WYKSZTAŁCENIE:
 2012


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii
 2005 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder),
Collegium Polonicum w Słubicach
magister gospodarki przestrzennej, specjalność: rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich

STUDIA PODYPLOMOWE:

2014

Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii
2009


Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

PEŁNIONE FUNKCJE NA UEP:

od 2017 r.

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Marty Jankowskiej „Znaczenie koncepcji smart city dla społeczno-gospodarczego rozwoju miast”


od 2016 r.

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Anny Jancz „Uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla seniorów w Polsce”


2013-2014 r.

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Mrozińskiej „Luka złożoności społeczno-gospodarczych w układzie regionalnym Polski”


od 2013 r.

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej 


2012, 2013 i 2017 r.

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


2012 r.

Kierownik projektu „Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu – analiza wpływu wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów”


DYDAKTYKA:

Aktualnie prowadzone przedmioty:
Geograficzne systemy informacji przestrzennej z elementami kartografii
Analiza przestrzenna
Ekonometria przestrzenna
Komputerowe wspomaganie projektowania

Geografia społeczna
Seminarium licencjackie

Doświadczenie dydaktyczne obejmuje ponadto przedmioty:
Podstawy informatyki, Projektowanie komputerowe, Techniki komputerowe, Geograficzne systemy informacji przestrzennej, Elementy kartografii, Metody analizy regionalnej, Gospodarka przestrzenna w gminie, Metody analizy przestrzennej, Planowanie rozwoju miast i gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej, Atrakcyjność inwestycyjna obszarów.


PROJEKTY BADAWCZE:

2016

Wykonawca w projekcie badawczym: Analizy statystyczne i opracowanie graficzne dotyczące rynku nowych samochodów w Polsce, realizowanym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zlecenie Volkswagen Group Polska (kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz)


2015

Wykonawca w projekcie badawczym: System monitoringu i ewaluacji dla strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji (RIS3) w Polsce. Lista wskaźników wspólnych, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach S.C. UEP (kierownik projektu: dr Monika Matusiak)


2012

Kierownik projektu badawczego: Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu – analiza wpływu wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013


2010

Wykonawca w projekcie badawczym: Potrzeby kształcenia kadr administracji publicznej w zakresie zarządzania rozwojem, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013


2009-2010

Wykonawca w projekcie badawczym: Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej, realizowanym na zlecenie Rady Aglomeracji Poznańskiej w ramach Centrum Badań Metropolitalnych UAM (kierownik tematu "Usługi zdrowotne")


2008-2012

Wykonawca w projekcie badawczym promotorskim MNiSW: Organizacja przestrzenna systemu ratownictwa medycznego w Polsce (kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy J. Parysek)

PUBLIKACJE DO POBRANIA


Kisiała W., Rudkiewicz M., 2016, Dostępność przestrzenna sklepów dyskontowych sieci Biedronka na terenie miasta Poznania, Handel Wewnętrzny, 6 (365), s. 103-117.
Kisiała W., 2016, Nierówności regionalne a wzrost gospodarczy – weryfikacja hipotezy odwróconego U Williamsona, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 439, s. 167-177.
  Kisiała W., 2016, Zmiany nierówności poziomu rozwoju gospodarczego powiatów w Polsce - konwergencja czy dywergencja?, [w:] J. Potocki, J. Ładysz (red.), Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 418, s. 36-49.
  Trojanek M., Kisiała W., 2016, The Diversification of Communes’ Revenue from Real Estate Across Provinces, Real Estate Management and Valuation, 24, 2, s. 36-49.
  Kisiała W., 2016, Modele regresji przestrzennej w badaniach czynników korzystania ze świadczeń ratownictwa medycznego, [w:] W. Budner (red.), Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu. Tom 2. Zastosowania paradygmatu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 239-263.
Kisiała W., Bajerski A., Stępiński B., 2015, Realizacja regionalnych programów operacyjnych: analiza profili absorpcji funduszy unijnych w układzie centrum-peryferie, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 8, s. 113-131.
Weltrowska J., Kisiała W., 2014, Obszary koncentracji ubóstwa w strukturze przestrzennej miasta (na przykładzie Poznania), [w:] E. Sobczak, B. Bal-Domańska, M. Obrębalski (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 331, s. 235-245.
Kisiała W., Stępiński B., 2013, Analiza zróżnicowania przestrzennego absorpcji funduszy Unii Europejskiej przez samorządy terytorialne w Polsce, [w:] J. Sokołowski, G. Węgrzyn (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, s. 247-257.

Kisiała W., Stępiński B. (red.), 2013, Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Poznań.

Kisiała W., 2013, Wykorzystanie geograficznie ważonej regresji do analizy czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 219-242.

Kisiała W., 2012, Organizacja przestrzenna a zmiany dostępności szpitalnych oddziałów ratunkowych w Polsce, [w:] W.M. Gaczek (red.), Prace z gospodarki przestrzennej, Zjawiska i procesy współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe UEP, 247, s. 129-145.

Kisiała W., 2009, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej na rozwój systemu ratownictwa medycznego w Polsce, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, s. 45-56.