Studia w ramach programu Erasmus+ 2017/18

Zasady wyboru studentów do uczelni partnerskich

1. O wyborze do uczelni zagranicznych wskazanych przez studenta decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen od początku studiów włącznie z semestrem zimowym roku akademickiego 2016/17. Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu.

2. Wybór kandydatów do wskazanych uczelni następuje rankingowo - na podstawie średniej ze studiów na danym stopniu.

3. W przypadku identycznych wysokości średnich i tych samych wskazań uczelni pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci, którzy nie brali udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus na danym poziomie studiów lub studenci z wyższych lat studiów.

4. Wstępna lista zakwalifikowanych studentów zostaje ogłoszona na stronie internetowej UEP i gablocie DWZZ (daniej DBNiWZ).
a. Student akceptuje wybór i podpisuje potwierdzenie chęci wyjazdu.
b. Student nie został wybrany do wskazanej/wskazanych uczelni – trafia na listę rezerwową I.
c. Student został wybrany do wskazanej uczelni, ale rezygnuje z miejsca – trafia na listę rezerwową II.

5. Po pierwszym przyporządkowaniu uczelni, wolne miejsca zostają ogłoszone studentom z listy rezerwowej I. Wybór studentów z powyższej listy następuje na podstawie średniej ocen i zostaje przeprowadzony na spotkaniu pracowników Działu Współpracy z Zagranicą z osobami zainteresowanymi z listy I.

6. Wolne miejsca pozostałe po powyższym wyborze zostają zaproponowane studentom z listy rezerwowej II. Wybór studentów następuje na spotkaniu z pracownikami Działu  Współpracy z Zagranicą. Jeśli dwie osoby chcą razem wyjechać do tej samej uczelni to osoba z wyższą średnią zostaje wpisana na liście przy osobie ze średnią niższą i obie dokonują wyboru uczelni, w których pozostało więcej niż jedno miejsce wolne.

7. Liczba osób zakwalifikowanych będzie uzależniona od wysokości otrzymanych z Agencji Narodowej środków na realizację wyjazdów studyjnych. W przypadku dużej liczby kandydatów zakwalifikowanych decyzja o otrzymaniu stypendium jest zależna od budżetu programu Erasmus+ dla UEP na rok 2017/18.

8. Studenci, którzy w momencie składania wniosków posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017, po zakwalifikowaniu się na studia za granicą otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) a nie z programu Erasmus+ oraz miesięcznie dofinansowanie („dodatek socjalny”) w wysokości równowartości 200 EUR miesięcznie.

9. UEP kwalifikuje studenta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, ostateczną decyzję o przyjęciu studenta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

10. Komisję kwalifikującą na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, pracownik DWZZ zajmujący się programem Erasmus w UEP. Studentowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji. Organem odwoławczym jest Rektor UEP.