Uczymy już od 35 001 dni
Praktyki

Zasady finansowania wyjazdów na praktyki z projektu 2020

Zasady finansowania mobilności studentów wyjazdy na praktyki
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z funduszy
PROGRAMU ERASMUS+ z umowy 2020-1-PL01-KA103 - 078614 

1.     Zasady finansowania mobilności studentów i absolwentów zostały opracowane w oparciu o Przewodnik po programie Erasmus+, zasady alokacji i wykorzystania środków na działania zdecentralizowane programu Erasmus+ wyjazdy edukacyjne (mobilność) – szkolnictwo wyższe oraz umowy finansowe dla Projektu Programu Erasmus+, zawarte pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz wytyczne Agencji Narodowej programu Erasmus. 

2.     Budżet UEP programu Erasmus+ na wsparcie indywidualne: wyjazdy na praktyki wynosi 48.720 EUR. 

3.     Okres obowiązywania umowy programu Erasmus+  edycja 2020/2021
Umowa obowiązuje od 1 czerwca 2020r. do 31 maja 2022r. Pobyt na stypendium musi być rozpoczęty i zakończony w ramach podanego okresu obowiązywania umowy. W celu dokonania rozliczeń finansowych UEP zastrzegł, że wyjazdy muszą zostać zrealizowane do dnia 28 lutego 2022r.

 4.     Wysokość wsparcia indywidualnego – stawki stypendialne
Otrzymane stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w danym roku akademickim do poszczególnych grup krajów docelowych:  

Tabela A - Wyjazdy na praktykę dofinansowane z programu Erasmus+ i projektu PO WER w edycji  finansowanej z umowy  2020-1-PL01-KA103 - 078614


 

Kraje należące do danej grupy

Podstawowa miesięczna stawka stypendium w programie Erasmus +

Miesięczna

stawka stypendium

w programie

PO WER

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

620 EUR

3069  PLN

Grupa 2

– Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

600 EUR

2984  PLN

Grupa 3

– Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja,Węgry

550 EUR

2771  PLN


Uczestnik otrzyma wsparcie indywidualne w ramach programu Erasmus+ na okres praktyki za granicą liczony z dokładnością do jednego dnia. Na potrzeby rozliczeń Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.
Przykład obliczenia wysokości stypendium: pobyt na praktyce w Austrii od 01.03 do 15.06.2019 to: marzec (30) + kwiecień (30) + maj (30) + czerwiec (15) = 105 dni = 3 miesiące i 15 dni. Miesięczna stawka na praktykę w Austrii to 600 €. Maksymalna kwota stypendium: 3 x 600 + (600/30)*15=1800+300= 2100 euro.

4.1   Finansowanie wyjazdów uczestników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Wyjazdy studyjne osób posiadających prawo do stypendium socjalnego i osób niepełnosprawnych finansowane są w ramach projektu PO WER: Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” . ”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr Umowy 2020-1-POWER-HE-078614  wg zasad przedstawionych w punkcie 5.

4.2.       Budżet przyznany UEP z projektu PO WER na wsparcie indywidualne dla studentów posiadających prawo do „dodatku socjalnego” wynosi oraz na wsparcie indywidualne  i wydatki rozliczane jako koszty rzeczywiste dla studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na praktyki 24.174,00 PLN.

4.3.       Jako student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie traktowany student z udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu podejmowania przez uczelnię decyzji o zakwalifikowaniu się odnoszącej się do wyjazdów w ramach edycji programu 2020/2021. Udokumentowanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego następuje zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów socjalnych przyjętych w uczelni. Stypendium z programu PO WER nie przysługuje na praktyki absolwenckie.

4.4.       Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zakwalifikowane na wyjazd na praktykę studencką w programie Erasmus+ finansowanie z edycji 2020/2021 otrzymują z budżetu PO WER stypendia  i dodatek socjalny (równowartość 200 EUR miesięcznie). Studentom pobierającym stypendia z programu PO WER nie przysługuje dodatek w wysokości 100 euro z tytułu odbywania praktyki (np. jeśli student wyjedzie na praktykę do Austrii to wysokość jego miesięcznego stypendium oblicza się następująco: podstawowa stawka stypendium w programie Erasmus+ tj. 500 euro oraz dodatek socjalny  POWER w kwocie 200 euro= 700 euro). Wyjazdy te będą traktowane jako wyjazdy z dofinansowaniem zerowym w programie Erasmus+.

4.5.       Obowiązujące stawki wsparcia indywidualnego przy wyjazdach z dodatkiem socjalnym do poszczególnych grup krajów docelowych zostały przedstawione w tabeli A.

4.6.       Studenci, którzy nabędą prawa do stypendium socjalnego na UEP w trakcie wyjazdu na praktykę z funduszy programu Erasmus+ lub po terminie wyznaczonym jako termin sprawdzenia uprawnień do pobierania stypendium socjalnego, nie będą mieli prawa do finansowania wsparcia indywidualnego i dodatku socjalnego ze środków PO WER.

4.7.       Jeżeli Uczelnia zezwala studentowi na przedłużenie wyjazdu na praktykę studencką i zdecyduje o wypłacie stypendium na przedłużony okres mobilności, to ma obowiązek wypłacić także dodatek socjalny.

4.8.        Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na praktykę są finansowane z projektu PO WER. Miesięczna stawka stypendium dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bez dodatku socjalnego) wynosi w zależności od grupy państw odpowiednio:

2643  PLN grupa 1, 2558  PLN grupa 2, 2345  PLN grupa 3.

Jeżeli niepełnosprawny student spełnia również warunki określone w punkcie 7.3 przysługuje mu dodatek socjalny (wg stawek z tabeli A – stawki dla studentów z prawem do dodatku socjalnego wyjeżdżających na studia lub praktykę są takie same).

4.9.       Studenci niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe na koszty bezpośrednio związane z niepełnosprawnością. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Narodowej Agencji programu Erasmus+. Wniosek (zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych) musi być przesłany do NA nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego za granicę. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Dla przeliczenia kosztów zdefiniowanych w EUR należy stosować przelicznik 4,263 PLN. Student, któremu przyznano dofinansowanie jest zobowiązany do złożenia zapotrzebowania przed wyjazdem na UEP (szczegółowe  informacje w DWZZ po przyznaniu dofinansowania).

4.10.    W uczelnianej dokumentacji programu Erasmus+ (oraz w systemie Mobility Tool) mobilność określona w  punktach 6.3 i 6.9 będzie miała status wyjazdu z dofinansowaniem zerowym.

4.11.    Wszelkie kwestie nieuwzględnione w powyższych zapisach będą rozpatrywane indywidualnie przy zachowaniu prawa studenta do równego i sprawiedliwego traktowania. Decyzje będą podejmowane przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 5.     Okres finansowania

5.1.       Pobyt na praktyce nie może być krótszy niż 2 miesiące (60 dni).

5.2.       Uczelnia gwarantuje finansowanie praktyki w okresie 90 dni. Pozostały okres praktyki będzie uznany za okres praktyki z dofinansowaniem zerowym. Uczelnia gwarantuje finansowanie praktyki w okresie 90 dni niezależnie od liczby realizowanych przez uczestnika wyjazdów, tj. jedna osoba może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie 90 dni.

 6.     Zasady określania końcowej kwoty dofinansowania indywidualnego (w zależności od długości pobytu)

6.1.        Końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus+ lub PO WER zostanie określona przez uczelnię na podstawie zaświadczenia z instytucji przyjmującej określającego datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności.

6.2.        Jeżeli uczestnik skróci pobyt na praktyce, uczelnia macierzysta zażąda od niego zwrotu części dofinansowania (kwota liczona proporcjonalnie do skróconego pobytu) lub całości dofinansowania w sytuacji pobytu krótszego niż 60 dni.

6.3.        Wydłużenie okresu pobytu uczestnika za granicą, poświadczone w Certificate of Attendance może zostać uznane przez uczelnię macierzystą po złożeniu przez uczestnika wyjaśnień dotyczących powodów przedłużenia czasu praktyki w uczelni macierzystej złożonych co najmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem pobytu. Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania praktyki zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych z programu Erasmus+ lub PO WER, jednak maksymalne finansowanie obejmuje okres 90 dni. W wypadku braku środków finansowych wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.

6.4.        Zmiana czasu trwania praktyki spowoduje konieczność wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia do umowy w formie aneksu lub jednostronnego powiadomienia uczestnika mobilności o dokonanej zmianie. 

7.     Zasady zagospodarowania zwalnianych środków (zasady re-dystrybucji)

7.1.       W pierwszej kolejności dodatkowe środki przeznaczone będą na dofinansowanie większej liczby mobilności (liczby wyjeżdżających na praktykę). Dotyczy uczestników mobilności, którzy otrzymali dofinansowanie zerowe na okres spędzony za granicą w ramach programu Erasmus+.

7.2.       W drugiej kolejności dodatkowe środki będą przyznawane osobom, które realizować będą więcej miesięcy, (na które przyznano dofinansowanie) od liczby miesięcy stanowiącej podstawę obliczenia dofinansowania zawartego w umowie zawieranej pomiędzy studentem a uczelnią macierzystą (dotyczy punktu 8.3). W razie posiadania środków student przedłużający pobyt otrzymuje dofinansowanie na cały przedłużony okres pobytu lub dofinansowanie częściowe.

 8.     Zasady płatności

8.1.       Stypendium będzie wypłacane po otrzymaniu przez UEP środków finansowych z programu Erasmus+.

8.2.       Wypłacanie płatności zaliczkowej Uczestnikom wyjeżdżającym na praktykę będzie następowało w dwóch ratach:

·         pierwsza rata stanowiąca całość dofinansowania pomniejszonego o połowę miesięcznej stawki dofinansowania: po podpisaniu umowy i dostarczeniu wymaganych przez Dział Współpracy z Zagranicą dokumentów,

·         druga rata stanowiąca połowę miesięcznej stawki dofinansowania: po zakończeniu pobytu za granicą, dostarczeniu zaświadczenia potwierdzającego pobyt w organizacji przyjmującej tj. :- Learning Agreement for Traineeships  - Section to be completed after the mobility,

·         Certificate of Attendance – wypełnione na papierze firmowym przez  instytucję przyjmująca, podpisaną przez upoważnioną osobę i/lub ze stemplem instytucji,

·         sprawozdanie uczestnika z praktyki przesłane na adres e-mail osoby odpowiedzialnej w DWZZ za praktyki Erasmus+ ;

·         wypełnienie ankiety online (EU Survey),

·         wypełnienie drugiego testu biegłości OLS (jeśli dotyczy).

9.     Uczelnia zobowiązuje się do wypłacenia pierwszej raty płatności zaliczkowej przed wyjazdem Uczestnika do organizacji przyjmującej w sytuacji gdy Uczestnik dostarczy wymagane dokumenty oraz podpisze umowę na trzy tygodnie przed terminem rozpoczęcia mobilności. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest dopuszczalna.

10.     Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć wymagane przez Uczelnię dokumenty wymienione w punkcie 11 po zakończeniu okresu mobilności, nie później niż 30 dni po zakończeniu pobytu za granicą.  Uczelnia ma 45 dni na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.

11.     UEP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję w trakcie trwania programu.