Wydziałem kieruje Dziekan przy pomocy Prodziekanów.


Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału.


Od decyzji Dziekana przysługuje prawo odwołania bezpośrednio do Rektora lub Prorektora.

Prace doradcze i opiniodawcze na wydziale prowadzone są w ramach komisji wydziałowych.

Dziekan

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP

e-mail: dziekan.wz@ue.poznan.pl, tel. 061-856-92-22, bud. A, p.148


Prodziekan ds. studiów drugiego i trzeciego stopnia

dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP 

e-mail: prodziekan.wz.II@ue.poznan.pl  tel.061-856-91-19, bud. A p.225

       
Prodziekan ds. studiów pierwszego stopnia

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP

e-mail: prodziekan.wz.I@ue.poznan.pl tel. 061-856-92-38, bud. A, p.144