1. Pobyt praktykanta ze stypendium w instytucji przyjmującej może trwać od 60 dni do 180 dni oraz musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 01.04.2017 r. do 28.02.2018 r.

2. Termin odbywania praktyki:
a. W przypadku studentów, zaleca się by okresem realizacji praktyki był okres wakacyjny, po ukończeniu semestru. Pobyt na praktyce w trakcie roku akademickiego wiąże się z koniecznością uzyskania zgody dziekana na wyjazd – przyznanie studentowi Indywidualnej Organizacji Zajęć.
b. W przypadku absolwentów jest to termin dowolny pod warunkiem zakończenia praktyki do dnia 28.02.2018r.
c. Czas spędzony na praktyce w programie Erasmus + nie może się pokrywać z czasem odbywania studiów w programie Erasmus +.

3. Każdy uczestnik zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+  przed wyjazdem jest zobowiązany:
a. zaliczyć semestr poprzedzający realizację praktyki (w przypadku wyjazdu absolwenckiego obronić pracę dyplomową),
b. uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed before the mobility),
c. złożyć w dziekanacie i DBNiWZ inne wymagane przed wyjazdem dokumenty (podanie do Dziekana o wyjazd na praktykę (dot. studentów), potwierdzenie dopełnienia wszystkich zobowiązań wobec dziekanatu, kopie odpowiednich ubezpieczeń),
d. zarejestrować swój wyjazd w systemie MSZ - Odyseusz https://odyseusz.msz.gov.pl/
e. podpisać umowę finansową pomiędzy praktykantem  a Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

4. Dopuszcza się wyjazdy studentów/absolwentów na praktykę bez stypendium, tzw. wyjazd z dofinansowaniem zerowym z funduszy UE – program Erasmus + lub dofinansowanie z funduszy UE – program Erasmus + połączone z dofinansowaniem zerowym. W takim przypadku zasady kwalifikacji i uczestnictwa w programie są takie same jak przy wyjazdach ze stypendium.

5. Przed wyjazdem każdy praktykant zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi legalizacji pobytu i legalnego zatrudnienia w krajach, do których udaje się na praktykę w ramach programu Erasmus +. Ze względu na ograniczone możliwości udzielenia wsparcia logistycznego w odniesieniu do zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia związanego z realizacją praktyki, uprasza się uczestników o samodzielne poszukiwanie informacji dotyczących wyżej wymienionych kwestii oraz o kontakt z instytucjami/przedsiębiorstwami.

6. Każdy uczestnik Erasmusa + jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ (karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje TYLKO część świadczeń związanych z leczeniem). Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują podstawowe pakiety ubezpieczeniowe obejmujące koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i assistance. Kwota ubezpieczenia zależy między innymi od sumy ubezpieczenia, wieku uczestnika i od okresu trwania praktyki.

7. Finansowanie wyjazdu na praktykę odbywa się na zasadach określonych w dokumencie Zasady finansowania wyjazdów na praktyki w programie Erasmus+ studentów/ absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w edycji 2016/2017 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ mobilność z krajami programu w ramach umowy 2016-1-PL01-KA103-023752 UEP.  może zdecydować o wypłaceniu uczestnikowi części należnego stypendium w wysokości połowy należnej stawki miesięcznej dopiero po powrocie uczestnika z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez uczestnika wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

8. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zakwalifikowane na wyjazd na praktykę studencką  w programie Erasmus+ 2016/17, z potwierdzonym przez UEP prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu zakwalifikowania się, otrzymają stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus+ z budżetu PO WER (zwiększone o 200 EUR tj. 847 zł miesięcznie). Wyjazdy te będą traktowane jako wyjazdy z dofinansowaniem zerowym w programie Erasmus+.
9.    Osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe. Przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Osoba starająca się o dodatkowe wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami powinna uzasadnić prośbę o wsparcie finansowe w specjalnym formularzu wniosku. Student, któremu przyznano dofinansowanie jest zobowiązany do złożenia zapotrzebowania przed wyjazdem na UEP (szczegółowe  informacje w DBNiWZ po przyznaniu dofinansowania).
10.    Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w terminie 14 dni od daty zakończenia praktyki.

11.    Wymagane dokumenty będące podstawą do rozliczenia praktyki:
a.    Learning Agreement for Traineeships - porozumienie o programie praktyk (Section to be completed after the mobility).
b.    Certificate of Attendance – wypełnione na papierze firmowym przez  instytucję przyjmująca, podpisaną przez upoważnioną osobę i/lub ze stemplem instytucji.
c.    Sprawozdanie uczestnika z praktyki przesłane w wersji elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za praktyki Erasmus + w DBNiWZ oraz w przypadku wyjazdu na praktykę studencką złożenie Sprawozdania w wersji papierowej (podpisane przez Pełnomocnika ds. Praktyk na danym wydziale)
d.    Wypełnienie ankiety on-line.
e.    Wypełniony drugi test biegłości językowej - OLS

12.    DBNiWZ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dotyczących kwalifikacji i realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus + w trakcie trwania programu. Student zobowiązany jest zapoznać się z założeniami programu Erasmus+ oraz sprawdzać stronę internetową DBNiWZ, gdzie są zamieszczane i aktualizowane informacje o programie.