Uczymy już od 34 999 dni
Praktyki 2022

Zasady kwalifikacji na wyjazdy na praktyki Erasmus+

Ustala się następujące zasady kwalifikacji studentów, absolwentów i doktorantów na praktyki:
I Zasady ogólne

1.     Kapitał mobilności: student i absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorant ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie, na studia/kształcenie na studiach doktoranckich albo w Szkole Doktorskiej UEP i praktyki zawodowe, do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu kształcenia. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu kształcenia – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ oraz Erasmus Mundus.

2.     W edycji programu 2021/2022 dopuszcza się ponowne wyjazdy na praktykę z zachowaniem zasady dot. kapitału mobilności (dotyczy możliwości wyjazdu przez osoby, które wyjechały na praktyki w poprzedniej edycji programu).

3.     O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się:

a)     studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), po ukończeniu I roku studiów,

b)    studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia,

c)     absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, o których mowa w pkt I.5,

d)    doktoranci studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej UEP
bez względu na posiadane obywatelstwo.

4.     Jeżeli zakwalifikowany student opłaca czesne za naukę w UEP, kontynuuje opłacanie czesnego w UEP także w okresie odbywania praktyki zawodowej za granicą.

5.     Praktyki mogą być realizowane przez studentów w trakcie trwania studiów (zgodnie z harmonogramem studiów UEP). Możliwość odbywania praktyk w ramach programu Erasmus + obejmuje także absolwentów uczelni, jednak rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów (przed obroną pracy dyplomowej). Praktyka zawodowa absolwenta może odbyć się w ciągu jednego roku od obrony pracy dyplomowej (i zakończyć się nie później niż 28.02.2023 r.). Długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

6.     Wszystkie zasady zawarte w niniejszym dokumencie, dotyczące udziału studentów w programie Erasmus+, stosują się również do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

7.     Każdy student/absolwent/doktorant może wyjechać na praktykę, w ramach jednej kwalifikacji, tylko raz.

8.     Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+, są to: 26 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna.

9.     W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ uczestnicy mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą znajdą samodzielnie lub skorzystać z ofert znajdujących się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą oraz erasmusintern.org.

10.Praca wykonywana w ramach praktyki musi odbywać się w  pełnym wymiarze godzin i być zbieżna z profilem studiów studenta/absolwenta lub programem kształcenia doktoranta.

11. Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, na przykład przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

12. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmus dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter of Higher Education – ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.

13. Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w programie Erasmus + musi spełniać następujące kryteria formalne:

a)     w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego lub drugiego stopnia, doktorant studiów doktoranckich albo Szkoły Doktorskiej UEP, albo być absolwentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia, o którym mowa w pkt I.5,

b)    w momencie wyjazdu uczestnik musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok kształcenia na danym poziomie studiów albo kształcenia na studiach doktoranckich, albo w Szkole Doktorskiej,

c)     w trakcie wyjazdu student/doktorant nie może przebywać na urlopie od zajęć oraz musi mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd na praktykę.

14. W przypadku studentów fakt odbycia praktyki w ramach programu Erasmus+ zostanie wpisany w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów uczestnika (nie dotyczy absolwentów, którym wystawiono  już suplement do dyplomu).

15. Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, naukowe), do których student/doktorant nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta/doktoranta na praktyce zagranicznej.

II.  REKRUTACJA

1.     Rekrutacja na praktyki w ramach Programu Erasmus+ z finansowaniem z edycji 2021/2022 rozpocznie się w UEP od dnia 04.05.2022 r. i będzie trwała do 15.12.2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych. Przewiduje się 30 miejsc na praktyki. Kwalifikacja na wyjazd będzie następowała wg kolejności zgłoszeń (first come first served).

2.     W związku z ograniczonymi środkami finansowymi zakłada się wypłatę stypendium na wyjazd na praktykę do maksymalnie 90 dni. Możliwe jest wydłużenie czasu trwania praktyki w ramach limitu określonego w punkcie II.1. oraz terminu określonego w punkcie I.5. Wydłużony pobyt będzie realizowany z grantem zerowym. Wydłużenie okresu praktyk należy zgłosić podczas trwania mobilności.

3.     Osoba uprawniona do ubiegania się o wyjazd na praktykę zobowiązana jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów kwalifikujących na praktykę w DWZZ (pokój 221A).

4.     Okres rozpatrywania dokumentów aplikacyjnych wynosi min. 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletu dokumentów w DWZZ. Przez cały okres rekrutacji należy posiadać status studenta/doktoranta. W okresie od 1 czerwca do 30 września 2022 r.  DWZZ zastrzega sobie możliwość rozpatrywania dokumentów do 30 dni kalendarzowych, ze względu na urlopy. W związku z powyższym zalecane jest, aby składać dokumenty z uwzględnieniem w/w terminu.

5.     Dokumenty będące podstawą kwalifikacji:

a)     formularz aplikacyjny dostępny na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/; w przypadku studentów formularz musi być podpisany przez właściwego dyrektora studiów oraz Biuro Obsługi Studenta - BOS (część dotycząca potwierdzenia wysokości średniej ocen); w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej formularz musi być podpisany przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej UEP, a w przypadku doktorantów studiów doktoranckich – Kierownika studiów doktoranckich;

b)    zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym będzie realizowana praktyka (jedno z poniżej wymienionych):

-      zaświadczenie od lektora UEP lub lektora z innej ukończonej uczelni wyższej poświadczające poziom językowy  B2 z danego języka,

-      zaliczenie testu z danego języka w poprzednich edycjach Erasmus+ w UEP,

-      posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu),

-      przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records (min. 15 ECTS), świadczącego, że student/doktorant zrealizował częściowe studia w danym języku obcym,

-      posiadanie matury międzynarodowej zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),

-      ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej (dyplom do wglądu),

-      posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),

-      osoby, które studiują w UEP na specjalnościach anglojęzycznych są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego.

 

 Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

Język angielski:

1.     LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.

2.     TELC B2 Business English Purposes.

3.     Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.

4.     Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).

5.     Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).

6.     Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.

7.     BULATS B2, C1 lub C2.

8.     Test of English as a Foreign Language (TOEFL):

·  paper based test, od 550 punktów

·  computer based test, od 213 punktów

·  internet based test, od 80 punktów.

Język francuski:   Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1.

Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2.

 

Język hiszpański: Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2,TELC Español B2.

 

Język niemiecki ogólny:

     Zertifikat Deutsch - ZD (Poziom B1)

     Telc B2 - ZD Plus (Poziom B2)

     Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2)

     Zertifikat Deutsch für den Beruf - ZDfB (Poziom B2)

     Goethe Zertifikat C1 - ZMP (Poziom B2-C1)

     telc Deutsch C1 (Poziom C1)

     TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache (Poziom B2-C1)

     DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Poziom C1-C2)

     Goethe Zertifikat C2 - ZOP (Poziom C2)

     KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

     GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

 

c)     Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed before the mobility), zatwierdzone przez instytucję przyjmującą na  praktykę.

 

III.  KWALIFIKACJA NA PRAKTYKI

1.     Organem kwalifikującym na wyjazdy na praktykę jest komisja kwalifikacyjna, którą tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik DWZZ oraz pracownik DWZZ zajmujący się programem Erasmus+  - praktyki w UEP. Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Organem odwoławczym jest Rektor.

2.     Kwalifikacja odbywa się na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydatów do wyczerpania miejsc i środków.

II.    REALIZACJA WYJAZDU I WSPARCIE FINANSOWE

1.     Pobyt praktykanta ze stypendium w instytucji przyjmującej może trwać od 60 dni do 90 dni oraz musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 20.06.2022 r. do 28.02.2023 r.

2.     Termin odbywania praktyki:

a)     zaleca się, by okresem realizacji praktyki był okres wakacyjny, po ukończeniu semestru. Pobyt na praktyce w trakcie roku akademickiego wiąże się z koniecznością uzyskania przez studenta zgody właściwego dyrektora studiów na wyjazd (przyznanie studentowi indywidualnej organizacji studiów (IOS) przed rozpoczęciem praktyk), a w przypadku doktoranta – zgody dyrektora Szkoły Doktorskiej albo kierownika studiów doktoranckich. Praktyka powinna zakończyć się do dnia 28.02.2023 r.,

b)    w przypadku absolwentów jest to termin dowolny pod warunkiem zakończenia praktyki do dnia 28.02.2023 r.,

c)     czas spędzony na praktyce w programie Erasmus + nie może pokrywać się z czasem odbywania studiów w ramach programu Erasmus +.

3.     Każdy uczestnik zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+ przed wyjazdem jest zobowiązany:

a)     zaliczyć semestr poprzedzający realizację praktyki (w przypadku wyjazdu absolwenckiego obronić pracę dyplomową),

b)    uzgodnić z właściwym dyrektorem studiów (studenci), dyrektorem Szkoły Doktorskiej (doktoranci Szkoły Doktorskiej) albo kierownikiem studiów doktoranckich (doktoranci studiów doktoranckich) indywidualny program praktyki w formie dokumentu Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed before the mobility),

c)     złożyć w BOS (w przypadku studentów) albo w Biurze Szkoły Doktorskiej (w przypadku doktorantów) podanie do właściwego dyrektora studiów/dyrektora Szkoły Doktorskiej/kierownika studiów doktoranckich o wyjazd na praktykę,

d)    złożyć w DWZZ potwierdzenie dopełnienia wszystkich zobowiązań wobec BOS (dotyczy studentów) lub Biura Szkoły Doktorskiej (w przypadku doktorantów) oraz oświadczenie o ubezpieczeniu,

e)    podpisać w DWZZ umowę finansową pomiędzy praktykantem a Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

4.    Dopuszcza się wyjazdy studentów/absolwentów/doktorantów na praktykę bez stypendium, tzw. wyjazd z dofinansowaniem zerowym z funduszy UE – program Erasmus+ lub dofinansowanie z funduszy UE – program Erasmus + połączone z dofinansowaniem zerowym. W takim przypadku zasady kwalifikacji i uczestnictwa w programie są takie same, jak przy wyjazdach ze stypendium.

5.     Przed wyjazdem każdy praktykant zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi legalizacji pobytu i legalnego zatrudnienia w krajach, do których udaje się na praktykę w ramach programu Erasmus+. Ze względu na ograniczone możliwości udzielenia wsparcia logistycznego w odniesieniu do zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia związanego z realizacją praktyki, uprasza się uczestników o samodzielne poszukiwanie informacji dotyczących wyżej wymienionych kwestii oraz o kontakt z instytucjami/przedsiębiorstwami.

6.     Każdy uczestnik programu Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ (karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje TYLKO część świadczeń związanych z leczeniem). Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują podstawowe pakiety ubezpieczeniowe obejmujące koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i assistance. Kwota ubezpieczenia zależy między innymi od sumy ubezpieczenia, wieku uczestnika i od okresu trwania praktyki.

7.     Finansowanie wyjazdu na praktykę odbywa się na zasadach określonych w dokumencie Zasady finansowania wyjazdów na  praktyki w programie Erasmus+ studentów/ absolwentów/doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2021-1-PL01-KA131-HED-000005441. UEP  może zdecydować o wypłaceniu uczestnikowi części należnego stypendium w wysokości połowy należnej stawki miesięcznej dopiero po powrocie uczestnika z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez uczestnika wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

8.     Uczestnicy, którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (osoby z niepełnosprawnością, ze środowisk uboższych) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 EUR na każdy miesiąc pobytu.  Nie dotyczy to wyjazdów absolwentów.

9.     Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów do DWZZ w terminie 14 dni od daty zakończenia praktyki.

10. Wymagane dokumenty będące podstawą do rozliczenia praktyki:

a)     Learning Agreement for Traineeships - porozumienie o programie praktyk (Section to be completed after the mobility),

b)    Certificate of Attendance – wypełniony na papierze firmowym przez instytucję przyjmującą, podpisany przez upoważnioną osobę lub ze stemplem instytucji,

c)     sprawozdanie uczestnika z praktyki przesłane w wersji elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za praktyki Erasmus + w DWZZ,

d)    wypełniona ankieta on-line (Mobility Tool/Beneficiaty Module),

e)    wypełniony drugi test biegłości językowej (OLS).

11. DWZZ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. kwalifikacji i realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus+ w trakcie trwania programu. Uczestnik programu Erasmus+ zobowiązany jest zapoznać się z założeniami programu Erasmus+ oraz sprawdzać stronę internetową DWZZ, gdzie są zamieszczane i aktualizowane informacje o programie.