1.Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi legalizacji pobytu i legalnego zatrudnienia w krajach, do których udaje się na praktykę w ramach programu Erasmus. Ze względu na ograniczone możliwości udzielenia wsparcia logistycznego w odniesieniu do zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia związanego z realizacją praktyki, uprasza się studentów o samodzielne poszukiwanie informacji dotyczących wyżej wymienionych kwestii oraz o kontakt z instytucjami/przedsiębiorstwami.

2. Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ (karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje TYLKO część świadczeń związanych z leczeniem). Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują podstawowe pakiety ubezpieczeniowe obejmujące koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i assistance. Kwota ubezpieczenia zależy między innymi od sumy ubezpieczenia, wieku studenta i od okresu trwania praktyki.