Uczymy już od 34 552 dni
Praktyki

Wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ dostępne będą już wkrótce.
W dniu 29 kwietnia 2020r. o godz. 17.00 zapraszamy na webinarium na platformie Zoom.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że możliwość odbycia praktyk uwarunkowana będzie aktualną sytuacją w kraju i na świecie i zniesieniem obostrzeń (Aktualnie możliwość wyjazdów na UEP została zawieszona do odwołania).

Możliwość aplikacji on-line zostanie otwarta pod koniec kwietnia 2020r.
Ogólne zasady udziału przedstawione zostały poniżej:
W edycji programu 2020/2021 (finansowanie z projektu 2019/2020)  o wyjazd na praktykę będą mogli ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (z zachowaniem zasady dot. kapitału mobilności 12 miesięcy na danym poziomie studiów):
  •       I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), po ukończeniu I roku studiów,
  •        II stopnia (magisterskich),
  •        III stopnia (doktoranckich),
bez względu na posiadane obywatelstwo.
Praktyki mogą być realizowane przez studentów w trakcie trwania studiów (wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora studiów), w okresie wakacyjnym oraz absolwentów uczelni (rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów). 
Praktyka zawodowa absolwenta musi się odbyć w ciągu jednego roku od obrony pracy dyplomowej (i zakończyć się nie później niż 28.02.2021 r.). Długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd( dotyczy również absolwentów). 
w trakcie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany oraz musi mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd na praktykę.
Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+.
W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ uczestnicy mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą znajdą samodzielnie lub skorzystać z ofert znajdujących się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą lub https://erasmusintern.org/.
Praca wykonywana w ramach praktyki musi odbywać się w  pełnym wymiarze godzin i być zbieżna z profilem studiów studenta/absolwenta (Przed wyjazdem zatwierdzany jest Learning Agreement for Traineeships).
 Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
Jeśli praktyka zawodowa miałaby odbyć się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (Erasmus Charter of Higher Education - ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.
Dokumenty będące podstawą kwalifikacji:
a.    Formularz aplikacyjny dostępny wkrótce na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/, wysłany, wydrukowany, podpisany i zatwierdzony przez Biuro obsługi studenta (BOS)oraz Koordynatora Wydziałowego ds. Praktyk,
b.    Zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym będzie realizowana praktyka (jedno z poniżej wymienionych):
- zaświadczenie od lektora UEP lub lektora z innej ukończonej uczelni wyższej poświadczające poziom językowy B2 z danego języka,
- zaliczenie testu z danego języka w poprzednich edycjach Erasmusa w UEP,
- posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu),
- przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, świadczącego, że student zrealizował częściowe studia w danym języku obcym,
- posiadanie matury międzynarodowej zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),
- ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej (dyplom do wglądu),
- posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),
- osoby, które studiują w UEP na specjalnościach anglojęzycznych są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego.
Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP (analogicznie jak w przypadku wyjazdów na studia).

Kontakt mailowy: monika.malek@ue.poznan.pl