Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 wynajmie powierzchnię ok. 1 m2 na korytarzu III piętra budynku A
oraz powierzchnię ok. 1 m2 na korytarzu IV piętra budynku A,

znajdującego się przy al. Niepodległości 10 w Poznaniu

z przeznaczeniem na ustawienie automatu vendingowego


Zainteresowanych współpracą prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie w terminie do 15 marca 2019 roku w pokoju nr 016 w budynku B (Kancelaria UEP) z dopiskiem: „Oferta
na najem powierzchni na III piętrze przy al. Niepodległości 10” albo „Oferta na najem powierzchni na IV piętrze przy al. Niepodległości 10”. Przedmiotem najmu są powierzchnie oznaczone na rysunkach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Każdy z oferentów ma możliwość dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Zarządzania Infrastrukturą – Panią mgr Lucyną Jeran (nr tel. 61 839 27 86).

W wyznaczonych miejscach nie ma możliwości podłączenia automatu do bieżącej wody.

 

1. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia w wyżej wymienionym terminie oferty zawierającej co najmniej:

1)    nazwę i adres oferenta, dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail;

2)    ogólną prezentację oferenta wraz z opisem dotychczasowej działalności i ewentualnymi referencjami;

3)    aktualny wydruk z właściwego rejestru sądowego albo wydruk wpisuz centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej RP – CEIDG;

4)    aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych iUrzędu Skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

5)    proponowaną stawkę czynszu najmu – za 1 m2/miesiąc netto oraz sposób aranżacji powierzchni.

2.   Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 4 mogą być przedłożone w formie oryginału lubkserokopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

3.    Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

4.    Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań.

5.    Składający ofertę związany jest jej treścią do czasu zawarcia umowy najmu.

 

Przewidywane rozpoczęcie działalności – kwiecień 2019 roku.

Najemca będzie utrzymywał wynajmowaną powierzchnię w należytym stanie technicznym, a także będzie przestrzegał zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego oraz ponosił odpowiedzialność z tego tytułu.

 

Przy ocenie ofert Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będzie brał pod uwagę wysokość proponowanego czynszu najmu i proponowany zakres działalności prowadzonej w przedmiocie najmu.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty, unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje oferentowi żadne roszczenie przeciwko Uczelni.

 

              Kanclerz        

 

 

 (mgr Wojciech Zalewski)