Anita Perska-Tembłowska jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Związana zawodowo z Katedrą Zarządzania Strategicznego - początkowo jako asystent (od 2016 r.), a następnie adiunkt (od 2017 r.). Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się na problemach zarządzania strategicznego, a prowadzone analizy obejmują głównie sektor publiczny. Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwami. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe "Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie".  


Pełnione funkcje na UEP:
- Kierownik Studiów Podyplomowych: Analizy rynkowe i strategiczne 
- Członek Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-Statutowych (od 2018)
- Członek Rady Wydziału Zarządzania UEP (od 2016)
- Opiekun grupy dziekańskiej nr 24 (kierunek Zarządzanie, I rok, I stopień, studia dzienne, 2016) 

Pełnione funkcje poza UEP:
- Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2014)

Problematyka badawcza:
- Zarządzanie strategiczne
- Rozwój regionalny i lokalny 
- Współpraca jednostek samorządu terytorialnego (współpraca międzysamorządowa, współpraca z podmiotami prywatnym i społecznymi)
- Zarządzanie projektami

Dydaktyka:
Aktualnie prowadzone przedmioty: Zarządzanie strategiczne
Doświadczenie dydaktyczne:
- Metody planowania strategicznego
- Zarządzanie kryzysowe
- Zarządzanie konfliktem i kryzysem 
- Zarządzanie w administracji publicznej
- Samorząd terytorialny
- Marketing w administracji samorządowej
- Marketing terytorialny
- Międzynarodowa współpraca gmin i regionów
- Współpraca międzynarodowa miast i regionów
- Innowacje i rozwój przestrzeni
- Innowacje i rozwój gospodarki w przestrzeni
- Planowanie infrastruktury technicznej
- Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych