Zasady finansowania wyjazdów na praktyki w programie Erasmus+ studentów / absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w edycji 2016/2017 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ mobilność z krajami programu w ramach umowy 2016-1-PL01-KA103-023752 UEP 

1. Zasady finansowania mobilności studentów i absolwentów zostały opracowane w oparciu o Przewodnik po programie Erasmus+, zasady alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+ wyjazdy edukacyjne (mobilność) – szkolnictwo wyższe oraz umowy finansowe dla Projektu Programu Erasmus+, zawarte pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz wytyczne Narodowej Agencji programu Erasmus + (NA).

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na dofinansowanie dla osób wyjeżdżających na praktyki wynosi 49 500 euro.

3. Okres obowiązywania umowy programu Erasmus+ edycja 2016/2017

Umowa obowiązuje od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r. Pobyt na stypendium może trwać od 60  do 180 dni oraz musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 01.04.2017 r. a 28.02.2018 r.

4. Stawki stypendialne
Otrzymane stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. NA, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z FRSE określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w danym roku akademickim do poszczególnych grup krajów docelowych:  
Tabela A – Wysokość stypendiów w programie Erasmus+ w edycji 2016/2017

    Kraje należące do danej grupy  |         Podstawowa miesięczna stawka stypendium w programie Erasmus +  |       Miesięczna  stawka stypendium w pr. Erasmus+ wraz z dodatkiem z tytułu odbywania praktyk
Grupa 1 Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania    Dania, Irlandia, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Liechtenstein, Norwegia                                                      500 EUR     600EUR
Grupa 2 Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania    Belgia, Republika Czech, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypru, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja    400 EUR    500 EUR
Grupa 3 Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania    Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Macedonia-była Republika Jugosławii                                        300 EUR    400 EUR

5.  Uczestnik otrzyma stypendium w ramach programu Erasmus+ na okres praktyki za granicą liczony z dokładnością do jednego dnia. Na potrzeby rozliczeń Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc liczy 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.
Przykład obliczenia wysokości stypendium: pobyt na praktyce w Austrii od 01.06 do 05.08.2017 to: czerwiec (30) + lipiec (30) + sierpień (5) = 65 dni = 2 miesiące  i 5 dni. Miesięczna stawka na praktykę w Austrii to 600 euro. Maksymalna kwota stypendium: 2 x 600 + (600/300)*5 = 1300 euro

6. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia macierzysta.

6.   Finansowanie wyjazdów na praktyki studenckie osób posiadających prawo do stypendium socjalnego i osób niepełnosprawnych ze środków PO WER

7.1    Wyjazdy studyjne osób posiadających prawo do stypendium socjalnego i osób niepełnosprawnych finansowane są w ramach projektu PO WER: Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. EDYCJA 2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr Umowy 2016-1-POWER-HE-023752.
7.2    Budżet przyznany UEP z projektu PO WER na wsparcie indywidualne dla studentów posiadających prawo do „dodatku socjalnego” wynosi 533 600,00zł  na wsparcie indywidualne  i wydatki rozliczane jako koszty rzeczywiste dla studentów niepełnosprawnych wynosi   41 420,00zł.
7.3    Jako student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie traktowany student z udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu podejmowania przez uczelnię decyzji o zakwalifikowaniu się odnoszącej się do wyjazdów w ramach edycji programu 2016/17. Udokumentowanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego następuje zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów socjalnych przyjętych w uczelni. Stypendium z programu PO WER nie przysługuje na praktyki absolwenckie.
7.4     Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zakwalifikowane na wyjazd na praktykę studencką w programie Erasmus+ edycja 2016/17 otrzymują z budżetu PO WER stypendia  i dodatek socjalny (równowartość 200 EUR tj. 847 zł miesięcznie). Studentom pobierającym stypendia z programu PO WER nie przysługuje dodatek w wysokości 100 euro z tytułu odbywania praktyki (np. jeśli student wyjedzie na praktykę do Wielkiej Brytanii to wysokość jego miesięcznego stypendium oblicza się następująco:  
podstawowa stawka stypendium w programie Erasmus+ - 500 euro oraz dodatek socjalny                    POWER – 200 euro= 700 euro). Wyjazdy te będą traktowane jako wyjazdy z dofinansowaniem zerowym w programie Erasmus+.
7.5    Obowiązujące stawki wsparcia indywidualnego przy wyjazdach z dodatkiem socjalnym do poszczególnych grup krajów docelowych zostały przedstawione w tabeli B.

         Tabela B – Wysokość wsparcia indywidualnego przy wyjazdach studentów z funduszy PO WER
Kraje należące do danej grupy      Miesięczna stawka w PLN wypłacana z budżetu PO WER bez dodatku socjalnego dla studenta niepełnosprawnego    Równowartość w EUR    Miesięczna stawka w PLN wypłacana z budżetu PO WER z dodatkiem socjalnym    Równowartość w EUR
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy     2541 zł    600 euro    2965 zł    700 euro
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja     2118 zł    500 euro    2541 zł    600 euro
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)     1694 zł    400 euro    2118 zł    500 euro

7.6    Studenci, którzy nabędą prawa do stypendium socjalnego na UEP w trakcie wyjazdu na praktykę z funduszy programu Erasmus+ lub po terminie wyznaczonym jako termin sprawdzenia uprawnień do pobierania stypendium socjalnego, nie będą mieli prawa do finansowania wsparcia indywidualnego i dodatku socjalnego ze środków PO WER.
7.7    Jeżeli Uczelnia zezwala studentowi na przedłużenie wyjazdu na praktykę studencką i zdecyduje o wypłacie stypendium na przedłużony okres mobilności, to ma obowiązek wypłacić także dodatek socjalny.
7.8    Wszelkie kwestie nieuwzględnione w powyższych zapisach będą rozpatrywane indywidualnie przy zachowaniu prawa studenta do równego i sprawiedliwego traktowania. Decyzje będą podejmowane przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
7.9    Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na praktykę są finansowane z projektu PO WER. Miesięczna stawka stypendium dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bez dodatku socjalnego) przedstawiona jest w tabeli B. Jeżeli niepełnosprawny student spełnia również warunki określone w punkcie 7.3 przysługuje mu dodatek socjalny.
7.10    Studenci niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe na koszty bezpośrednio związane z niepełnosprawnością. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Narodowej Agencji programu Erasmus+. Wniosek (zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych) musi być przesłany do NA nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego za granicę. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w euro należy stosować przelicznik 4,2356zł. Student, któremu przyznano dofinansowanie jest zobowiązany do złożenia zapotrzebowania przed wyjazdem na UEP (szczegółowe  informacje w DBNiWZ po przyznaniu dofinansowania).
7.11    Kwota stypendium otrzymanego z funduszy PO WER będzie określona w umowie zawieranej przez studenta i  uczelnię macierzystą w PLN i przekazywana na rachunek wskazany przez studenta w PLN. Zasady naliczania i rozliczania kwoty stypendium wraz z dodatkiem socjalnym są takie same jak dla odbiorców stypendiów w programie Erasmus+.
7.12    W uczelnianej dokumentacji programu Erasmus+ (oraz w systemie Mobility Tool) mobilność określona w  punktach 7.3 i 7.9 będzie miała status wyjazdu z dofinansowaniem zerowym.
7.13    Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia macierzysta.

7.    Okres finansowania
8.1    Pobyt na praktyce nie może być krótszy niż 60 dni.
8.2    Uczelnia gwarantuje finansowanie praktyki na okres maksymalnie 180 dni.

8.    Zasady określania końcowej kwoty dofinansowania indywidualnego (w zależności od długości pobytu)
8.1.     Końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus+ lub PO WER zostanie określona przez uczelnię na podstawie zaświadczenia z instytucji przyjmującej określającego datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności.
8.2.    Jeżeli uczestnik skróci pobyt na praktyce, uczelnia macierzysta zażąda od niego zwrotu części dofinansowania (kwota liczona proporcjonalnie do skróconego pobytu) lub całości dofinansowania w sytuacji pobytu krótszego niż 60 dni.
8.3.    Wydłużenie okresu pobytu uczestnika za granicą, poświadczone w Certificate of Attendance może zostać uznane przez uczelnię macierzystą po złożeniu przez uczestnika wyjaśnień dotyczących powodów przedłużenia czasu praktyki w uczelni macierzystej na dwa tygodnie przed zakończeniem pobytu. Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania praktyki zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych z programu Erasmus+ lub PO WER, jednak maksymalne finansowanie obejmuje okres 180 dni. W wypadku braku środków finansowych wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.
8.4.    Zmiana czasu trwania praktyki spowoduje konieczność wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia do umowy w formie aneksu lub jednostronnego powiadomienia studenta o dokonanej zmianie.


9.    Zasady zagospodarowania zwalnianych środków (zasady re-dystrybucji)
10.1    W pierwszej kolejności dodatkowe środki przeznaczone będą na dofinansowanie większej liczby   mobilności (liczby dni na praktykę). Dotyczy to uczestników mobilności, którzy otrzymali dofinansowanie zerowe na okres spędzony za granicą w ramach programu Erasmus+.
10.2     W drugiej kolejności dodatkowe środki będą przyznawane osobom, które realizować będą więcej miesięcy, (na które przyznano dofinansowanie) od liczby miesięcy stanowiącej podstawę obliczenia dofinansowania zawartego w umowie zawieranej pomiędzy uczestnikiem a uczelnią macierzystą (dotyczy punktu 9.3).

10.    Zasady płatności
11.1    Stypendium będzie wypłacane po otrzymaniu przez UEP środków finansowych z programu Erasmus+.
11.2    Wypłacanie stypendium Uczestnikom wyjeżdżającym na praktykę będzie następowało w dwóch ratach:
11.2.1 pierwsza rata stanowiąca całość dofinansowania pomniejszonego o połowę miesięcznej stawki dofinansowania: dostarczeniu wymaganych przez Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą dokumentów i po podpisaniu umowy,
11.2.2 druga rata stanowiąca połowę miesięcznej stawki dofinansowania: po zakończeniu pobytu za granicą, dostarczeniu zaświadczenia potwierdzającego pobyt w organizacji przyjmującej tj. :
- Learning Agreement for Traineeships  - Section to be completed after the mobility,  
- Certificate of Attendance – wypełnione na papierze firmowym przez  instytucję przyjmująca, podpisaną przez upoważnioną osobę i/lub ze stemplem instytucji.
- sprawozdanie uczestnika z praktyki przesłane na adres e-mail osoby odpowiedzialnej w DBNiWZ za praktyki Erasmus +,
- wypełnienie ankiety online (EU Survey)
- wypełnienie drugiego testu biegłości OLS (jeśli dotyczy).
12.    Uczelnia zobowiązuje się do wypłacenia pierwszej raty płatności zaliczkowej przed wyjazdem Uczestnika do instytucji przyjmującej w sytuacji gdy Uczestnik dostarczy wymagane dokumenty oraz podpisze umowę na trzy tygodnie przed terminem rozpoczęcia mobilności. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, dopuszczalna jest późniejsza płatność zaliczkowa.
13.    Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć wymagane przez Uczelnię dokumenty wymienione w punkcie 11.2.2  po zakończeniu okresu mobilności, nie później niż 14 dni po zakończeniu pobytu za granicą.  Uczelnia ma 45 dni na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.
14.    W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w edycji 2016/17 UEP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję w trakcie trwania programu.