Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP)  w ramach programu Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi KA107

Umowa 2017 - 1 - PL01 - KA107 - 036232


1.   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w edycji 2017 podpisał umowy na realizację mobilności w ramach programu Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi KA107 z następującymi uczelniami:

- Almaty Management University (Kazachstan)

- Armenian State University of Economics (Armenia)

2.  W ramach umowy programu Erasmus+ Mobilność z Krajami Partnerskimi KA107 nauczyciele akademiccy UEP mogą realizować wyjazdy do:

- Almaty Management University (Kazachstan) – 1 osoba

- Armenian State University of Economics (Armenia) – 2 osoby

3. Źródłem finansowania kosztów wyjazdów nauczycieli akademickich UEP w celach dydaktycznych  są:
- środki programu Erasmus+  Mobilność z Krajami Partnerskimi KA 107 w wysokości 4900 euro

- środki współpracy z zagranicą na pokrycie kosztów ubezpieczenia.

4. Wsparcie finansowe ze środków programu Erasmus+ na koszty pobytu wypłacane będą zgodnie ze stawkami przewidzianymi w kraju docelowym (wg podziału na grupy ustalone przez Komisję Europejską). Stawka dzienna  to ryczałtowa kwota na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, która przy wyjazdach z krajów programu do krajów partnerskich  wynosi 160 euro. Finansowane będą jedynie robocze dni pobytu w uczelni zagranicznej  w liczbie 5, oraz maksymalnie 2 dni podróży. Uczestnik otrzyma również ryczałt na pokrycie kosztów podróży w wysokości:

- do Kazachstanu 820 euro  (zgodnie z kalkulatorem odległości Erasmus +)

- do Armenii 360 euro (zgodnie z kalkulatorem odległości Erasmus +)

5.      Przyznane środki są jedynie zaliczką, a ostateczne rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie na podstawie realizacji celu wyjazdu oraz wypełnienia i złożenia on-line EU survey.

6.      Minimalny czas pobytu i realizacji indywidualnego planu nauczania  w uczelni zagranicznej to okres 5 dni (z wyłączeniem dni podróży).

7.      Możliwe jest wydłużenie okresu pobytu w uczelni zagranicznej powyżej 5 dni przy zastosowaniu zasady dofinansowania zerowego z funduszy programu UEP na okres wydłużonego pobytu.

8.      W przypadku posiadania przez UEP wolnych środków lub otrzymania dodatkowych funduszy z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (NA–FRSE) możliwe będzie sfinansowanie dodatkowych mobilności. Nie jest możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do stawek ogłoszonych przez NA–FRSE.

9.      Warunki płatności:

9.1 W terminie 30 dni od podpisania umowy finansowej przez obie strony, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia mobilności, zostanie wypłacona uczestnikowi płatność zaliczkowa stanowiąca  100 % kwoty przyznanego dofinansowania w ramach wsparcia indywidualnego oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży w wysokości  820 euro (przy wyjeździe do Kazachstanu) lub 360 euro (przy wyjeździe do Armenii).

9.2  Uczestnik wypełni indywidualny raport on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia.

9.3  Uczestnik, który nie złoży raportu może zostać zobowiązany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE.

10. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+,  UEP zastrzega sobie  prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dotyczących realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+.  Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i NA–FRSE  w trakcie trwania programu.