Wstępny harmonogram dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy studyjne w programie Erasmus+
• od 25.09.2019 do 3.10.2019 – udostępnienie formularza zgłoszeniowego na TESTY JĘZYKOWE on-line na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/
Przed rozpoczęciem wypełniania formularza aplikacyjnego prosimy o szczegółowe rozważenie ofert uczelni oraz sprawdzenie języka wykładowego, gdyż NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY wybranych uczelni po wysłaniu formularza! Zmiany dokonane w kolejności wybranych uczelni po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń nie będą brane pod uwagę.
•  2 i 3.10.2019 – Erasmus+ Information Point. 
2.10.2019 godz. 9.30- 11.30, hol, wejście główne bud. A
3.10.2019 godz. 14 -15.30 - hol, wejście główne budynek A
W punkcie pracownicy DWZZ oraz studenci udzielać będą informacji na temat programu Erasmus+ oraz możliwości udziału w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy studyjne w semestrze letnim 2019/2020

•  7 i 8.10.2019 – testy językowe
.7.10.2019 godz. 10.00, Aula - test z języka angielskiego
7.10.2019 godz. 13.45, Aula - test z języka hiszpańskiego
8.10.2019 godz. 11.00, sala 111A - test z języka niemieckiego
8.10.2019 godz. 12.30, sala 111 - test z języka francuskiego
Na egzamin należy przyjść z dowodem osobistym lub legitymacją studencką.

10.10.2019 #Erasmus+Day, godz. 12.00, sala 308, budynek A, III piętro

•  11.10.2019 godz. 13.00 – zamknięcie listy kandydatów do programu ERASMUS+. Student powinien wypełnić i wysłać formularz online i DOSTARCZYĆ do DWZZ (do 11.10.2019 do godz. 13.00) informację o wysokości średniej ocen z całości studiów na danym poziomie (w przypadku osób rozpoczynających studia magisterskie, średnia ocen z pierwszego stopnia) potwierdzonej przez Dziekanat/BOS (skan nie jest dopuszczalny). Zgłoszenia znajdujące się w systemie (przygotowane), ale nie wysłane przez studenta lub bez średniej lub certyfikatu językowego nie będą brane pod uwagę.

• 21.10.2019 do 23.10.2019 – informacja on-line dla osób zakwalifikowanych, potwierdzenia gotowości przez studentów on-line, nominacje. 

WAŻNE - w dodatkowej kwalifikacji nie jest tworzona lista rezerwowa!

23.10.2019 godz. 14.30, Aula – spotkanie informacyjne dla osób zakwalifikowanych
Godziny oraz sale mogą ulec zmianie.

ZASADY OGÓLNE REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

1.      Kapitał mobilności: na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy – w ramach każdego poziomu studiów – wlicza się wcześniejsze wyjazdy z programu LLP/Erasmus.

2.      O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy studenci zarejestrowani jako studenci studiów prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

3.      W momencie realizowania wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta, tj. nie może przebywać w tym czasie na urlopie dziekańskim, ani być absolwentem.

4.      W programie Erasmus+ student może ubiegać się o wyjazd studyjny do uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z UEP w zakresie wymiany studentów.

5.      Długość pobytu w uczelni zagranicznej musi być zgodna z treścią umowy zawartej z tą uczelnią oraz z umową, którą student zawiera z UEP.

6.      Okres studiów zrealizowanych za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej.

7.      Wyjeżdżający student zachowuje prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów
i kredytów  przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.

8.      Student studiujący w uczelni partnerskiej nie ponosi opłat za naukę, lecz wyjazd za granicę nie zwalnia studentów płatnych studiów z opłaty czesnego na UEP (dotyczy np. studentów studiów niestacjonarnych  i kierunków anglojęzycznych).

UDZIAŁ W KWALIFIKACJI ORAZ WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD

1.      Udział w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy studyjne mogą brać studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą studiować na:

▪           I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych z wyłączeniem studentów obcokrajowców, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia w polskich uczelniach*,

▪           II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,

▪           II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,

▪           III roku studiów inżynierskich pierwszego stopnia (tylko Wydział Towaroznawstwa),

▪           studiach doktoranckich.

* Z uwagi na brak możliwości wyliczenia średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia uzyskanych w uczelniach zagranicznych.

 

2.      Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu.

3.      Znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej.

4.      Z udziału w dodatkowej kwalifikacji zostają wykluczeni studenci zakwalifikowani w ramach zasadniczej kwalifikacji, która miała miejsce na przełomie lutego i marca 2019r., biorący udział w wyjazdach studyjnych programu Erasmus+ 2019/2020 oraz osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazd i poinformowały o rezygnacji z wyjazdu.


KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

 1. Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym, dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wyjazd za pośrednictwem DWZZ.
 2. Średnia ocen brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta to średnia z całości studiów doktoranckich potwierdzona przez dziekanat.
 3. Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i kierownikiem studiów doktoranckich na swoim Wydziale.

 

Zapisy do udziału w dodatkowej kwalifikacji do programu Erasmus+  semestr letni

Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie za pomocą aplikacji on-line (https://outgoing.ue.poznan.pl/) prześlą zgłoszenie oraz dostarczą do DWZZ do dnia 11.10.19 do godz. 13.00 potwierdzenie wysokości średniej z Biura Obsługi Studenta.

Jedna osoba może aplikować tylko raz, nawet gdy studiuje na dwóch Wydziałach.

Załączniki do formularza aplikacji (jeśli dotyczy):

 • Studenci, którzy chcą uzyskać zwolnienie z testu językowego dostarczają oryginał uprawnionego dokumentu do DWZZ (do wglądu).
 • Doktoranci dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na studia

w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej.

 • Studenci przyjęci na drugi stopień studiów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej polskiej uczelni zobowiązani są do dostarczenia dokumentu, poświadczonego przez dziekanat ukończonej uczelni, nt. wysokości średniej ocen z pierwszego stopnia (może być to także suplement do dyplomu).

 WYBÓR UCZELNI DOKONYWANY PRZEZ STUDENTA

Lista uczelni partnerskich dla dodatkowej kwalifikacji dostępna będzie wyłącznie na platformie outgoing.ue.poznan.pl przez rozpoczęciem kwalifikacji. Liczba dostępnych miejsc zależy od rezygnacji studentów zakwalifikowanych we wcześniejszym naborze oraz możliwości pozyskania nowych uczelni partnerskich.

Studenci wskazują, co najmniej jedną uczelnię partnerską (maksymalnie cztery), kierując się kompetencjami językowymi, zbieżnością efektów kształcenia/programów nauczania, odpowiednio do kierunku, realizowanego na UEP, kosztami utrzymania, terminami semestrów i swoimi zainteresowaniami. Istnieje możliwość zdawania dwóch egzaminów językowych i wyboru uczelni z różnymi językami wykładowymi. Takie osoby również wskazują maksymalnie 4 uczelnie.

W przypadku dużych rozbieżności programowych w wybranej uczelni student powinien liczyć się
z koniecznością uzupełnienia programu w następnych semestrach lub po powrocie z wyjazdu zagranicznego.

Dokonując wyboru uczelni studenci powinni uwzględnić zapis przy danej uczelni dot. poziomu studiów: UG (undergraduate) oznacza studia pierwszego stopnia, PG (postgraduate) oznacza studia drugiego stopnia. Powyższe zapisy wynikają z zawartych umów bilateralnych pomiędzy uczelniami partnerskimi w programie Erasmus+.

Dział Współpracy z Zagranicą wspólnie ze studentami UEP prowadzi bloga uczelni partnerskich, który znajduje się na stronie: https://erasmusuep.wordpress.com/. Zachęcamy do zapoznania się z wrażeniami z pobytów uczestników programu Erasmus+ , na blogu prezentowane są praktyczne informacje dot. uczelni partnerskich i krajów pobytu.

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Znajomość języka obcego potwierdza się poprzez zdanie testu językowego Erasmusa organizowanego przez UEP.

Z testu językowego zwalnia:

 1. zaliczenie testu z danego języka w poprzednich edycjach Erasmusa w UEP,
 2. posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu),
 3. przedstawienie kopii wyników po ukończeniu semestralnego pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, świadczącego, że student zrealizował częściowe studia w danym języku obcym,
 4. posiadanie matury międzynarodowej zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),
 5. ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej (dyplom do wglądu),
 6. posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),
 7. zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów na granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO) - dotyczy studentów studiów doktoranckich,
 8. osoby, które studiują w UEP na specjalnościach anglojęzycznych (Environment & Technology in Business, Finance, International Business, Innovation Management) są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego. dostarczają do DWZZ zaświadczenie z BSA o odbywaniu studiów w języku angielskim.

 

Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

Język angielski:

 1. LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4
 2. TELC B2 Business English Purposes
 3. Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher
 4. Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE), egzamin zdany na ocenę A
 5. Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE), egzamin zdany na ocenę A lub B
 6. Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0
 7. BULATS B2, C1 lub C2
 8. Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

       a.      paper based test, od 550 punktów

       b.      computer based test, od 213 punktów

       c.      internet based test, od 80 punktów

Język francuski             Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1

Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2

 

Język hiszpański        Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2

TELC Español B2

Język niemiecki ogólny:

1.      Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

2.      Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

3.      Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

4.      Test Deutsch als Fremdsprache Stufe 4 (TestDaF Stufe 4)

5.      Deutsches Sprachdiplom II (DSD) (poziom C1)

Język niemiecki ekonomiczny – Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD)

 

Zasady przyznawania miejsc

1.      O wyborze do uczelni zagranicznej, jednej ze wskazanych przez studenta, decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen.

2.      Wybór studentów do wskazanych uczelni następuje rankingowo - na podstawie średniej ze studiów na danym stopniu, włącznie z rokiem akademickim 2018/2019

3.      Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu.

4.      W przypadku identycznych wysokości średnich i tych samych wskazań uczelni pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci, którzy nie brali udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus na danym poziomie studiów lub studenci z wyższych lat studiów.

5.      Osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazdy studyjne w zasadniczej kwalifikacji w marcu 2019r., i które zrezygnowały z wyjazdu zostają wykluczone z kwalifikacji.

6.      Studenci, którzy w momencie kwalifikacji posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku ak. 2019/2020, po zakwalifikowaniu  się na studia za granicą i udokumentowaniu prawa do stypendium najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r. otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) a nie z programu Erasmus+ oraz miesięcznie dofinansowanie („dodatek socjalny”)  o równowartości 200 euro miesięcznie.

7.      UEP kwalifikuje studenta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, ostateczną decyzję o przyjęciu studenta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

1.      Obowiązujące zasady finansowe oraz stawki stypendium zostały określone w dokumencie: Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020  z funduszy programu Erasmus+ w ramach umowy 2019-1-PL01-KA103-061842.

 

SKŁAD KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ NA WYJAZDY STUDYJNE

Komisję kwalifikującą na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą zajmujący się programem Erasmus+ w UEP. Studentowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji. Organem odwoławczym jest Rektor UEP.