Tożsamość związana jest z identyfikacją pracowników z celem i treściami działalności Wydziału Zarządzania, a także z zasadami organizacji i zarządzania Wydziałem. Tożsamość jest istotnym elementem tworzącym wizerunek i ocenę Wydziału Zarządzania w otoczeniu.


Budowanie tożsamości Wydziału związane jest ze skupieniem pracowników naukowych i administracyjnych na powszechnie akceptowanym, podstawowym celu działalności i zasadach funkcjonowania Wydziału. Identyfikowanie się pracowników z Wydziałem wpływa m.in. na pozycję naukową i dydaktyczną Wydziału wewnątrz i na zewnątrz Uczelni.


Wzmacnianie tożsamości Wydziału Zarządzania polega na określeniu wyraźnego celu, do którego podąża działalność naukowa, dydaktyczna, a także struktura i zasady  funkcjonowania Wydziału. Realizacja celu opiera się na tradycjach Wydziału i uwzględnia istniejący potencjał naukowy i dydaktyczny.


Doświadczenie i potencjał kadr obecnego Wydziału Zarządzania stwarzają solidne podstawy do tworzenia wydziału biznesowego, którego celem naukowym są badania z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi, natomiast celem dydaktycznym jest kształcenie wysokiej jakości kadr przygotowanej do zarządzania na różnych szczeblach w podmiotach gospodarczych- przemysłowych, budowlanych, usługowych, finansowych, administracji publicznej, itp.


Celem strategicznym Wydziału Zarządzania jest tworzenie wydziału biznesowego, któremu  przyporządkowane są zasadnicze działania w zakresie tworzenia nowych i unowocześniania istniejących kierunków i programów studiów. Dużą wagę poświęca się tworzeniu ścisłych relacji z praktyką gospodarczą i włączaniu przedstawicieli przedsiębiorstw do procesów badawczych i dydaktycznych.


Tworzenie struktury organizacyjnej i programowej wydziału biznesowego przybiera różne formy. Obok działań dotyczących kierunków i programów studiów istotne znaczenie ma odpowiednie kształtowanie jednostek badawczo-dydaktycznych, takie jak np. tworzenie katedr, zespołów badawczych, których działalność nakierowana będzie na badania stosowane (najlepiej we współpracy z praktyką gospodarczą) oraz kształcenie biznesowe. Rosnące zasoby samodzielnych pracowników naukowych na Wydziale Zarządzania stwarzają realne możliwości dla realizacji powyżej wskazanych przedsięwzięć.