Biografia:

Praca doktorska:

"Wpływ ewidencji i rozliczania rezerw na obraz sytuacji majatkowej i finansowej przedsiebiorstwa ubezpieczeniowego"  promotor prof. dr hab . Aldona Kamela-Sowińska


Pełnione funkcje
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Rachunkowość UEP w Kaliszu od 1999r. -
 • Zastępca kierownika Podyplomowych Studiów Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - od 2013
 • Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
 • członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

Obszary badawcze:

Ogólna teoria rachunkowości

Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości

Rachunkowość podatkowa

Badanie sprawozdań finansowychPublikacje w zeszytach naukowych
 • Kiedrowska M., Wpływ wdrożenia MSSF na wiarygodność, rzetelność i porównywalność sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń, w: Kierunki zmian współczesnej rachunkowości, pod redakcją W. Gabrusewicz, J. Samelak, Zeszyty Naukowe UE nr 191,Wyd UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 70-83 
 • Kiedrowska M,. Szczepankiewicz E.I., Organizacja audytu wewnętrznego w zakładach ubezpieczeń w świetle Solvency II oraz standardów audytu, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, pod red. W.Ronki –Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 454 - 462
 • Kiedrowska M,. Szczepankiewicz E.I., Internal education quality assurance system at the universities and schools of economics in the light of European standards  and polish regulations,  (Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na uczelniach ekonomicznych w odniesieniu do europejskich standardów i polskich regulacji), Oeconomica 63, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 287, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011, s 91 – 10,
 • Kiedrowska M., Wycena aktywów i zobowiązań zakładów ubezpieczeń w wartości godziwej, w: Dylematy współczesnej rachunkowości, pod redakcją W. Gabrusewicz, J. Samelak, Zeszyty Naukowe UE nr 174 ,Wyd UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 57-70
 • Kiedrowska M,. Szczepankiewicz E.I., Internal Control in the Concept of Integrated Enterprise Risk Management (ERM) System in Insurance Undertakings, w: Zarządzanie finansami, Współczesne wyzwania teorii i praktyki, pod redakcją D. Zarzeckiego, Zeszyty Naukowe nr 640, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 38, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 697-706
 • Kiedrowska M., Wypłacalność zakładu ubezpieczeń w świetle regulacji prawa ubezpieczeniowego w: Rachunkowość w teorii i praktyce, pod redakcją T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe nr 625, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 501-519
 • Kiedrowska M., Insurance Contracts in Insurance Accounting – Selected Recognition Issues According to Polish Regulations and the IFRS, (Umowy ubezpieczenia w rachunkowości zakładów ubezpieczeń – wybrane problemy ujmowania według regulacji polskich i MSSF), w: Selected Problems and Perspectives of the Process of Global Harmonization and Standardization of Accounting, pod redakcją W. Gabrusewicz, J. Samelak, Zeszyty Naukowe UE nr 163 ,Wyd UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 51-63
 • Kiedrowska M., Nieruchomości w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń na życie w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod redakcją T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe nr 464, Prace Katedry Rachunkowości nr 27, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s 141 - 147,
 • Kiedrowska M., Regres ubezpieczeniowy w rachunkowości zakładów ubezpieczeń, w: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej, red nauk. W. Gabrusewicz, Zeszyty Naukowe AE nr 83, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007, s.21 – 36,
 • Kiedrowska M., Zasady tworzenia i ewidencji rezerwy na wyrównanie szkodowości, w: Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia, red W. Gabrusewicz,, Zeszyty Naukowe AE nr 82, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006, s.75 – 85,
 • Kiedrowska M., Rachunek kosztów zmiennych w przedsiębiorstwach rolnych (rozważania modelowe) w: zeszyty naukowe – seria I , zeszyt 225, wyd AE w Poznaniu, Poznań 1995, s. 117 – 131, 
 • Kiedrowska M., Rachunkowość ubezpieczeniowa w świetle ustawy o rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, zeszyt nr 32, Warszawa 1995r, s.117- 125.
 • Kiedrowska M., Wpływ rezerw na wynik finansowy przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, Wiadomości ubezpieczeniowe nr 10 – 12/ 1994r.
 • Kiedrowska M., Rezerwy przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego i sposób ich ewidencji, w Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, zeszyt nr 29, Warszawa 1994r, s. 73 – 78
 • Kiedrowska M., Wpływ rezerw na wynik finansowy przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego – w: Bariery i stymulatory small businessu, pod red. G. Borys, Wyd. AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 1994, s.97 – 107, 

 

Rozdział w monografii
 • Kiedrowska M., Wybrane problemy wyceny i ujmowania nieruchomości według polskich regulacji i międzynarodowych standardów rachunkowości, w: Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości . Wybrane problemy. , pod red. M. Trojanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2013, s. 159 - 195
 • Kiedrowska M., Rachunkowość ubezpieczeniowa, w: Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, pod red. W. Gabrusewicza, SKwP, Warszawa 2012, s. 129 - 219,
 • Kiedrowska M., Wynik finansowy, w: Rachunkowość dla profesjonalistów, pod red. W. Gabrusewicza, Wyd. SKwP, Warszawa 2011, s.529 – 600,
 • Kiedrowska M., Rachunkowość ubezpieczeniowa, w: Rachunkowość finansowa, część II, (Rachunkowość dla zaawansowanych), praca zbiorowa pod red. W. Gabrusewicza, SKwP, Warszawa 2008, s. 641-711
 • Kiedrowska M., Wynik finansowy, w: Rachunkowość finansowa, część II (Rachunkowość dla zaawansowanych), praca zbiorowa pod red. W. Gabrusewicza, SKwP, Warszawa 2008, s. 421-463,
 • Kiedrowska M., Rachunkowość ubezpieczeniowa, w: Rachunkowość finansowa, część II, (Rachunkowość dla zaawansowanych), praca zbiorowa pod red. W. Gabrusewicza i Z. Kołaczyka, SKwP, Warszawa 2005, s. 695-774,
 • Kiedrowska M., Wynik finansowy, w: Rachunkowość finansowa, część II (Zaawansowana), praca zbiorowa pod. red. W. Gabrusewicza i Z. Kołaczyka, SKwP, Warszawa 2005, s. 475-521,
 • Kiedrowska M., Przychody i koszty działalności lokacyjnej w dziale II, w: Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, praca zbiorowa pod red. T. Sangowskiego, Warszawa, Poltext, 2005, s. 169-194,
 • Kiedrowska M., Środki pieniężne, w: Zagadnienia rachunkowości finansowej, praca zbiorowa pod red.W. Gabrusewicza, Z. Kołaczyka, Warszawa, SKwP, 2002. Cz. 1. - s. 9-38 
 • Kiedrowska M., Wybrane zagadnienia rachunkowości w zakładach ubezpieczeń, w: Zagadnienia rachunkowości finansowej, praca zbiorowa  pod red. W. Gabrusewicza, Z. Kołaczyka, Warszawa, SKwP, 2002.  Cz. 2. - s. 179-243
 • Kiedrowska M., Zdarzenia po dacie bilansu, w : Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, pod red. Z. Kołaczyka,  Poznań, Wyd. "Forum", 2002.,  s. 349-363 
 • Kiedrowska M., Wybrane zagadnienia rachunkowości w zakładach ubezpieczeń w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości (Tytuł angielski: Selected Accounting Problems of an Insurance Company in Light of the Ammended Accounnting Law), w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej : praca zbiorowa pod red. T. Sangowskiego, Bydgoszcz, Poznań , Wyd. "Branta", 2002. T. 4,  s. 363-396 
 • Kiedrowska M., Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w : Zagadnienia rachunkowości finansowej,  praca zbiorowa pod kier. W. Gabrusewicza, Z. Kołaczyka. - Warszawa : SKP, 2000, s. 9-40,
 • Kiedrowska M., Wybrane zagadnienia rachunkowości w zakładach ubezpieczeń, w : Zagadnienia rachunkowości finansowej, praca zbiorowa pod kier. W. Gabrusewicza, Z. Kołaczyka,  Warszawa, SKP, 2000, s. 619-658,
 • Kiedrowska M., Środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w : Zagadnienia rachunkowości finansowej,  praca zbiorowa pod red. Z. Kołaczyka. - Warszawa : SKwP, 1997, s. 9-38,
 • Kiedrowska M., Wybrane zagadnienia rachunkowości w zakładach ubezpieczeń, w : Zagadnienia rachunkowości finansowej, praca zbiorowa pod red. Z. Kołaczyka, Warszawa, SKwP, 1997, s. 459- 495,
 • Kiedrowska M., Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe a wynik finansowy zakładu ubezpieczeń w: Finanse i rachunkowość zakładów ubezpieczeń działu II, pod red. T. Sangowskiego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 1997r.s. 105 – 128
 • Kiedrowska M., Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe, w : Zagadnienia rachunkowości finansowej,  praca zbiorowa pod red. Z. Kołaczyka. - Warszawa : SKwP, 1994, s. 7-26, 
 • Kiedrowska M., Wybrane zagadnienia rachunkowości w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, w : Zagadnienia rachunkowości finansowej, praca zbiorowa pod red. Z. Kołaczyka, Warszawa, SKwP, 1994, s. 187- 199, 

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych
 • Kiedrowska M., Środki własne a wypłacalność zakładu ubezpieczeń, w: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, Materiały na V Ogólnopolską Konferencję Zawodową, Wyd. UE Poznań i KIBR Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań, 2009r, s. 178 -189,
 • Kiedrowska M., Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń jako przedmiot badania biegłego rewidenta, w: Sprawozdawczość finansowa i audyt w firmie, Materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Zawodową, Wyd. AE Poznań i KIBR Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań, 2008r., s. 37 -52,     
 • Kiedrowska M., Nieruchomości zakładów ubezpieczeń w świetle prawa bilansowego w: Rachunkowość w teorii i praktyce, tom I, Rachunkowość finansowa, red naukowy W. Gabrusewicz, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007, s.158 – 170,
 • Kiedrowska M.,  Działalność prewencyjna zakładów ubezpieczeń i źródła jej finansowania w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod redakcją T. Kiziukiewicz, Szczecin, 2006, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, AR Szczecin, 
 • Kiedrowska M., Regres ubezpieczeniowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin 2005.
 • Kiedrowska M., Działalność lokacyjna w rachunkowości zakładów ubezpieczeń, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod redakcją T. Kiziukiewicz, Szczecin, 2003, Wyd. Uniwersytet  Szczeciński, AR Szczecin,
 • Kiedrowska M., Ewidencja i rozliczanie kosztów akwizycji w zakładach ubezpieczeń,  w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Materiały konferencyjne, Szczecin,  maj 2001, Uniwersytet  Szczeciński, AR Szczecin, wersja elektroniczna
 • Kiedrowska M., Kapitały własne w rachunkowości towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, w : Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń  (stan i perspektywy),  red. naukowy T. Sangowski, MD AE Poznań, 2001 nr 108, s. 157-180
 • Kiedrowska M., Zasady tworzenia i gospodarowania kapitałami własnymi w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, w: Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce: aspekty przekształceń organizacyjno-własnościowych w rachunkowości. Materiały konferencyjne, Świnoujście maj 2000, red. nauk. T. Kiziukiewicz. - Szczecin : AR , 2000.

 

Rozdział w podręczniku akademickim
 • Kiedrowska M., Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe w rachunkowości jednostki gospodarczej w: Podstawy rachunkowości, pod red. W. Gabrusewicza i J. Samelaka, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011r., s.63-94,
 • Kiedrowska M., Wpływ działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na jego bilans, w: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, pod red. J .Samelaka, Wyd. AE w Poznaniu, MD nr 179, Poznań 2006r., s. 94 – 127. (wydanie drugie MD 211, Poznań 2008, wydanie trzecie zmienione MD 235, Poznań 2009)
 • Kiedrowska M., Rozrachunki, w: Rachunkowość finansowa. Obszary problemowe, pod red. W. Gabrusewicza i J. Samelaka, Wyd. AE w Poznaniu, MD nr 192, Poznań 2006, s. 83 – 122 (wydanie drugie MD 212, Poznań 2008, wydanie trzecie zmienione MD 237, Poznań 2009).

 

Redakcja naukowa i autorstwo materiałów dydaktycznych
 • Kiedrowska M.,(red), Podstawy rachunkowości, Zbiór zadań, MD nr 260 , Wyd. UEP w Poznaniu, 2011.
 • Kiedrowska M., (red), Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań. Wyd. AE w Poznaniu, MD nr 201, Poznań 2007, s.192 (wydanie drugie zmienione i rozszerzone, MD nr 221, Poznań 2008, s.214, wydanie trzecie, MD nr 227,  Poznań 2009, s.214).
 • Bielówka L., Kiedrowska M., (red) Rewizja finansowa. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń,  Wydaw. AE, MD nr 46, Poznań 1999,  143 s. (wydanie drugie uzupełnione i poprawione, Wydaw. AE, MD nr 89, Poznań 2001, 144s.).
 • Kiedrowska M., (red), Rachunkowość finansowa: materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń,  MD nr 29, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 1998 s. 174 (wydanie  2,  MD nr 38,Wydaw. AE, Poznań 1998, 174 s., wydanie  3 poprawione,  MD nr 63,Wydaw. AE, Poznań 2000, 172 s., wydanie  4,  MD nr 91,Wydaw. AE, Poznań 2001, 174 s., wydanie  5 poprawione,  MD nr 104,Wydaw. AE, Poznań 2001, 173 s., wydanie 6 uaktual. i poszerz., MD nr 127, Poznań, 2003, s. 174, wydanie 7 uaktual. i poszerz., MD 227, Poznań, 2004,  s. 183).


Dydaktyka:
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowośc ubezpieczeniowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość instytucji finansowych
 • Auditing
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium dyplomowe