Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich UEP w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA (Staff Mobility for Teaching Assignments) w ramach programu Erasmus + Mobilność z Krajami Partnerskimi KA107 Akcja 1 – Szkolnictwo Wyższe (KA1-HE) w roku akademickim 2016/2017.

Termin składania wniosków do dnia 14.10.2016
I. Zasady ogólne

1. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana z następującymi uczelniami:
Azerbaijan State University of Economics (Azerbejdżan, Baku)
Armenian State University of Economics (Armenia, Erywań)
2. Jednostką odpowiedzialną za koordynowanie umów i działań jest Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą; osobą odpowiedzialną za podpisywanie umów międzyinstytucjonalnych jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
3. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany  na  wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w  programie  Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi musi być pracownikiem UEP ze stopniem co najmniej doktora.
4. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Podczas pobytu w uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni (nie wliczając dni podróży).
5. Program zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej – zawarty w Staff  Mobility for Teaching – Mobility Agreement powinien być uzgodniony pomiędzy stronami przed wyjazdem nauczyciela akademickiego.

II.  Zasady kwalifikacji pracowników, dokumentacja

1.    Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107) jest złożenie następującej dokumentacji:
- Staff  Mobility for Teaching – Mobility Agreement (cele nauczania, program zajęć oraz ocena oczekiwanych korzyści dla uczestnika i Uczelni macierzystej) 
- CV
- sylabus kursu, który miałby być poprowadzony w uczelni partnerskiej
Wzory Mobility Agreement i sylabusa znajdują się w załącznikach.
2.    W ramach kwalifikacji Erasmus + Mobilność z Krajami Partnerskimi KA107 można składać tylko jeden wniosek.
3.    Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane będą do złożenia wniosku do dnia 14.10.2016 do godz. 13.00, do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą pokój 218 A.
4.    Wszystkie wnioski spełniające kryteria zostaną  przesłane do uczelni partnerskiej, która dokona ostatecznego wyboru.
5.    W sytuacji braku zainteresowania rekrutacją w ramach programu Erasmus + Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107) zostanie ogłoszony drugi nabór (w oddzielnym komunikacie do pracowników).

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów pracowników UEP w ramach pr. Erasmus+  Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107) umowy na rok akademicki 2015/16 – 2016/2017

1. Pobyt nauczyciela akademickiego UEP powinien być zrealizowany do dnia 31.03.2017
2. Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymują wsparcie indywidualne z programu Erasmus+ na maksymalnie 7 dni (5 dni na prowadzenie zajęć dydaktycznych + 2 dni na okres podróży). Akceptowane będą pobyty dłuższe, pod warunkiem realizacji celu służbowego, potwierdzonego akceptacją strony przyjmującej, jednak pozostałe dni będą traktowane jak wyjazd ze stypendium zerowym. Pobyt nauczyciela akademickiego UEP w uczelni partnerskiej powinien odbywać się od poniedziałku do piątku. Dopuszczalna jest inna konfiguracja jedynie w sytuacji, gdy wymaga tego uczelnia partnerska.
3. Wysokość wsparcia indywidualnego dla pracownika z programu Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi (KA107)
•    Dzienna stawka stypendium wynosi: 160 euro (stawka dzienna obejmuje dni podróży)
•    Ryczałt na koszt podróży wynosi: 360 euro
4. Przyznane środki są jedynie zaliczką, a ostateczne rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie na podstawie potwierdzenia pobytu i realizacji celu wyjazdu z uczelni przyjmującej.
5. Koszty ubezpieczenia są finansowane ze środków współpracy z zagranicą UEP.
6. Po otrzymaniu nominacji z uczelni partnerskiej Mobility Agreement zostanie przekazane do podpisu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą za pośrednictwem DBNiWZ. Uczestnik zobowiązany będzie do:
a. Odbioru dokumentu w DBNiWZ (p.218) celem uzyskania podpisu strony partnerskiej  podczas pobytu zagranicznego i podpisania umowy finansowej na realizację wyjazdu w ramach programu Erasmus+, w której zostanie określona wysokość wsparcia finansowego i okres pobytu.  
b.  Złożenia dokumentacji wyjazdowej zgodnie z obowiązującą procedurą.
7. Po zakończeniu wyjazdu pracownik zobowiązany jest do:
•  dostarczenia do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą potwierdzenia zrealizowania pobytu zawierającego daty rozpoczęcia i zakończenia programu, ilość godzin zrealizowanych zajęć, podpis i pieczęć przedstawiciela reprezentującego instytucję przyjmującą (sporządzone przez uczelnię goszczącą), oraz złożenia dokumentu Mobility Agreement for Teaching, podpisanego przez uczelnię partnerską.
•  rozliczenia w DBNiWZ wyjazdu zgodnie z procedurą wyjazdową (np. dostarczenie biletów, kart pokładowych  i  ewentualnie innych istotnych dokumentów mających wpływ na koszty wyjazdu),
•  wypełnienia ankiety on-line. Uczestnik otrzyma drogą mailową zaproszenie do wypełnienia ankiety/raportu uczestnika programu Erasmus+ przez EU Survey, Mobility Tool.
8. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki z budżetu programu Erasmus+ UEP.
9. UEP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi (KA107)