 2016
ukazała się książka pt. "System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie"  pod redakcją dr Andrzeja Niemca


23 listopada 2016
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP
wziął udział jako panelista w konferencji pt. "Jak kreować zyski i pokonać strach w biznesie", zorganizowanej przez Regionalny Oddział KIBR w Poznaniu, Katedrę Rachunkowości UEP, oraz Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości "Konto". Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej WTC.

listopad 2016
ukazała się "Leksykon mierników dokonań" pod redakcją prof. Wandy Skoczylas i dr Andrzeja Niemca


listopad 2016
ukazała się książka dr Dawida Szutowskiego pt. "Innovation and Market Value: the Case of Tourism Enterprises", która powstała w efekcie badań prowadzonych do rozprawy doktorskiej obronionej z wyróżnieniem w Katedrze Turystyki WGM w 2016 roku.

O książce:
We współczesnej rzeczywistości gospodarczej tylko jedna rzecz jest niezmienna – ciągła zmiana. Od momentu skonceptualizowania innowacji znajdują się one nieprzerwanie w centrum zainteresowania zarówno świata nauki, jak i praktyki gospodarczej. W literaturze naukowej są niezmiennie wskazywane jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstw. Implementacja rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach może prowadzić do generowania zróżnicowanych efektów. Z tego punktu widzenia kwantyfikacja tych efektów ma kluczowe znaczenie. Istnieje szerokie spektrum mierników umożliwiających ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej, odnoszących się do różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tym niemniej za najbardziej syntetyczną miarę uznaje się samą jego wartość. W tym kontekście poznawczo interesujący wydaje się problem badawczy zawierający się w pytaniu: jaka jest zależność pomiędzy ogłoszeniami o innowacjach a wartością dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych? Celem głównym pracy było zmierzenie krótko- i długoterminowego wpływu ogłoszeń o innowacjach na wartość dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych. W uzupełnieniu celu głównego sformułowano szereg celów szczegółowych. Zakres czasowy badań przeprowadzonych na potrzeby opracowania rozciągał się pomiędzy lutym 2011 a lutym 2016. Zakres przestrzenny obejmował 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Przeanalizowano ogłoszenia opublikowane dla 111 firm turystycznych notowanych na najważniejszych giełdach w Europie. W efekcie badań prowadzonych na potrzeby pracy stworzono i przetestowano empirycznie autorski model reprezentujący zależność pomiędzy ogłoszeniami o innowacjach a wartością dla akcjonariuszy przedsiębiorstw turystycznych.
O autorze:
Dr Dawid Szutowski – specjalista z zakresu wsparcia zarządzania finansami w procesach innowacyjnych. Zrealizował liczne projekty biznesowe obejmujące badania rynku, NPD (ang. new product development) oraz wdrożenia rozwiązań innowacyjnych. Posiada doświadczenie akademickie i biznesowe zdobywane w Polsce, Francji, Chinach i Turcji.
Jest autorem licznych opracowań naukowych dotyczących problematyki innowacji w przedsiębiorstwach. Realizował międzynarodowe projekty badawcze oraz granty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jego badania dot. efektów wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach zostały wyróżnione przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości Narodowego Banku Polskiego.

8 listopada 2016
dr inż. Aleksandra Szulczewska-Remi wzięła udział w sesji "Symbioza - współpraca naukowców oraz centrów transferu wiedzy z funduszami inwestycyjnymi" podczas konferencji "Prawne aspekty innowacji w biznesie", która odbyła się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

17-19 października 2016
dr Andrzej Niemiec
wygłosił referat pt. "Identyfikcja krytycznych czynników sukcesu (CSFS) za pomocą macierzy istotności - sterowalności (Relevance-Manageability Matrix) na przykładzie firm sektora transportu lądowego w ramach XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Rachunkowość a controlling" pod hasłem przewodnim: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, która odbyła się w Karpaczu. Organizatorem był Uniwersytet Wrocławski.


17 października 2016
Pracownicy Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny: dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, dr Jarosław Nowicki, dr Grzegorz Mikołajewicz, dr Agata Sierpińska-Sawicz, dr inż. Aleksandra Szulczewska-Remi, mgr Piotr Ratajczak otrzymali Nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016 - za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne" oraz "Green Controlling nad Finance. Theoretical Framework"
Dr Justyna Tanaś otrzymała Nagrodę indywidualną III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za  osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016 - za  pełnienie funkcji asystenta ds. organizacyjno-finansowych w ramach projektu "Green Controlling and Finance" realizowanego w ramach działania "Rozwój Polskich Uczelni"

23-24 września 2016

Dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP  uczestniczył w szkoleniu "Practices in Intergrative Casa Authoring and Marking", które odbyło się w Warszawie.5 czerwca 2016
Ukazała się książka "Green Controlling and Finance. Case Studies" pod redakcją naukową Cezarego Kochalskiego, Wydawnictwo Helion.  w ramach projektu "Green controlling and finance - innowacyjny program studiów podyplomowych", współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącego funkcję Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania nazwanego Rozwojem Polskich Uczelni (tzw. Fundusze Norweskie).


3 czerwca 2016
Dr hab. Cezary Kochalski prof. nadzw. UEP wziął udział w spotkaniu Konsorcjum Badawczego koordynowanego przez Internacional Performance Research Institute, które prowadzi badania na temat "CSR Reporting in CEE". Spotkanie odbyło się w Stuttgarcie.

1 czerwca 2016
Ukazała się książka "Green Controlling and Finance. Theoretical Framework" pod redakcją naukową Cezarego Kochalskiego, Wydawnictwo Beck.
Książka powstała w ramach projektu "Green controlling and finance - innowacyjny program studiów podyplomowych", współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącego funkcję Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania nazwanego Rozwojem Polskich Uczelni (tzw. Fundusze Norweskie).24 maja 2016
Ukazała się książka "Zielony controlling i finanse. Studium przypadków" pod redakcją naukową Cezarego Kochalskiego, Wydawnictwo Helion, 207 stron.
Książka powstała w ramach projektu "Green controlling and finance - innowacyjny program studiów podyplomowych", współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącego funkcję Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania nazwanego Rozwojem Polskich Uczelni (tzw. Fundusze Norweskie).


17 - 18 maja 2016
We wtorek 17 maja 2016 r. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP otworzył konferencję "Green Controlling and Finance", będącą podsumowaniem projektu "Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych".
 

Dr hab. Cezary Kochalski prof. nadzw. UEP, koordynator projektu przedstawił efekty realizacji projektu „GREEN CONTROLLING and FINANCE – innowacyjny program studiów podyplomowych”.
W pierwszym dniu odbyły się dwie sesje: Zarządzanie przedsiębiorstwem z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych, Narzędzia controllingu ekologicznego oraz Zielony controlling i finanse. Aspekty praktyczne.
W drugim dniu konferencji prezentacje przedstawili przedstawiciele studenckich kół naukowych.


10 maja 2016
dr hab. Cezary Kochalski, prof nadzw. UEP wygłosił referat pt. "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowym" podczas pierwszego w Polsce Międzynarodowego Kongresu envicon WATER, który odbył się w dniach 10 - 11 maja 2016 w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym


5 kwietnia 2016
ukazała się książka "Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne" pod redakcją naukową Cezarego Kochalskiego, Wydawnictwo Beck, seria Finanse 374. Książka powstała w ramach projektu "Green controlling and finance - innowacyjny program studiów podyplomowych", współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącego funkcję Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania nazwanego Rozwojem Polskich Uczelni (tzw. Fundusze Norweskie).

Więcej informacji na stronach internetowych projektu
 www.gcf.ue.poznan.pl