Specjalność Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw posiada bardzo praktyczny wymiar. Oferujemy wiele możliwości zapoznania się z zagadnieniami z rachunkowościaudytufinansów a w szczególności  finansów przedsiębiorstwpodatkówwycen. Przygotowanie do realizacji kariery na zróżnicowanych obszarach rozpoczyna się od przedmiotów ogólnych z zakresu finansów, rachunkowości i rynków finansowych, co pozwala zbudować solidne fundamenty wiedzy. To doskonały punkt startowy do rozszerzania - wiedzy i kształtowania umiejętności specjalistycznych w toku dalszych studiów. Gwarancją nabycia szerokich kompetencji jest liczny zespół Katedry Rachunkowości i Katedry Finansów Przedsiębiorstw - zapleczem specjalności FiRP jest ponad pięćdziesięciu (!) dydaktyków.

Oferujemy szeroki wachlarz przedmiotów ogólnych i specjalnościowych. Z formalnym opisem przedmiotów zapoznać można się na stronie: http://www.e-sylabus.ue.poznan.pl/pl/studia/stepCzego można się na tych przedmiotach dowiedzieć? Do czego i komu mogą się przydać? Jak wyglądają zajęcia? - zapraszamy do zapoznania się z opisem poniżej:

 

 • Finanse - Przedmiot ten to swoiste kompendium wiedzy z obszaru finansów... [więcej]
 • Finanse przedsiębiorstw - Przedmiot ten zawiera fundamentalne treści dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstw... [więcej]
 • Inwestowanie na rynku papierów wartościowych - Studenci uczą się tworzyć i testować w praktyce różne strategie inwestycyjne... [więcej]
 • Kapitały spółek w rachunkowości - Student nauczy się ujmować kapitały spółek w ewidencji księgowej i sprawozdawczości... [więcej]
 • Kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie - Celem zajęć jest zdobycie umiejętności w zakresie identyfikacji strategii finansowania przedsiębiorstw... [więcej]
 • Organizacja rachunkowości - W ramach kursu słuchacze poznają organizacyjne aspekty prowadzenia rachunkowości... [więcej]
 • Planowanie finansowe - Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat wykorzystania i metod tworzenia planu finansowego... [więcej]
 • Podatki i strategie podatkowe - Przedmiot koncentruje się wokół zagadnienia wpływu opodatkowania na decyzje przedsiębiorców... [więcej]
 • Podatki i system podatkowy - Student dowiaduje się w szczególności, że w cenie butelki wódki podatków jest więcej niż 40%... [więcej] 
 • Podstawy rachunkowości i rachunkowość finansowa - Przedmiot ten to kompendium wiedzy z obszaru rachunkowości... [więcej]
 • Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej - Przedmiot ma bardzo praktyczny wymiar, szczególnie dla studentów, którzy w przyszłości będą pracować w Działach Controllingu bądź sami będą zarządzać swoim przedsiębiorstwem... [więcej]
 • Rachunkowość grup kapitałowych - W ramach przedmiotu studenci poznają specyfikę grup kapitałowych... [więcej] 
 • Rachunkowość instytucji finansowych - Na tym przedmiocie zdobędziesz umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie działalności banków, funduszy inwestycyjnych... [więcej]
 • Rachunkowość małych przedsiębiorstw - W ramach przedmiotu poznasz dokładnie istotę i zasady działania wszystkich uproszczeń właściwych dla jednostek małych i mikro... [więcej]
 • Rachunkowość podatkowa - Przedmiot pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych... [więcej]
 • Sprawozdawczość finansowa - Sprawozdanie finansowe jest podstawowym źródłem informacji niezbędnych do zarządzania finansami przedsiębiorstwa... [więcej]
 • Standardy rachunkowości i rewizji finansowej - Poznasz tajniki standardów sprawozdawczości i rewizji finansowej... [więcej]
 • Unternehmensbesteurung - Wykład daje okazję do poszerzenia znajomości różnych aspektów opodatkowania przedsiębiorców... [więcej]
 • Zaawansowane finanse przedsiębiorstwa - Przedmiot ma charakter teoretyczno – praktyczny i stwarza pole do szukania twórczych rozwiązań problemów w obszarze finansów firmy... [więcej]
 • Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami - Zajęcia ćwiczeniowe dostarczają praktycznych umiejętności doboru metod i pomiaru ryzyka kredytowego kontrahenta... [więcej]
 • Zarządzanie płynnością finansową - Zajęcia dostarczają praktycznych umiejętności wykorzystania modeli optymalizacji poziomu zapasów, należności i zobowiązań handlowych... [więcej]
 • Zarządzanie ryzykiem - Przedmiot stanowi okazję do zapoznania się ze stosowanymi w tym obszarze metodami i narzędziami... [więcej] 
 • Zastosowanie komputerów w rachunkowości - To jedyny przedmiot, na którym student dowie się jak za pomocą systemów komputerowych ujmować operacje gospodarcze... [więcej]

FiRP to również bogata oferta seminaryjna na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich: 
 1. licencjackich

  - dr Arkadiusz Bernal „Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw”
  - dr Leszek Czapiewski „Inwestowanie na rynku papierów wartościowych”

  - dr Dawid Garstecki „Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie”

  - dr Artur Jastrzębowski „Teoria i historia rachunkowości”

  - dr Bartosz Kabaciński " Empiryczne finanse przedsiębiorstw"

  - dr Maria Kiedrowska „Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Rachunkowość na potrzeby rozliczeń podatkowych, Sprawozdawczość finansowa”

  - dr Karolina Kwiecińska „Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa”

  - dr Joanna Lizińska „Finanse, rynki kapitałowe i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa”

  - dr Marta Mazurowska „Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa”

  - dr Marta Szczepańska „Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa”

  - dr Zofia Wierzbińska „Rachunkowość finansowa i podatkowa”

  - dr Beata Zyznarska-Dworczak „Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej”

 2. magisterskich

  - prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, prof. zw. UEP „Rachunkowość”

  - dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP „Finanse korporacji i rynki kapitałowe”

  - dr hab. Marek Cieślak, prof. nadzw. UEP „Rachunkowość finansowa i zarządcza”

  - dr hab. Wojciech Fliegner, prof. nadzw. UEP „Realizacyjne aspekty rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i rachunkowości budżetowej”

  - dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. nadzw. UEP "Zarządzanie finansami"
  - dr hab. Michał Kałdoński, prof. nadzw. UEP "Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw" 
  - dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw”

  - dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP „Informacyjna funkcja rachunkowości”

  - dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP „Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa”

  - dr hab. Joanna Błażyńska „Rachunkowość finansowa”

  - dr Małgorzata Czerny „Rachunki kosztów”

  - dr Bartłomiej Juras „Rachunkowość w zarządzaniu”

  - dr Marek Masztalerz „Rachunkowość w teorii i praktyce”

  - dr Elżbieta Szczepankiewicz „Audyt wewnętrzny i zewnętrzny, kontrola wewnętrzna, analiza finansowa, rachunkowość”

 3. doktorskich

  - prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, prof. zw. UEP „Rachunkowość”
  - dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP „Decyzje inwestycyjne i finansowe”
  - dr hab. Marek Cieślak, prof. nadzw. UEP „Rachunkowość finansowa i zarządcza”

  - dr hab. Wojciech Fliegner, prof. nadzw. UEP „Technologie informatyczne w rachunkowości”

  - dr hab. Tomasz Jewartowski, prof. nadzw. UEP "Zarządzanie finansami"
  - dr hab. Michał Kałdoński, prof. nadzw. UEP "Finanse, nadzór korporacyjny i opodatkowanie przedsiębiorstw" 
  - dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP „Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa”

  - dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP „Rachunkowość jako system informacyjny”

  - dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP „Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Rachunkowość fuzji i przejęć. Polskie prawo bilansowe a MSSF.”


Zespół Katedry Rachunkowości i Katedry Finansów Przedsiębiorstw prowadzi również zajęcia z następujących przedmiotów:

·         Advanced Corporate Finance

·         Analiza opłacalności projektu

·         Auditing

·         Biznesplan dla małego i średniego przedsiębiorstwa

·         Budżetowanie operacyjne i kapitałowe w małych i średnich przedsiębiorstwach

·         Etyka w rachunkowości i biznesie          

·         Finanse przedsiębiorstw i instytucji

·         Finansowanie portfela projektów

·         Forensic Accounting and Fraud Investigation

·         Informatyczne wsparcie rachunkowości w małym i średnim przedsiębiorstwie

·         International Accounting Standards      

·         Kadry i płace

·         Konsolidacja sprawozdań finansowych

·         Managerial Accounting

·         Metody wyceny majątku i kapitałów w rachunkowości

·         Modele wyceny w rachunkowości        

·         Modelowanie finansowe 

·         Podatki 1 (Taxation 1)  

·         Podatki bezpośrednie w małym i średnim przedsiębiorstwie

·         Podatki pośrednie w małym i średnim przedsiębiorstwie  

·         Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej            

·         Pomiar i zarządzanie dokonaniami

·         Rachunek kosztów

·         Rachunek kosztów w małym i średnim przedsiębiorstwie

·         Rachunkowość budżetowa       

·         Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w małym i średnim przedsiębiorstwie

·         Rachunkowość kapitałów i instrumentów finansowych 

·         Rachunkowość międzynarodowa

·         Rachunkowość zarządcza          

·         Rachunkowość zarządcza projektów     

·         Rewizja finansowa

·         Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych   

·         Standardy rachunkowości funduszy inwestycyjnych      

·         Tax strategies

·         Zaawansowana rachunkowość finansowa          

·         Zaawansowana rachunkowość zarządcza

·         Zarządzanie budżetem projektu

·         Zarządzanie finansami (Financial Management) ZAPRASZAMY na SPECJALNOŚĆ Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw!
Zespół Katedry Rachunkowości i Katedry Finansów Przedsiębiorstw