Uczymy już od 34 956 dni
Erasmus+

Doktoranci w Erasmus+

KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

1.         Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym (online), dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody na wyjazd kierownika studiów doktoranckich/dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz za pośrednictwem DWZZ Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą .

2.         Średnia ocen, brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta, to średnia z całości studiów doktoranckich/kształcenia w Szkole Doktorskiej potwierdzona przez Biuro Szkoły Doktorskiej (BSD).

3.         Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i kierownikiem studiów doktoranckich/dyrektorem Szkoły Doktorskiej.

Doktoranci mogą kwalifikować się również poza terminem kwalifikacji, jednak z odpowiednim wyprzedzeniem (ok.3 miesiące) przed rozpoczęciem semestru, w którym miałby nastąpić wyjazd. Zwykle do maja, czerwca w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.


Doktoranci mogą również brać udział w wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+


Zasady dotyczące ECTS:

https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/ects,c138/


Przed wyjazdem należy:
- uzyskać zgodę Dyrektora studiów/kierownika na wyjazd – złożyć odpowiedni wniosek;
- dopełnić innych formalności wymaganych przez Biuro Szkoły;
- złożyć w Biurze podpisany Learning Agreement (podpis studenta, koordynatora  w UEP, uczelni zagranicznej);
- zaliczyć sesję (nie można wyjechać bez zaliczenia sesji, z “warunkiem”, podczas urlopu od zajęć).

Po dopełnieniu formalność wobec Biura na ok. 2 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć do DWZZ zaświadczenie, w którym Biuro potwierdza dopełnienie formalności i zaliczenie sesji oraz oświadczenie o ubezpieczeniu i nr rachunku bankowego, na który zostanie przesłane stypendium (dok. 2 i 3 w plikach do pobrania). Potrzebne będą również daty mobilności z listu akceptacyjnego.