Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2019-1-PL01-KA103- 061842

 

1.Zasady finansowania mobilności studentów zostały opracowane w oparciu o:

·        Przewodnik po programie Erasmus+, zasady alokacji i wykorzystania funduszy na wyjazdy edukacyjne (mobilność) w szkolnictwie wyższym w roku akademickim 2019/2020;

·        umowy finansowe dla Projektu Programu Erasmus+, zawarte pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu;

·        wytyczne Agencji Narodowej programu Erasmus.

 

2. Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne, tj. wyjazdy na studia wynosi:

   445.500 EUR

 

3. Okres obowiązywania umowy programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Umowa obowiązuje od 1 czerwca 2019r. do 31 maja 2021r. Pobyt na stypendium musi być rozpoczęty i zakończony w ramach roku akademickiego 2019/2020.

 

4. Wysokość wsparcia indywidualnego – stawki stypendialne.

 

Otrzymane dofinansowanie dla studentów jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej. Narodowa Agencja programu Erasmus, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w danym roku akademickim dla poszczególnych grup krajów docelowych: 


Grupa 1

Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania: , Dania, Finlandia, Irlandia,Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  - stypendium 500 EUR miesięcznie

Grupa 2

Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania: Austria,Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta,  Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy - stypendium  450 EUR miesięcznie

Grupa 3 

Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania:  Bułgaria,Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry  - stypendium 400 EUR miesięcznie


4.1 Student otrzyma stypendium w ramach programu Erasmus+ na okres studiów za granicą liczony z dokładnością do jednego dnia. Na potrzeby rozliczeń Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota stypendium zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty. Przykład obliczenia wysokości stypendium: pobyt na studiach w Finlandii od 01.10.2019 do 15.01.2020 to: październik (30) + listopad (30) + grudzień (30) + styczeń (15) = 105 dni = 3 miesiące i 15 dni. Miesięczna stawka na studia w Finlandii to 500 €. Maksymalna kwota stypendium: 3 x 500 + (500/30)*15=1500+250, co daje 1750 euro.

 

5. Okres finansowania wyjazdów na studia.

5.1 Za okres studiów przyjmuje się czas pobytu studenta w uczelni przyjmującej nie dłuższy niż okres pomiędzy rozpoczęciem pierwszych zajęć przeznaczonych dla studentów-obcokrajowców (np. kurs językowy organizowany przez uczelnię przyjmującą, program orientacyjny, zajęcia dydaktyczne) a końcem pierwszej sesji egzaminacyjnej (lub zajęć, jeśli sesja egzaminacyjna jest w ich trakcie).

5.2 Pobyt studenta w uczelni nie może być krótszy niż 3 miesiące lub jeden trymestr i nie dłuższy niż    rok akademicki.

 

5.3 Łączny okres pobytu za granicą (kapitał mobilności), na danym stopniu studiów, w ramach programu Erasmus+ nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego, sesji egzaminacyjnych oraz praktyki).

 

6. Zasady określania końcowej kwoty dofinansowania indywidualnego (w zależności od długości pobytu).

 

6.1. Końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus+ zostanie określona przez uczelnię na podstawie zaświadczenia z uczelni przyjmującej określającego datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności (Certificate of attendance).

6.2. Jeśli okres pobytu będzie krótszy (zakończy się wcześniej), do 5 dni, niż ten wskazany w umowie, wysokość dofinansowania nie ulegnie zmianie. Jeśli pobyt studenta będzie krótszy o ponad 5 dni, wówczas długość pobytu oraz wynikająca z niej wysokość wsparcia indywidualnego będzie korygowana (student otrzyma proporcjonalnie zmniejszoną końcową ratę stypendium lub będzie zobowiązany dokonać zwrotu części dofinansowania UEP w terminie określonym przez Uczelnię za wszystkie dni skróconego pobytu).

6.3. Wydłużenie okresu pobytu studenta za granicą, zgłoszone przez studenta wyłącznie podczas trwania studiów w uczelni przyjmującej, poświadczone w Certificate of attendance może zostać uznane przez uczelnię macierzystą po złożeniu przez studenta wyjaśnień dotyczących powodów przedłużenia czasu studiów (obowiązkowa obecność studenta w uczelni wynikająca z zaliczenia egzaminów w innym terminie, udziału w zajęciach dydaktycznych).

Przedłużenie pobytu na kolejny semestr (wyłącznie w obrębie jednego roku akademickiego), zgłoszone przez studenta podczas trwania studiów w uczelni przyjmującej wymaga uprzedniego uzyskania zgody uczelni partnerskiej oraz właściwego Dziekana na UEP.

Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania studiów zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych z programu Erasmus+. W przypadku braku środków finansowych wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.

6.4. Zmiana czasu trwania studiów spowoduje konieczność wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia do umowy w formie aneksu lub jednostronnego powiadomienia studenta o dokonanej zmianie.

 

7. Zasady płatności wsparcia finansowego.

 

Wypłacenie stypendium studentom wyjeżdżającym na semestr zimowy lub letni roku akademickiego 2019/2020 będzie następowało w dwóch ratach:

·        płatność zaliczkowa będzie zrealizowana nie później niż 30 dni od dnia podpisania Umowy przez obie strony oraz wypełnienia przez uczestnika testu biegłości językowej na platformie OLS w wysokości stanowiącej całość stypendium określonej w artykule 3  pomniejszonego o połowę miesięcznej stawki. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

·        Pozostała kwota stypendium zostanie wypłacona po złożeniu przez Uczestnika zaświadczenia o długości pobytu, indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-line EU survey (na platformie Mobility Tool) oraz złożeniu drugiego testu biegłości. Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

 

Wypłacenie stypendium studentom wyjeżdżającym do uczelni przyjmującej na rok akademicki będzie następowało w trzech ratach:

·        Pierwsza rata, która stanowi połowę całości kwoty stypendium i jest pomniejszona o połowę

            miesięcznej stawki stypendium w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy przez obie strony oraz

            wypełnienia przez uczestnika testu biegłości językowej na platformie OLS.

·        Druga rata w wysokości stypendium pomniejszonego o wypłaconą kwotę pierwszej raty, po

            dostarczeniu zaświadczenia potwierdzającego pobyt w uczelni przyjmującej w semestrze zimowym (Certificate of attendance).

·        Trzecia rata stanowiąca połowę miesięcznej stawki stypendium zostanie wypłacona po złożeniu przez Uczestnika zaświadczenia o długości pobytu obejmującego cały okres mobilności, indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-line EU survey (na platformie Mobility Tool) oraz złożenie drugiego  testu biegłości. Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

 

8. Student zobowiązuje się dostarczyć/wypełnić on-line wymagane przez uczelnię macierzystą dokumenty (tj.: zaświadczenie potwierdzające pobyt w uczelni zagranicznej, raport z wyjazdu - indywidualny raport uczestnika z wyjazdu on-line EU survey i test biegłości językowej) po zakończeniu okresu mobilności, nie później niż 30 dni po zakończeniu pobytu za granicą.

 

9. UEP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję w trakcie trwania programu.