I. ZASADY OGÓLNE
1.Kapitał mobilności: na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+,  LLP/Erasmus, oraz Erasmus Mundus.

2.W edycji programu 2016/2017 dopuszcza się ponowne wyjazdy na praktykę z zachowaniem zasady dotyczącej kapitału mobilności.

3. O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
       a. I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), po ukończeniu I roku studiów,
       b. II stopnia (magisterskich),
       c. III stopnia (doktoranckich),
bez względu na posiadane obywatelstwo.

4. Jeżeli zakwalifikowany student opłaca czesne za naukę na UEP, kontynuuje opłacanie czesnego na UEP także w okresie odbywania praktyki zawodowej za granicą.

5. Praktyki mogą być realizowane przez studentów w trakcie trwania studiów na UEP oraz absolwentów przy zachowaniu zasady, że ich rekrutacja odbędzie się na ostatnim roku studiów. Możliwość odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ obejmuje także absolwentów uczelni, jednak rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów. Praktyka zawodowa absolwenta może się odbyć w ciągu jednego roku od obrony pracy dyplomowej (i zakończyć się nie później niż 28.02.2018 r.). Długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Wszystkie zasady zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące udziału w programie studentów stosują się również do absolwentów.

6. Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+, są to: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, była republika Jugosławii, Macedonia.

7.W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ uczestnicy mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą znajdą samodzielnie lub skorzystać z ofert znajdujących się w Dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (DBNiWZ).

8. Praca wykonywana w ramach praktyki musi odbywać się w  pełnym wymiarze godzin i być zbieżna z profilem studiów studenta/absolwenta.

9. Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

10. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (Erasmus Charter of Higher Education - ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.

11. Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w programie Erasmus + musi spełniać następujące kryteria formalne:
 a. w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub trzeciego stopnia studiów, lub być absolwentem bezpośrednio po ukończeniu danego stopnia studiów,
b. w momencie wyjazdu uczestnik musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia.
c. w trakcie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany oraz musi mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd na praktykę.

12. Fakt odbycia praktyki w ramach programu Erasmus+ zostanie wpisany w Suplemencie do Dyplomu uczestnika (nie dotyczy absolwentów, którym wystawiono  już Suplement do Dyplomu).

13. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, naukowe), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na praktyce zagranicznej.