Uczymy już od 34 999 dni
Studia

Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ w semestrze zimowym

Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2020-1-PL01-KA103-078614

1.Zasady finansowania mobilności studentów zostały opracowane w oparciu o:

·         Przewodnik po programie Erasmus+, zasady alokacji i wykorzystania funduszy na wyjazdy edukacyjne (mobilność) w szkolnictwie wyższym w roku akademickim2020/2021;

·         umowy finansowe dla Projektu Programu Erasmus+, zawarte pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu;

·         wytyczne Agencji Narodowej programu Erasmus.

 

2. Okres obowiązywania umowy programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

Umowa 2020-1-PL01-KA103- 078614 obowiązuje od 1 czerwca 2020r. do 31 maja 2022r. (z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy). Pobyt na stypendium musi być zakończony w roku akademickim 2021/2022. Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania studiów (o kolejny semestr) zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych z programu Erasmus+. W przypadku braku środków finansowych wydłużenie pobytu będzie możliwe tylko z zerowym dofinansowaniem.

Nie jest możliwe przedłużenie mobilności studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia.

 

3. Wysokość wsparcia indywidualnego – stawki stypendialne.

 

Otrzymane dofinansowanie dla studentów jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej. Narodowa Agencja programu Erasmus, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w projekcie dla poszczególnych grup krajów docelowych: 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Miesięczna stawka stypendium

POWER 

w PLN

Grupa 1 

Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja

520

3069

Grupa 2 

Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania


Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta,  Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy

500

2984

Grupa 3 

Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymaniaBułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry

450

2771


3.1 Student otrzyma stypendium w ramach programu Erasmus+ na okres studiów za granicą liczony z dokładnością do jednego dnia. Na potrzeby rozliczeń Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota stypendium zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty. Przykład obliczenia wysokości stypendium: pobyt na studiach w Finlandii od 01.10.2020 do 15.01.2021 to: październik (30) + listopad (30) + grudzień (30) + styczeń (15) = 105 dni = 3 miesiące i 15 dni. Miesięczna stawka na studia w Finlandii to 520 €. Maksymalna kwota stypendium: 3 x 520 + (520/30)*15=1560+260, co daje 1820 euro.

Otrzymane stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej – jest rodzajem wsparcia.

3.2 Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, zakwalifikowani na wyjazd studyjny w programie w roku akademickim 2021/2022 otrzymują z budżetu PO WER wsparcie indywidualne  i dodatek socjalny (równowartość 200 EUR miesięcznie – zawarty w stawce stypendium). Wyjazdy te będą traktowane jako wyjazdy z dofinansowaniem zerowym w programie Erasmus+.

Jako student  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie traktowany student z udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu podejmowania przez uczelnię decyzji rekrutacyjnej odnoszącej się do wyjazdów w roku 2021/2022. Udokumentowanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego następuje zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów socjalnych przyjętych w uczelni. Termin dostarczenia decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego do dnia 30.04.2021r.

Studenci, którzy nabędą prawa do stypendium socjalnego na UEP w trakcie wyjazdu na studia z funduszy programu Erasmus+, nie będą mieli prawa do finansowania wsparcia indywidualnego i dodatku socjalnego ze środków PO WER.

3.3 Kwota stypendium otrzymanego z funduszy PO WER będzie określona w umowie zawieranej przez studenta i uczelnię macierzystą w PLN i przekazywana na rachunek wskazany przez studenta w PLN. Zasady naliczania i rozliczania kwoty wsparcia indywidualnego wraz z dodatkiem socjalnym są takie same jak dla odbiorców wsparcia indywidualnego w programie Erasmus+.

4.4Otrzymane stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej – jest rodzajem wsparcia.

 

5. Okres finansowania wyjazdów na studia.

5.1 Za okres studiów przyjmuje się czas pobytu studenta w uczelni przyjmującej nie dłuższy niż okres pomiędzy rozpoczęciem pierwszych zajęć przeznaczonych dla studentów-obcokrajowców (np. kurs językowy organizowany przez uczelnię przyjmującą, program orientacyjny, zajęcia dydaktyczne) a końcem pierwszej sesji egzaminacyjnej (lub zajęć, jeśli sesja egzaminacyjna jest w ich trakcie; sesja poprawkowa nie jest brana pod uwagę).

5.2 Pobyt studenta w uczelni nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok akademicki.

5.3 Łączny okres pobytu za granicą (kapitał mobilności), na danym stopniu studiów, w ramach programu Erasmus+ nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego, sesji egzaminacyjnych oraz praktyki).

6. Zasady określania kwoty dofinansowania indywidualnego (w zależności od długości pobytu).

6.1. Końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus+ zostanie określona przez uczelnię na podstawie zaświadczenia z uczelni przyjmującej określającego datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności (Certificate of attendance).

6.2. Jeśli okres pobytu będzie krótszy (zakończy się wcześniej), do 5 dni, niż ten wskazany w umowie, wysokość dofinansowania nie ulegnie zmianie. Jeśli pobyt studenta będzie krótszy o ponad 5 dni, wówczas długość pobytu oraz wynikająca z niej wysokość wsparcia indywidualnego będzie korygowana (student otrzyma proporcjonalnie zmniejszoną końcową ratę stypendium lub będzie zobowiązany dokonać zwrotu części dofinansowania UEP w terminie określonym przez Uczelnię za wszystkie dni skróconego pobytu).

Jeśli okres pobytu będzie krótszy niż wymagany minimalny czas trwania mobilności, tj. 90 dni, student będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego już stypendium.

6.3. Wydłużenie okresu pobytu studenta za granicą, zgłoszone przez studenta(drogą mailową) wyłącznie podczas trwania studiów w uczelni przyjmującej, poświadczone w Certificate of attendance może zostać uznane przez uczelnię macierzystą po złożeniu przez studenta wyjaśnień dotyczących powodów przedłużenia czasu studiów (obowiązkowa obecność studenta w uczelni wynikająca z zaliczenia egzaminów w innym terminie, udziału w zajęciach dydaktycznych, potwierdzone przez uczelnię przyjmującą).

Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania studiów zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych z programu Erasmus+. W przypadku braku środków finansowych wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.

6.4. Zmiana czasu trwania studiów spowoduje konieczność wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia do umowy w formie aneksu lub jednostronnego powiadomienia studenta o dokonanej zmianie.

 

7. Zasady płatności wsparcia finansowego.

 

Wypłacenie stypendium studentom wyjeżdżającym na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022będzie następowało w dwóch ratach:

·         Pierwsza, nie później niż 30 dni od dnia podpisania Umowy przez obie strony oraz wypełnienia przez uczestnika testu biegłości językowej na platformie OLS, w wysokości stanowiącej całość stypendium określonej w artykule 3 pomniejszonego o połowę miesięcznej stawki. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez  Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

·        Pozostała kwota stypendium zostanie wypłacona po złożeniu przez Uczestnika zaświadczenia o długości pobytu, indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-line EU survey (na platformie Mobility Tool). Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

Wypłacenie stypendium studentom wyjeżdżającym do uczelni przyjmującej na rok akademicki będzie następowało w trzech ratach:

·Pierwsza rata, która stanowi połowę całości kwoty stypendium i jest pomniejszona o połowę

             miesięcznej stawki stypendium w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy przez obie strony oraz

             wypełnienia przez uczestnika testu biegłości językowej na platformie OLS.

·Druga rata w wysokości stypendium pomniejszonego o wypłaconą kwotę pierwszej raty, po

             dostarczeniu zaświadczenia potwierdzającego pobyt w uczelni przyjmującej w semestrze zimowym (Certificate of attendance).

·Trzecia rata stanowiąca połowę miesięcznej stawki stypendium zostanie wypłacona po złożeniu przez Uczestnika zaświadczenia o długości pobytu obejmującego cały okres mobilności, indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-lineEU survey (na platformie Mobility Tool) oraz złożenie drugiego  testu biegłości. Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

 

Kwota dofinansowania nie może zostać zwiększona po zakończeniu mobilności. Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten określony w umowie o dofinansowanie (a przedłużenie nie zostało w wymaganym czasie, podczas trwania mobilności, zgłoszone wraz z uzasadnieniem), dodatkowe dni zostaną uznane za okres zerowego dofinansowania.

 

8. Rozliczenie mobilności.

 

Student zobowiązuje się dostarczyć/wypełnić on-line wymagane przez uczelnię macierzystą dokumenty (tj.: zaświadczenie potwierdzające pobyt w uczelni zagranicznej, raport z wyjazdu - indywidualny raport uczestnika z wyjazdu on-line EU survey) po zakończeniu okresu mobilności, nie później niż 30 dni po zakończeniu pobytu za granicą.

 

UEP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję w trakcie trwania programu.