Uczymy już od 34 999 dni
Studia

Zasady finansowania wyjazdów z programu Erasmus+ w semestrze letnim

Zasady finansowania wyjazdów na studia w programie Erasmus+ studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2021-1-PL01-KA131-HED-000005441.

1.Zasady finansowania mobilności studentów zostały opracowane w oparciu o:

·         Przewodnik po programie Erasmus+, zasady alokacji i wykorzystania funduszy na wyjazdy edukacyjne (mobilność) w szkolnictwie wyższym w roku akademickim 2021/2022;

·         umowy finansowe dla Projektu Programu Erasmus+, zawarte pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu;

·         wytyczne Agencji Narodowej programu Erasmus.

 

2. Okres obowiązywania umowy programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Umowa obowiązuje od 1 października 2021r. do 1 października 2023r. Pobyt na stypendium musi być zakończony w roku akademickim 2021/2022.

Nie jest możliwe przedłużenie mobilności studentów na kolejny rok akademicki.

 

3. Wysokość wsparcia indywidualnego – stawki stypendialne.

 Otrzymane dofinansowanie dla studentów jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej. Narodowa Agencja programu Erasmus, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w projekcie dla poszczególnych grup krajów docelowych:

 Grupa 1

  • Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, - 520 EUR
Grupa 2
  • Austria, Belgia, Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Malta, Niderlandy,Portugalia, Hiszpania - 500 EUR

Grupa 3

- Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Macedonia Północna, Turcja  - 450 EUR

 3.1 Student otrzyma stypendium w ramach programu Erasmus+ na okres studiów za granicą liczony z dokładnością do jednego dnia. Na potrzeby rozliczeń Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota stypendium zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty. Przykład obliczenia wysokości stypendium: pobyt na studiach w Finlandii od 01.10.2021 do 15.01.2022 to: październik (30) + listopad (30) + grudzień (30) + styczeń (15) = 105 dni = 3 miesiące i 15 dni. Miesięczna stawka na studia w Finlandii to 520 €. Maksymalna kwota stypendium: 3 x 520 + (520/30)*15=1560+260, co daje 1820 euro.

Otrzymane stypendium jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej – jest rodzajem wsparcia.

3.2 Studenci , którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, zakwalifikowani na wyjazd studyjny w programie w roku akademickim 2021/2022 na semestr letni otrzymają z budżetu programu dodatkowo kwotę 250 EUR na każdy miesiąc pobytu).

Jako student  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie traktowany student z udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu podejmowania przez uczelnię decyzji rekrutacyjnej odnoszącej się do wyjazdów w roku 2021/2022. Udokumentowanie prawa do otrzymywania stypendium socjalnego następuje zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów socjalnych przyjętych w uczelni. Termin dostarczenia decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego do dnia 30.11.2021r.

Studenci, którzy nabędą prawa do stypendium socjalnego na UEP w trakcie wyjazdu na studia z funduszy programu Erasmus+, nie będą mieli prawa do dodatkowego wsparcia.


3.3 Green travel

Studenci uprawnieni są do uzyskania 50 EUR z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” (jednorazowy dodatek z tytułu korzystania ze zrównoważonych środków transportu takich jak autobus, kolej, wspólny przejazd samochodem, min. 2 osoby). Osoby podróżujące w w/w sposób zobowiązane są do złożenia oświadczenia o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji, stanowiącego załącznik do zasad finansowania wyjazdów.

W/w dodatek zostanie wypłacony wraz z pozostałymi komponentami stypendium z programu Erasmus+ zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

W przypadku spełnienia wymogów związanych z „green travel” studenci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania, maksymalnie dwa dni na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz dwa dni po zakończeniu mobilności (w zależności od odległości kraju docelowego i czasu trwania podróży):

·         Dla podróży 300-1500 km, 1 dodatkowy dzień.

·         Dla podróży powyżej 1501 km, 2 dodatkowe dni.

Odległość będzie naliczana na podstawie kalkulatora odległości KE.


4. Okres finansowania wyjazdów na studia.

4.1 Za okres fizycznej mobilności przyjmuje się czas pobytu studenta w uczelni przyjmującej od dnia, w którym powinien być fizycznie obecny w uczelni zagranicznej do ostatniego dnia, w którym powinien być fizycznie obecny w uczelni przyjmującej (sesja poprawkowa nie jest brana pod uwagę). W przypadku uczestników biorących udział w kursie językowym w innej organizacji niż przyjmująca, jednak jako część programu mobilności datą rozpoczęcia jest pierwszy dzień kursu językowego odbywanego poza organizacją przyjmującą (kurs musi zostać uwzględniony w LA).

4.2 Pobyt studenta w uczelni nie może być krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż rok akademicki.

4.3 Łączny czas trwania okresu fizycznej mobilności nie może przekroczyć, na danym cyklu studiów, 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego, sesji egzaminacyjnych, praktyki, wliczając w to pobyty ze stypendium zerowym).

4.4 Rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności muszą być określone w „Wykazie osiągnięć” (zaliczeń) lub zaświadczeniu o długości trwania pobytu (Certificate of Attendance) wystawionym przez organizację przyjmującą.


5. Zasady określania kwoty dofinansowania indywidualnego (w zależności od długości pobytu).

5.1. Końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus+ zostanie określona przez uczelnię na podstawie zaświadczenia z uczelni przyjmującej określającego datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności (Certificate of attendance). Stypendium naliczane jest z dokładnością do 1 dnia.

5.2. Jeśli okres pobytu będzie krótszy (zakończy się wcześniej), do 5 dni, niż ten wskazany w umowie, wysokość dofinansowania nie ulegnie zmianie. Jeśli pobyt studenta będzie krótszy o ponad 5 dni, wówczas długość pobytu oraz wynikająca z niej wysokość wsparcia indywidualnego będzie korygowana (student otrzyma proporcjonalnie zmniejszoną końcową ratę stypendium lub będzie zobowiązany dokonać zwrotu części dofinansowania UEP w terminie określonym przez Uczelnię za wszystkie dni skróconego pobytu).

Jeśli okres pobytu będzie krótszy niż wymagany minimalny czas trwania mobilności, tj. 60 dni lub 1 trymestr/semestr student będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego już stypendium.

5.3. Wydłużenie okresu pobytu studenta za granicą, zgłoszone przez studenta(drogą mailową) wyłącznie podczas trwania studiów w uczelni przyjmującej, poświadczone w Certificate of attendance może zostać uznane przez uczelnię macierzystą po złożeniu przez studenta wyjaśnień dotyczących powodów przedłużenia czasu studiów (obowiązkowa obecność studenta w uczelni wynikająca z zaliczenia egzaminów w innym terminie, udziału w zajęciach dydaktycznych, potwierdzone przez uczelnię przyjmującą).

Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania studiów zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych z programu Erasmus+. W przypadku braku środków finansowych wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.

5.4. Zmiana czasu trwania studiów spowoduje konieczność wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia do umowy w formie aneksu lub jednostronnego powiadomienia studenta o dokonanej zmianie.

 

6. Zasady płatności wsparcia finansowego.

 Wypłacenie stypendium studentom wyjeżdżającym na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 będzie następowało w dwóch ratach:

·         Pierwsza, nie później niż 30 dni od dnia podpisania Umowy przez obie strony oraz wypełnienia przez uczestnika obowiązkowego testu biegłości językowej na platformie OLS, w wysokości stanowiącej całość stypendium określonej w artykule 3 pomniejszonego o połowę miesięcznej stawki. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez  Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

·        Pozostała kwota stypendium zostanie wypłacona po złożeniu przez Uczestnika zaświadczenia o długości pobytu, indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie on-line oraz testu na platformie OLS. Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu może zostać wezwany przez uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego stypendium UE.

 Kwota dofinansowania nie może zostać zwiększona po zakończeniu mobilności. Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten określony w umowie o dofinansowanie (a przedłużenie nie zostało w wymaganym czasie, podczas trwania mobilności, zgłoszone wraz z uzasadnieniem), dodatkowe dni zostaną uznane za okres zerowego dofinansowania.

 

7. Rozliczenie mobilności.

 Student zobowiązuje się dostarczyć/wypełnić on-line wymagane przez uczelnię macierzystą dokumenty (tj.: zaświadczenie potwierdzające pobyt w uczelni zagranicznej, raport z wyjazdu - indywidualny raport uczestnika z wyjazdu on-line) po zakończeniu okresu mobilności, nie później niż 30 dni po zakończeniu pobytu za granicą.

 UEP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję w trakcie trwania programu.