Dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska - profesor nadzwyczajny w Katedrze Logistyki i Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wcześniej - od 1.04.2007 r do 30.09.2018 - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, strategii korporacyjnych i konkurencyjnych organizacji, sieci przedsiębiorstw, ryzyka i zaufania w relacjach organizacji. Absolwentka kierunku Handel Zagraniczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Odbyła praktykę zawodową w MELEX USA Inc. w Stanach Zjednoczonych w Północnej Karolinie. Do roku 2007 związana zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z Katedrą Handlu i Instytucji Rynkowych. Wykładała m.in. w Krakowskiej Szkole Biznesu i w Wielkopolskiej Szkole Biznesu na studiach MBA, w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej oraz na Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich UEP. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, ryzyka strategicznego, sieci biznesowych, a także strategii korporacyjnych. Jest autorem ponad 150 prac naukowych. Uczestniczyła w kilkunastu projektach badawczych NCN oraz NCBiR. Ekspert w Narodowym Centrum Nauki w panelu HS4 (jednostka, instytucje, rynki). W 2018 r. zakończyła realizację kilkuletniego projektu badawczego NCN dotyczącego sieciowych powiązań personalnych i kapitałowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Niezależny członek rady nadzorczej w polskiej agencji ratingowej -  w spółce INC Rating, podlegającej nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z siedziba w Paryżu. INC Rating świadczy usługi podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom komunalnym. Członek rady nadzorczej w spółce Carpathia Capital S.A. –  pierwszej polskiej spółce notowanej na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Spółka działa jako fundusz venture capital/private equity dla sektora MSP w Polsce i Rumunii, którego celem jest inwestowanie w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych emitowanych przez MŚP, notowanych na rynkach głównych Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na rynkach alternatywnych AeRO i NewConnect. Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych - Strategic Management Society (SMS), Academy of International Business (AIB) i Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP).

Prowadziła wiele szkoleń i warsztatów, m.in. dla: pracowników pionów handlowych i marketingowych w zakresie marketingu, merchandisingu i sztuki sprzedaży - BWR S.A., Celapo, Gremifarm, ZPC Wawel, ZPC Skawa, PZU Życie S.A., Poczta Polska, Browary Warszawskie, CPN, Silesia, Henkel-Ecolab, OBI Market Budowlany i inne. Wygłaszała cyklicznie wykłady nt. „Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i analiza marketingowa przedsiębiorstw” w ramach kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, organizowanych przez Biuro Prawne „Uni-Lex”. Szkoleniowiec przy Krakowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.                      

Wykształcenie

03/2013

stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w specjalności zarządzanie strategiczne – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (rozprawa habilitacyjna pt. „Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw: ujęcie modelowe”)

07/2003

stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, w specjalności marketing -  Akademia Ekonomiczna w Krakowie (rozprawa doktorka pt. „Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między dostawcami i odbiorcami na rynku dóbr przemysłowych”)

06/1995

Stopień magistra ekonomii - Akademia Ekonomiczna w Krakowie (praca magisterska pt. „Koncepcja specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu”)

1990-1995

Studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie; kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne w zakresie handlu zagranicznego


 

Dydaktyka

o   Market place supply chain

o   Zarządzanie relacjami z klientami

o   Zarządzanie procesowe w łańcuchach dostaw

o   Międzynarodowe sieci logistyczne

o   Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw

o   Alianse i partnerstwo w logistyce

 

Seminaria

 

·         Seminaria magisterskie – studia II stopnia

o   Strategie przedsiębiorstw

o   Strategie korporacyjne

 

·         Seminaria doktorskie

o   Zarządzanie strategiczne

o   Sieci przedsiębiorstw

 

Obszary badawcze

Strategie korporacyjne. Aspekty rozwoju relacji i sieci międzyorganizacyjnych. Teoria współpracy przedsiębiorstw. Zaufanie w biznesie. Teoria renty ekonomicznej. Zarządzanie ryzykiem strategicznym. Formy współpracy przedsiębiorstw w sferze zaopatrzenia i w ramach łańcuchów wartości. Analiza sieci społecznych. Modelowanie równań strukturalnych w zarządzaniu.

 

Projekty badawcze

·         Zasoby relacyjne spółek giełdowych w Polsce w perspektywie analizy strukturalnej sieci, projekt badawczy NCN 2013/11/B/HS4/00461 (2014-2018) realizowany pod kierownictwem dr hab. Justyny Światowiec-Szczepańskiej, prof. nadzw. UEP, Nr uczelniany 51104-83.

·         PWP Kształtowanie jakości towarów i usług z uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej (nr POKL.04.01.01-00-088/13-00) (2014-2015) - koordynator z ramienia Wydziału Zarządzania UEP Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zagranicznymi partnerami projektu są: Instytut Nauk Ekonomicznych Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet im. Olesia Gonczara.

·         Zarządzanie ryzykiem partnerstwa strategicznego w przedsiębiorstwie – projekt badawczy habilitacyjny MNiSzW na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, nr N N115 326534 (2008-2010) – kierownik projektu: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP.

·         Teoria i praktyka strategii korporacyjnych w zarządzaniu strategicznym (2014-2016), Badania statutowe nr 5110279; kierownik projektu: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP.

·         Zarządzanie strategiczne na poziomie sieci, Badania własne, nr 51103-192-2010 r. uczestnictwo w katedralnych badaniach statutowych, pt. Podstawy wyborów strategicznych przedsiębiorstw - Badania statutowe nr 51102 – 128 – (2007-2011); kierownik projektu: prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin

·         Identyfikacja i analiza ryzyka w partnerstwie strategicznym przedsiębiorstw, Badania własne, nr 51103-192 (2008 – 2009).

·         Współdziałanie przedsiębiorstw w zarządzaniu strategicznym jako współczesne sposoby rozwoju organizacji gospodarczych w Polsce, Badania własne nr 51103-85 (2007)

·         Modelowanie strukturalne relacji partnerskich podmiotów rynkowych, Badania statutowe nr 61/KARiBM/3/2005/S/233 praca wykonywana we współautorstwie i pod kierunkiem dr hab. Adama Sagana (2005).

·         Rozwój organizacji sieciowych na rynkach zaawansowanych technologii, Badania statutowe nr 71/KHiR/3/2005/s/243 praca wykonywana we współautorstwie i pod kierunkiem prof. AE dr hab. Danuty Surówki-Marszałek (2005).

·         Optymalizacja portfela klientów na rynkach przemysłowych, Badania statutowe nr 57/KHiIR/3/ 2004/S/167064 praca wykonywana we współautorstwie i pod kierunkiem prof. AE dr hab. Danuty Surówki-Marszałek (2004).

·         Zarządzanie kluczowymi klientami na rynku przedsiębiorstw, Badania statutowe nr 59/KHiIR/5/ 2003/S/064 praca wykonywana we współautorstwie i pod kierunkiem prof. AE dr hab. Danuty Surówki-Marszałek (2003).

·         Modelowanie długookresowych więzi partnerskich między dostawcami i odbiorcami na rynku dóbr i usług przemysłowych, grant promotorski KBN, zarejestrowany pod numerem 2 H02D 070 22 (numer umowy wewnętrznej 28/KHiIR/1/2002/GI) (2002-2003)

·         Zarządzanie ofertami na rynkach przemysłowych, Badania statutowe nr 40/HHiR/3/2002/S, praca wykonana we współautorstwie i pod kierunkiem prof. AE dr hab. Danuty Surówki-Marszałek (2002).

·         Kształtowanie więzi z klientem na rynkach dóbr i usług przemysłowych, Badania statutowe nr 42/KHiR/4/2001/S praca wykonana we współautorstwie i pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Surówki-Marszałek (2001).

·         Personel handlowy – współczesne instrumenty doboru, kształtowania i motywowania, w: Nowe zjawiska i instrumenty w rozwoju organizacyjno-technicznym oraz funkcjonalnym handlu, Badania statutowe nr 63/KhiIR/2/2000/S (2000).

·         Instrumenty kształtowania cenowo-rabatowej atrakcyjności ofert w kontaktach handlowych podmiotów gospodarczych na rynku dóbr i usług przemysłowych, Badania statutowe nr 87/KHiIR/3/99/S praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Surówki-Marszałek (1999).

Pełnione funkcje:

-        Ekspert NCN – Panel HS4C (2014)

-        Członek Rady Nadzorczej Carpathia, sp z o.o. (od 2014)

-        Niezależny członek Rady Nadzorczej agencji ratingowej INC Rating, sp. z o.o., uznany przez The European Securities and Markets Authority (ESMA) z siedzibą w Paryżu (od 2015)

-        Członek Rady Wydziału Zarządzania (od 2013)

-        Członek Wydziałowej Komisji Programowej (od 2016)

-        Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. rozwoju studiów niestacjonarnych i podyplomowych (od 2016)

-        Członek Komisji Rektorskiej ds. Jakości Edukacji (2013-2016)

-        Członek Komisji ds. Strategii na Wydziale Zarządzania (2012-2016)

-        Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzanie ds. systemu jakości kształcenia (2012-2013)

-        Przewodnicząca Zespołu ds. systemu jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UEP (2012-2013)

-        Koordynator merytoryczny ds. nauki o zarządzaniu w projekcie „PWP Kształtowanie jakości towarów i usług z uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej” (2014-2015)

-        Członek Zespołu ds. przygotowania Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2012)

-        Członek Komisji ds. przygotowania wniosku na konkurs na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012)

-        Członek Banku Ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

-        Członek Strategic Management Society z siedzibą w Chicago (SMS)

-        Członek międzynarodowej organizacji the Academy of International Business (AIB) z siedzibą w Michigen State University

-        Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

-        Członek międzynarodowej organizacji IMP Group (Industrial Marketing and Purchasing)

-        Recenzent referatów na Międzynarodowych Konferencjach IMP

-        Recenzent na Międzynarodowych Konferencjach AIB Southeast USA, AIB Annual Meeting, EIBA i EURAM

-        Członek Kapituły Ogólnopolskiej Akcji Hotel Przyjazny Rodzinie (aktualnie V edycja Konkursu) (2011-2015)

-        Lider modułu Strategiczne zarządzanie marketingowe na Studiach Executive MBA oraz lider modułu Marketing na Polskim MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu działającej przy UE Poznań (2010-2012)

Nagrody i wyróżnienia

-        2018    Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym

-        2015    Wyróżnienie za najwyższe oceny dla wykładowcy na studiach podyplomowych KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W KORPORACJI MIĘDZYNARODOWEJ za “profesjonalne prowadzenie zajęć i życzliwość wobec Słuchaczy potwierdzone najwyższymi ocenami uzyskanymi w anonimowych ankietach”. Studia zorganizowała Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Grupą Azoty.

-        2013    Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013 - za rozprawę habilitacyjną pt. "Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe".

-        2013    Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Wydziału i Uczelni

-        2012    Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe za monografię pt. Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwie

-        2011     Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora UE w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe za monografię pt. Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach

-        2009    Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora UE w Poznaniu za osiągnięcia naukowe, za książkę pt. Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków

-        2005    Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

-        2004    Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

-        2003    Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

-        2001   Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

Wykaz najważniejszych publikacji

Monografie

-        Światowiec-Szczepańska, J., Zdziarski, M., Małys, Ł. 2018. Sieci korporacyjne spółek giełdowych w Polsce. wyd. I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

-        Łuczak, J., Światowiec-Szczepańska, J., (red.) 2015, Quality Central and Eastern Europe Focus, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

-        Światowiec-Szczepańska, J., 2012, Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw: ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

-        Światowiec-Szczepańska, J., 2006, Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE).

Artykuły (w ostatnich 5 latach)

 1. Światowiec-Szczepańska, J., Kawa, A., 2018, Metafory, modele i teorie sieci w naukach o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie / Organization and Management, 2 (181), s. 79-91. 
 2. Miązek, A., Światowiec-Szczepańska, J., 2018, Determinants of Managerial Risk in Corporate Governance of Polish Public Companies, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX (6) cz. II, s. 63-75. 
 3. Kawa, A., Światowiec-Szczepańska, J., 2018, Value Network Creation and Value Appropriation in E-commerce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX (6) cz. 2, s. 9-21. 
 4. Światowiec-Szczepańska, J., Zieliński, M., 2018, Ryzyko w projektach międzyorganizacyjnych, Handel Wewnętrzny, 4 (375) tom 2, s. 319-329.
 5.  Światowiec-Szczepańska, J., 2017, Przewaga konkurencyjna, renta ekonomiczna a wyniki przedsiębiorstwa, Handel Wewnętrzny, 3 (368) tom 2, s. 90-102. 
 6. Małys, Ł., Światowiec-Szczepańska, J., Zdziarski, M., 2017, The Quality of Business Relationships in the Automotive Industry and the Company Performance: The Case of Polish and Brazilian Markets, Problemy Zarządzania, 3 (70) cz. 2, s. 76-87. 
 7. Światowiec-Szczepańska, J., Zdziarski, M., 2017, Interdyscyplinarny rozwój metodologii badania sieci, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 19, s. 253-264. 
 8. Światowiec-Szczepańska, J., Bugiera, K., 2017, Budowanie pozycji sieciowej przedsiębiorstwa poprzez uczestnictwo w zrzeszeniach, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 19, s. 29-40. 
 9. Światowiec-Szczepańska, J., 2017, Relacje B2B w międzynarodowych łańcuchach wartości., Marketing i Rynek, 9, s. 408-416 CD. 
 10. Golgeci, I., Światowiec-Szczepańska, J., Raczkowski, K., 2017, How does cultural intelligence influence the relationships between potential and realised absorptive capacity and innovativeness? Evidence from Poland, Technology Analysis & Strategic Management, 29 (8), s. 857-871. 
 11. Zdziarski, M., Światowiec-Szczepańska, J., Troilo, M., Małys, Ł., 2017, Adventurous Foreign Direct Investment, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 25 (2), s. 117-138. 
 12. Światowiec-Szczepańska, J., 2016, Paradoksy konkurencji relacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 420, s. 337-349. 
 13. Światowiec-Szczepańska, J., 2016, Tworzenie i zawłaszczanie wartości na rynku B2B, Handel Wewnętrzny, 4 (363), s. 313-324. 
 14. Światowiec-Szczepańska, J., 2016, Sieci korporacyjne w zarządzaniu strategicznym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 444, s. 490-499. 
 15. Światowiec-Szczepańska, J., 2016, Social Network Analysis in Strategic Management - Potential and Limitations of Application, Problemy Zarządzania, 4(64), t.2, s. 31-49. 
 16. Światowiec-Szczepańska, J., Zdziarski, M., 2016, Position in Corporate Network, Performance and Strategic Risks, Problemy Zarządzania, 4(64), t.2, s. 157-176. 
 17. Światowiec-Szczepańska, J., 2015, Kontrowersje wokół relacji ryzyka strategicznego i wyników w zarządzaniu strategicznym, Marketing i Rynek, 9, s. 662-671 CD. 
 18. Światowiec-Szczepańska, J., Małys, Ł., Zdziarski, M., 2015, Strukturalne powiązania sieciowe spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, t. 64 nr 7, s. 35-46. 
 19. Światowiec-Szczepańska, J., 2014, Kontrakt psychologiczny i etyka w marketingu partnerskim na rynku B2B, Marketing i Rynek, 3, s. 2-7. 
 20. Światowiec-Szczepańska, J., 2014, System zarządzania ryzykiem relacyjnym na rynku B2B, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 182, s. 76-85. 

Rozdziały w monografii (w ostatnich 5 latach)

 1. Małys, Ł., Światowiec-Szczepańska, J., Berckhan, R., Zdziarski, M., 2016, Wpływ jakości relacji biznesowych na wyniki przedsiębiorstw handlowych branży motoryzacyjnej - analiza empiryczna na przykładzie rynku polskiego i brazylijskiego w: Miłosz Łuczak, Łukasz Małys (red.), Współczesne koncepcje i trendy w branży motoryzacyjnej, Advertiva s.c., s. 125-138. 
 2. Światowiec-Szczepańska, J., 2016, Inteligentne przedsiębiorstwo w sieci powiązań personalnych i instytucjonalnych w: Suszyński Cezary, Leśniak-Łebkowska Grazyna (red.), Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich., Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 179-190. 
 3. Światowiec-Szczepańska, J., 2015, Zaawansowane testowanie modeli badawczych w: Wojciech Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 351-379. 
 4. Światowiec-Szczepańska, J., 2015, Zarządzanie strategiczne - szanse i zagrożenia w rozwoju organizacji w: Konrad Raczkowski (red.), Zarządzanie w systemie gospodarczym: szanse i zagrożenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 19-56. 
 5. Światowiec-Szczepańska, J., 2014, The quality of luxury goods on Central and Eastern European market w: Jacek Łuczak (red.), Shaping the quality of products and services - the questions of Central and Eastern Europe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 36-57. 
 6. Światowiec-Szczepańska, J., 2014, Marketing a etyka w: A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, s. 649-656. 
 7. Światowiec-Szczepańska, J., 2014, Strukturalny aspekt badania sieci w zarządzaniu strategicznym w: Adam Stabryła, Tomasz Małkus (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Mfiles.pl, Kraków, s. 279-287. 
 8. Światowiec-Szczepańska, J., 2013, Zarządzanie ryzykiem na poziomie korporacyjnym w: Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Maciej Brzozowski (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 252-262. 
 9. Światowiec-Szczepańska, J., 2013, Zaawansowane testowanie modeli badawczych w: Wojciech Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 199-227. 

Referaty na konferencje zagraniczne (w ostatnich 5 latach)

 1. Światowiec-Szczepańska, J., Kawa, A., 2016, The impact of network relationships on the competitive advantage in the changing logistics service industry, 32nd Annual IMP Conference. Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships., s. 1-25. 
 2. Zdziarski, M., Światowiec-Szczepańska, J., Małys, Ł., Troilo, M., 2016, Exploration of Many Unknowns by Adventurous Foreign Direct Investment, AIB 2016 Annual Meeting, s. 15. 
 3. Światowiec-Szczepańska, J., Małys, Ł., Zdziarski, M., 2016, Network Position and Firm Performance in Warsaw Stock Exchange-Listed Companies, 32nd Annual IMP Conference. Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships., s. 19.
 4. Zdziarski, M., Światowiec-Szczepańska, J., Małys, Ł., 2015, Network evolution of FDI’s co-location, International Sunbelt Social Network, s. 317-318. 
 5. Małys, Ł., Światowiec-Szczepańska, J., Zdziarski, M., Berckhan, R., 2015, The Impact of the Quality of Business Relationships on the Company Performance – the Case of an Automotive Industry in Poland and Brazil, 41st EIBA Annual Conference INTERNATIONAL BUSINESS AFTER THE BRIC'S RUSH, s. 15. 
 6. Zdziarski, M., Światowiec-Szczepańska, J., Małys, Ł., 2015, ADVENTUROUS FOREIGN DIRECT INVESTMENT, 41st EIBA Annual Conference INTERNATIONAL BUSINESS AFTER THE BRIC'S RUSH, s. 29. 
 7. Światowiec-Szczepańska, J., 2014, Syncretism of enterprise's economic rents, Economics and management 2013: integration and innovation prospect, s. 6. 
 8. Światowiec-Szczepańska, J., 2014, The Role of Cultural Tightness-Looseness and Cultural Intelligence in Innovativeness of Emerging Market Firms: An Empirical Evidence from Poland, EURAM 2014: Waves and Winds od Strategic Leadership for Sustainable Competitiveness, s. 73. 
 9. Światowiec-Szczepańska, J., 2014, Syncretism of Enterprise's Economic Rents, Economics and management – 2013: integration and innovation prospect, International scientific and practical conference: Economics and management – 2014: integration and innovation prospects, Ukraine, Dniepropetrovsk, s. 6. 
 10. Światowiec-Szczepańska, J., 2013, Modeling Strategic Patrnership in Interantional and Domestics Relations, Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Academy of International Business, s. 157. 
 11. Światowiec-Szczepańska, J., 2013, CHALLENGES FOR FIRMS' PARTNERSHIP IN CREATING COMPETITIVENESS, Contemporary issues in economy - growth perspectives in Europe?, s. 274. 

Udział w zagranicznych konferencjach naukowych (w ostatnich pięciu latach):

 • POLNET - 9th Annual Political Networks Workshops & Conference, Washington University in Saint Louis, USA, Saint Louis (23-25.06.2016).
 •  The 58th Annual Meeting of the Academy of International Business (AIB 2016):The Locus of Global Innovation, USA, New Orlean (27-29.06.2016).
 • The 32nd Annual IMP Conference: Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, Poland, Poznań (30.08-3.09.2016).
 • 41st EIBA Annual Conference, International Business after the BRIC’s Rush, Brasil, Rio de Janerio (1-3.12.2015).
 •  XXXV International Sunbelt Social Network Conference, UK, Brighton (23-28.06.2015).
 • International scientific and practical conference: Economics and management – 2014: integration and innovation prospects, Ukraine, Dniepropetrovsk (24-25.04.2014).
 • 14th Annual Conference of the European Academy of Management EURAM 2014: Waves and Winds of Strategic Leadership for Sustainable Competitiveness, Spain, Valencia (4-7.06.2014).
 • The 55th Annual Meeting of the Academy of International Business: Bridging the Divide (AIB 2013): Linking IB to Complementary Disciplines and Practice, Turkey, Istanbul (3-6.07.2013).