Studia

Harmonogram dodatkowej kwalifikacji

DWZZ zaprasza do udziału w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+
w semestrze letnim 2020/2021.

• od 28.09.2020 r. do 5.10.2020 r. – udostępnienie formularza zgłoszeniowego na TESTY JĘZYKOWE on-line na stronie: outgoing.ue.poznan.pl/
· 7 i 8.10.2020 r. – testy językowe (online na platformie Moodle), szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym

7.10.2020 r.– j angielski, j. hiszpański 8. 10.2020 r. – j. niemiecki, francuski

· 6.10.2020 r. godz. 14.30 - webinarium online na platformie Zoom

· 1 -11.10.2020 r. udostępnienie formularza zgłoszeniowego online – wybór uczelni na stronie: outgoing.ue.poznan.pl/
• 12.10.2020 r. godz. 13.00 – zamknięcie listy kandydatów do programu ERASMUS+. Student/doktorant powinien wypełnić i wysłać formularz online i dostarczyć do DWZZ (do 12.10.2020 r. do godz. 13.00) informację o wysokości średniej ocen z całości studiów na danym poziomie (w przypadku osób rozpoczynających studia magisterskie, średnia ocen z pierwszego stopnia) potwierdzonej przez BOS/BSD (skan nie jest dopuszczalny). Zgłoszenia znajdujące się w systemie (przygotowane), ale nie wysłane przez studenta/doktoranta, bez średniej lub certyfikatu językowego nie będą brane pod uwagę.

· 21.10.2020 r. do 23.10.2020 – informacja on-line dla osób zakwalifikowanych, potwierdzenia gotowości przez studentów on-line, nominacje.

WAŻNE – w dodatkowej kwalifikacji nie jest tworzona lista rezerwowa!

• 26.10.2020 r. godz. 14.30 – spotkanie informacyjne online dla osób zakwalifikowanych na platformie Zoom.


1.      Udział w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy studyjne mogą brać studenci/doktoranci, którzy w roku akademickim 2020/2021 będą studiować na:

▪           I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych z wyłączeniem studentów obcokrajowców, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia w polskich uczelniach*,

▪           II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,

▪           II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,

▪           III roku studiów inżynierskich pierwszego stopnia (kierunki w zakresie nauk o jakości),

▪           studiach doktoranckich i w szkole Doktorskiej.

*Z uwagi na brak możliwości wyliczenia średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia uzyskanych w uczelniach zagranicznych.

2.        Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu (w przypadku pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub ukończonych już jednych studiów drugiego stopnia, z pierwszego stopnia).

3.        Znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej.

4.        Z udziału w dodatkowej kwalifikacji zostają wykluczeni studenci zakwalifikowani w ramach zasadniczej kwalifikacji, która miała miejsce na przełomie lutego i marca 2020 r., biorący udział w wyjazdach studyjnych programu Erasmus+ 2020/2021 oraz osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazd i poinformowały o rezygnacji z wyjazdu.


Kwalifikacja oraz realizacja wyjazdów są uzależnione przede wszystkim od możliwości podróżowania i zgody uczelni partnerskiej na przyjęcie studenta/doktoranta oraz wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części, lub w państwie, na terenie którego student/doktorant planuje odbyć część studiów, dodatkowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mogą uniemożliwić wyjazd.