Uczymy już od 34 518 dni
Erasmus 2021/2022

Lista uczelni - kwalifikacja do udziału w programie Erasmus+

W załączniku lista uczelni partnerskich dostępnych w kwalifikacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.
Przed wyborem uczelni należy zapoznać sie z ofertą przedmiotów dla studentów z wymiany w planowanym semestrze mobilności i porównać z syslabusem.
Należy również zwrócić uwagę na informacje dotyczące języków wykładowych, poziomu znajomości lub wymaganych certyfikatów.
Student/doktorant, z oferty uczelni zagranicznej (zwanej dalej również uczelnią przyjmującą), przed wyjazdem, wybiera przedmioty, które zamieszcza w LA. 
Student dokonuje wyboru przedmiotów w uzgodnieniu z koordynatorem ECTS, a doktorant w uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły Doktorskiej. 
Realizacja wskazanych w LA przedmiotów musi pozwolić na uzyskanie efektów uczenia się właściwych dla danego kierunku studiów lub programu kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Pliki do pobrania