ZASADY OGÓLNE REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

1.       Kapitał mobilności: na każdym poziomie studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów na studia i praktyki zawodowe trwające łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy – w ramach każdego poziomu studiów – wlicza się wcześniejsze wyjazdy z programu LLP/Erasmus. Zasada ta dotyczy również doktorantów.

2.       O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy studenci/doktoranci zarejestrowani jako studenci studiów prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego i drugiego stopnia/dyplomu doktorskiego niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

3.       W momencie realizowania wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta/doktoranta, tj. nie może przebywać w tym czasie na urlopie od zajęć, ani być absolwentem.

4.       W programie Erasmus+ student/doktorant może ubiegać się o wyjazd studyjny do uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z UEP w zakresie wymiany studentów/doktorantów.

5.       Długość pobytu w uczelni zagranicznej musi być zgodna z treścią umowy zawartej z tą uczelnią oraz z umową, którą student zawiera z UEP.

6.       Okres studiów/studiów doktoranckich/w Szkole Doktorskiej zrealizowanych za granicą stanowi integralną część programu studiów/programu kształcenia w uczelni macierzystej.

7.       Wyjeżdżający student zachowuje prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów i kredytów przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.

 

UDZIAŁ W KWALIFIKACJI ORAZ WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD

1.       Udział w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy studyjne mogą brać studenci/doktoranci, którzy w roku akademickim 2020/2021 będą studiować na:

▪         I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych z wyłączeniem studentów obcokrajowców, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia w polskich uczelniach*,

▪         II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,

▪         II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych,

▪         studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej.

*Z uwagi na brak możliwości wyliczenia średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia uzyskanych w uczelniach zagranicznych.

2.         Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu (w przypadku pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub ukończonych już jednych studiów drugiego stopnia, z pierwszego stopnia).

3.         Znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej.

4.         Z udziału w dodatkowej kwalifikacji zostają wykluczeni studenci zakwalifikowani w ramach zasadniczej kwalifikacji, która miała miejsce na przełomie lutego i marca 2020 r., biorący udział w wyjazdach studyjnych programu Erasmus+ 2020/2021 oraz osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazd i poinformowały o rezygnacji z wyjazdu.

KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

1.         Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym, dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wyjazd za pośrednictwem DWZZ oraz kierownika studiów doktoranckich/dyrektora Szkoły Doktorskiej.

2.         Średnia ocen, brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta, to średnia z całości studiów doktoranckich/kształcenia w Szkole Doktorskiej potwierdzona przez Biuro Szkoły Doktorskiej (BSD).

3.         Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i kierownikiem studiów doktoranckich/dyrektorem Szkoły Doktorskiej.

 

Zapisy do udziału w dodatkowej kwalifikacji do programu Erasmus+  semestr letni

Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie za pomocą aplikacji on-line (https://outgoing.ue.poznan.pl/) prześlą prawidłowo zgłoszenie oraz dostarczą do DWZZ do dnia 12.10.2020 r. do godz. 13.00 potwierdzenie wysokości średniej z Biura Obsługi Studenta (BOS)/BSD, w oryginale.

Jedna osoba może aplikować tylko raz, nawet gdy studiuje na dwóch kierunkach.

Załączniki do formularza aplikacji (jeśli dotyczy):

 1. Studenci/doktoranci, którzy chcą uzyskać zwolnienie z testu językowego dostarczają oryginał uprawniającego dokumentu do DWZZ (do wglądu).
 2. Doktoranci dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na studia

w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej.

 1. Studenci przyjęci na drugi stopień studiów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej polskiej uczelni zobowiązani są do dostarczenia dokumentu, poświadczonego przez dziekanat ukończonej uczelni, nt. wysokości średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia (może być to także suplement do dyplomu, jeśli na jego podstawie można ustalić średnią).

 

WYBÓR UCZELNI DOKONYWANY PRZEZ STUDENTA/DOKTORANTA

Lista uczelni partnerskich dla dodatkowej kwalifikacji dostępna będzie wyłącznie na stronie www uczelni w zakładce Erasmus+ przed rozpoczęciem kwalifikacji. Liczba dostępnych miejsc zależy od rezygnacji osób zakwalifikowanych we wcześniejszym naborze oraz możliwości pozyskania nowych uczelni partnerskich.

Studenci/doktoranci wskazują, co najmniej jedną uczelnię partnerską (maksymalnie cztery), kierując się kompetencjami językowymi, zbieżnością efektów uczenia się/programów nauczania, odpowiednio z kierunkiem, realizowanym w UEP, kosztami utrzymania, terminami semestrów i swoimi zainteresowaniami. Istnieje możliwość zdawania dwóch egzaminów językowych i wyboru uczelni z różnymi językami wykładowymi. Takie osoby również wskazują maksymalnie 4 uczelnie.

W przypadku dużych rozbieżności programowych w wybranej uczelni, student powinien liczyć się z koniecznością uzupełnienia programu w następnych semestrach lub po powrocie z wyjazdu zagranicznego.

Dokonując wyboru uczelni studenci powinni uwzględnić zapis przy danej uczelni dot. poziomu studiów: UG (undergraduate/bachelor) oznacza studia pierwszego stopnia, PG (postgraduate/master) oznacza studia drugiego stopnia. Powyższe zapisy wynikają z zawartych umów bilateralnych pomiędzy uczelniami partnerskimi w programie Erasmus+.

Dział Współpracy z Zagranicą wspólnie ze studentami UEP prowadzi bloga uczelni partnerskich, który znajduje się na stronie: https://erasmusuep.wordpress.com/. Zachęcamy do zapoznania się z wrażeniami z pobytów uczestników programu Erasmus+ , na blogu prezentowane są praktyczne informacje dot. uczelni partnerskich i krajów pobytu.

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Znajomość języka obcego potwierdza się poprzez zdanie testu językowego Erasmus+ organizowanego przez UEP.

Z testu językowego zwalnia:

1.       zaliczenie takiego testu w poprzednich edycjach Erasmusa+ na UEP,

2.       posiadanie oryginału nw. certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu). W przypadku wyjazdów na studia nie wystarczy przedłożenie zaświadczenia od lektora,

3.       przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, (minimum 15 ECTS zdobyte za przedmioty w danym języku),

4.       posiadanie matury międzynarodowej, zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),

5.       ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej lub hiszpańskiej (dyplom do wglądu),

6.       posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),

7.       zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów za granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO) - dotyczy doktorantów,

8.       osoby, które studiują w UEP na kierunkach/specjalnościach anglojęzycznych (Finance, International Business, Innovation Management, Financial Engineering) są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego. Dostarczają do DWZZ zaświadczenie z BSA o odbywaniu studiów w języku angielskim.

 

Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

Język angielski:

 1. LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.
 2. TELC B2 Business English Purposes.
 3. Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.
 4. Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).
 5. Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).
 6. Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.
 7. BULATS B2, C1 lub C2.
 8. Test of English as a Foreign Language (TOEFL):

       a.      paper based test, od 550 punktów

       b.      computer based test, od 213 punktów

       c.      internet based test, od 80 punktów.

Język francuski:        Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1 .

Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2.

 

Język hiszpański:         Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2.

TELC Español B2.

Język niemiecki ogólny:

 1. Zertifikat Deutsch - ZD (Poziom B1)  Telc B2 - ZD Plus (Poziom B2) 
 2.  Telc B2 - ZD Plus (Poziom B2) 
 3. Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2) 
 4. Zertifikat Deutsch für den Beruf - ZDfB (Poziom B2) 
 5. Goethe Zertifikat C1 - ZMP (Poziom B2-C1) 
 6. telc Deutsch C1 (Poziom C1) 
 7. TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache (Poziom B2-C1) 
 8. DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Poziom C1-C2) 
 9. Goethe Zertifikat C2 - ZOP (Poziom C2) 
 10. KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2) 
 11. GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2) 

Zasady przyznawania miejsc

1.         O wyborze do uczelni zagranicznej, jednej ze wskazanych przez studenta/doktoranta, decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen.

2.         Wybór studentów do wskazanych uczelni następuje rankingowo - na podstawie średniej ze studiów na danym stopniu, włącznie z rokiem akademickim 2019/2020; dotyczy również doktorantów.

3.         Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu; dotyczy również doktorantów.

4.         W przypadku identycznych wysokości średnich i tych samych wskazań uczelni pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci, którzy nie brali udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus+ na danym poziomie studiów lub studenci z wyższych lat studiów lub z wyższym wynikiem kwalifikacji językowych; dotyczy również doktorantów.

5.         Osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazdy studyjne w zasadniczej kwalifikacji w marcu 2020 r., i które zrezygnowały z wyjazdu zostają wykluczone z kwalifikacji.

6.         Studenci, którzy w momencie kwalifikacji posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021, po zakwalifikowaniu się na studia za granicą i udokumentowaniu prawa do stypendium najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r. otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), a nie z programu Erasmus+ oraz miesięcznie dofinansowanie („dodatek socjalny”)  o równowartości 200 euro miesięcznie.

7.         UEP kwalifikuje studenta/doktoranta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, ostateczną decyzję o przyjęciu studenta/doktoranta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

1.         Obowiązujące zasady finansowe oraz stawki stypendium zostały określone w dokumencie: Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021  z funduszy programu Erasmus+ w ramach umowy 2020-1-PL01-KA103-0078614.

 

SKŁAD KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ NA WYJAZDY STUDYJNE

Komisję kwalifikującą na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+ tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą zajmujący się programem Erasmus+ w UEP. Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji. Organem odwoławczym jest Rektor UEP.

 

Harmonogram kwalifikacji:

·   28.09 - 5.10 - zapisy na testy językowe na platformie outgoing.ue.poznan.pl

·   7 i 8.10.2020 r. – testy językowe (online na platformie Moodle), szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym

     7.10.2020 r. – j angielski, j. niemiecki

     8. 10.2020 r. - j. hiszpański, francuski

·    6.10.2020 r. godz. 14.30 - webinarium online na platformie Zoom

·     1-11.10 2020 - aplikacja online na platformie outgoing.ue.poznan.pl

·     12.10.2020 r. godz. 13.00 – zamknięcie listy kandydatów do programu ERASMUS+. Student/doktorant powinien wypełnić i wysłać formularz online i dostarczyć do DWZZ (do 12.10.2020 r. do godz. 13.00) informację o wysokości średniej ocen z całości studiów na danym poziomie (w przypadku osób rozpoczynających studia magisterskie, średnia ocen z pierwszego stopnia) potwierdzonej przez BOS/BSD (skan nie jest dopuszczalny). Zgłoszenia znajdujące się w systemie (przygotowane), ale niewysłane przez studenta/doktoranta, bez średniej lub certyfikatu językowego nie będą brane pod uwagę.

·     21.10.2020 r. do 23.10.2020 – informacja on-line dla osób zakwalifikowanych, potwierdzenia gotowości przez studentów on-line, nominacje. 

       WAŻNE - w dodatkowej kwalifikacji nie jest tworzona lista rezerwowa!

26.10.2020 r. godz. 14.30 – spotkanie informacyjne online dla osób zakwalifikowanych na platformie Zoom.

 

Kwalifikacja oraz realizacja wyjazdów są uzależnione przede wszystkim od możliwości podróżowania i zgody uczelni partnerskiej na przyjęcie studenta/doktoranta oraz wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części, lub w państwie, na terenie którego student/doktorant planuje odbyć część studiów, dodatkowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mogą uniemożliwić wyjazd.