Uczymy już od 35 001 dni
Praktyki

Formalności

Dokumenty i formalności związane z realizacją realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+.
Aplikacja/kwalifikacja

- Aplikacja przez stronę outgoing.ue.poznan.pl (Praktyki ) - gdy już została znaleziona instytucja, w której odbywać się będą praktyki

- Wydruk formularza utworzonego podczas aplikacji - podpis osoby aplikującej, podpis BOS przy informacji o średniej, podpisy Dyrektora studiów, podpis promotora (jeśli dotyczy)

- uzgodnienie Learning agreement for Traineeships i uzyskanie wymaganych podpisów (podpis studenta, podpis Dyrektora studiów, podpis pracodawcy)

- potwierdzenie kwalifikacji językowych (certyfikat/zdany test w ramach kwalifikacji do programu Erasmus+/zaświadczenie od lektora/ TOR z wyjazdu w ramach programu Erasmus+)

Komplet dokumentów należy złożyć w DWZZ pok. 221, na ok. miesiąc przed planowanym wyjazdem (nie należy czekać z formalnościami do zakończenia sesji jeśli wyjazd ma nastąpić na początku lipca). 

Studenci ostatniego roku studiów muszą zostać zakwalifikowani jeszcze przed obroną (mając jeszcze status studenta).

 

Przed wyjazdem

Przed wyjazdem należy uzyskać zgodę Dyrektora studiów na wyjazd (nie dotyczy wyjazdów absolwentów) i zaliczyć sesję.

Do DWZZ należy dostarczyć oświadczenie o ubezpieczeniu oraz zaświadczenie z BOS o dopełnieniu wszelkich formalności przed wyjazdem (w plikach do pobrania), absolwenci zaświadczenie o obronie.

Każdy student lub absolwent wyjeżdżający na praktyki w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany podpisać umowę finansową w DWZZ. Umowa podpisywana jest najwcześniej na ok. dwa tygodnie przed wyjazdem.

Ponadto uczestnik mobilności w ramach programu ma obowiązek wypełnienia testu językowego  na platformie OLS. Zaproszenie do wypełnienia testu jest wysyłane w dniu podpisania umowy finansowej na adres e-mail wskazany w aplikacji. Wypełnienie testu jest warunkiem wypłaty pierwszej raty stypendium.

Przed wyjazdem każdy uczestnik wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus + jest zobowiązany do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w pracy, a także uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w przypadku wyjazdu do krajów UE (EKUZ - wydawana przez NFZ).

Podczas realizacji praktyk nie można przebywać na urlopie od zajęć.


Z uwagi na sytuację epidemiczną zarządzeniem Rektora  wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ możliwe będą na wniosek studenta kierowany za pośrednictwem DWZZ do prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektora ds. edukacji i studentów.

Podpisany wniosek (jedno pismo skierowane jednocześnie do prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektor ds. edukacji i studentów) z krótkim uzasadnieniem i informacją o świadomości zagrożenia wywołanego pandemią i gotowości podjęcia ryzyka związane z wyjazdem, wraz z kopią LA lub listu akceptacyjnego przyjęciu należy przesyłać mailowo na adres: monika.malek@ue.poznan.pl lub dostarczyć do DWZZ, pok. 221 A.

Wzór wniosku dostępny jest w plikach do pobrania.
Podczas wyjazdu

Wszelkie zmiany w LA wymagają formy pisemnej i akceptacji dyrektora studiów. Zmiany w długości trwania mobilności należy zgłosić do DWZZ na miesiąc przed planowanym wg umowy zakończeniem pobytu.

 

Po powrocie

Do DWZZ należy dostarczyć Learning agreement for Traineeships, część After the Mobility z pieczęcią i podpisem pracodawcy, sprawozdanie z praktyk oraz Certificate of Attendance (dokument, w którym pracodawca potwierdza daty odbycia mobilności).

 

Praktyki powinny być związane ze studiowanym kierunkiem  i muszą trwać minimum 2, a maksymalnie 12 miesięcy (min. 60 max. 360 dni, pod warunkiem posiadania kapitału mobilności oraz zakończenia praktyki do końca lutego.), jednak  uczestnik może otrzymać stypendium na  maksymalnie 3 miesiące (90 dni), niezależnie od ilości planowanych praktyk.
Pozostały czas zostanie oznaczony w umowie, jako okres z finansowaniem zerowym.

Czas realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+ nie może pokrywać się z czasem odbywania studiów w ramach programu Erasmus+.