Uczymy już od 34 999 dni
Studia 2022/2023

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów

Zasady kwalifikacji studentów wyjeżdżających na pobyty studyjne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2022/2023 (w semestrze zimowym lub letnim)

ZASADY OGÓLNE REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

1.       Kapitał mobilności: na każdym poziomie studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów na studia i praktyki zawodowe trwające łącznie do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy – w ramach każdego poziomu studiów – wlicza się wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus. Zasada ta dotyczy również doktorantów.

2.       O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy studenci/doktoranci zarejestrowani jako studenci studiów prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego i drugiego stopnia/dyplomu doktorskiego niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

3.       W momencie realizowania wyjazdu uczestnik musi posiadać status studenta/doktoranta, tj. nie może przebywać w tym czasie na urlopie od zajęć, ani być absolwentem.

4.       W programie Erasmus+ student/doktorant może ubiegać się o wyjazd studyjny do uczelni partnerskich, które podpisały umowę o współpracy z UEP w zakresie wymiany studentów/doktorantów.

5.       Długość pobytu w uczelni zagranicznej musi być zgodna z treścią umowy zawartej z tą uczelnią oraz z umową, którą student zawiera z UEP.

6.       Okres studiów/studiów doktoranckich/w Szkole Doktorskiej zrealizowanych za granicą stanowi integralną część programu studiów/programu kształcenia w uczelni macierzystej.

7.       Wyjeżdżający student zachowuje prawo do otrzymywania w pełnej wysokości stypendiów i kredytów przyznanych w swoim kraju, zgodnie z zasadami regulującymi ich przyznawanie.

8.       Osoby, które studiują w UEP na kierunkach płatnych mogą ubiegać się o obniżenie czesnego na czas mobilności. Wniosek należy złożyć przed wymaganym terminem płatności.

 

UDZIAŁ W KWALIFIKACJI ORAZ WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD

1.       Udział w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy studyjne mogą brać studenci/doktoranci, którzy studiują na:

·                 I roku studiów pierwszego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,

·                 I, II roku studiów inżynierskich pierwszego stopnia  (kierunki w zakresie nauk o jakości) - wyjazd na II,III roku w semestrze zimowym i/lub letnim,

·                 II roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) - wyjazd na III roku tylko w sem. zimowym (ostatni semestr studiów musi zostać zrealizowany na UEP),

·                 I roku studiów drugiego stopnia - wyjazd na II roku w sem. zimowym i/lub letnim,

·                 nowoprzyjęci na I rok studiów drugiego stopnia  z kierunków w zakresie nauk o jakości - wyjazd w kolejnym semestrze zimowym lub letnim,

·                 studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej.

2.         Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu (w przypadku pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub ukończonych już jednych studiów drugiego stopnia, z pierwszego stopnia).

3.         Znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej.

4.         Z udziału w kwalifikacji zostają wykluczeni studenci ostatniego roku studiów pierwszego stopnia.

KWALIFIKACJA DOKTORANTÓW

1.         Doktoranci, poza formularzem aplikacyjnym, dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na pobyt studyjny w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej. Wymagane jest również uzyskanie zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą na wyjazd za pośrednictwem DWZZ oraz kierownika studiów doktoranckich/dyrektora Szkoły Doktorskiej.

2.         Średnia ocen, brana pod uwagę przy kwalifikacji doktoranta, to średnia z całości studiów doktoranckich/kształcenia w Szkole Doktorskiej potwierdzona przez Biuro Szkoły Doktorskiej (BSD).

3.         Doktoranci ustalają swój program naukowy/studyjny z promotorem pracy doktorskiej i kierownikiem studiów doktoranckich/dyrektorem Szkoły Doktorskiej.

 

Zapisy do udziału w kwalifikacji do programu Erasmus+   wyjazdy w roku akademickim 2022/2023

Udział w kwalifikacji biorą osoby, które w określonym terminie za pomocą aplikacji on-line (https://outgoing.ue.poznan.pl/) prześlą prawidłowo zgłoszenie oraz dostarczą do DWZZ do dnia 10.03. 2022r. do godz. 13.00 potwierdzenie wysokości średniej z Biura Obsługi Studenta (BOS)/BSD, w oryginale (skan zaświadczenia należy załączyć do aplikacji online). W przypadku obowiązywania nauki w trybie zdalnym dopuszczalny będzie skan zaświadczenia przesłany przez BOS.

Zgłoszenia bez średniej ocen lub nie przesłane w terminie nie będą brane pod uwagę.

Jedna osoba może aplikować tylko raz, nawet gdy studiuje na dwóch kierunkach.

Załączniki do formularza aplikacji (jeśli dotyczy):

  1. Studenci/doktoranci, którzy chcą uzyskać zwolnienie z testu językowego dostarczają oryginał uprawniającego dokumentu do DWZZ (do wglądu).
  2. Doktoranci dostarczają potwierdzenie, że uczelnia partnerska wyraziła gotowość przyjęcia kandydata na studia

w ramach programu Erasmus+, np. w formie korespondencji elektronicznej.

 

WYBÓR UCZELNI DOKONYWANY PRZEZ STUDENTA/DOKTORANTA

Lista uczelni partnerskich dostępna będzie wyłącznie na stronie www uczelni w zakładce Erasmus+ przed rozpoczęciem kwalifikacji. Liczba dostępnych miejsc zależy od zapisów w umowach o współpracę.

Studenci/doktoranci wskazują, co najmniej jedną uczelnię partnerską (maksymalnie cztery), kierując się kompetencjami językowymi, zbieżnością efektów uczenia się/programów nauczania, odpowiednio z kierunkiem, realizowanym w UEP, kosztami utrzymania, terminami semestrów (dotyczy szczególnie wyjazdów w semestrze letnim) i swoimi zainteresowaniami. Studenci samodzielnie zapoznają się z ofertą przedmiotów uczelni zagranicznych. Istnieje możliwość zdawania dwóch egzaminów językowych i wyboru uczelni z różnymi językami wykładowymi. Takie osoby również wskazują maksymalnie 4 uczelnie.

W przypadku dużych rozbieżności programowych w wybranej uczelni, student powinien liczyć się z koniecznością uzupełnienia programu w następnych semestrach lub po powrocie z wyjazdu zagranicznego.

Dokonując wyboru uczelni studenci powinni uwzględnić zapis przy danej uczelni dot. poziomu studiów: UG (undergraduate/bachelor) oznacza studia pierwszego stopnia, PG (postgraduate/master) oznacza studia drugiego stopnia. Powyższe zapisy wynikają z zawartych umów bilateralnych pomiędzy uczelniami partnerskimi w programie Erasmus+.

Dział Współpracy z Zagranicą wspólnie ze studentami UEP prowadzi bloga uczelni partnerskich, który znajduje się na stronie: https://erasmusuep.wordpress.com/. Zachęcamy do zapoznania się z wrażeniami z pobytów uczestników programu Erasmus+ , na blogu prezentowane są praktyczne informacje dot. uczelni partnerskich i krajów pobytu.

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO

Znajomość języka obcego potwierdza się poprzez zdanie testu językowego Erasmus+ organizowanego przez UEP.

Z testu językowego zwalnia:

1.       zaliczenie takiego testu w poprzednich edycjach Erasmusa+ na UEP,

2.       posiadanie oryginału nw. certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu). W przypadku wyjazdów na studia nie wystarczy przedłożenie zaświadczenia od lektora,

3.       przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, (minimum 15 ECTS zdobyte za przedmioty w danym języku),

4.       posiadanie matury międzynarodowej, zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),

5.       ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej lub hiszpańskiej (dyplom do wglądu),

6.       posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),

7.       zaświadczenie potwierdzające znajomość pozwalającą na podjęcie studiów za granicą z jednostki prowadzącej nauczanie języków obcych z uczelni wyższej (w UEP jest to SPNJO) - dotyczy doktorantów,

osoby, które studiują na UEP na kierunkach anglojęzycznych dostarczają do DWZZ zaświadczenie z Biura Studiów Anglojęzycznych potwierdzające odbywanie studiów w języku angielskim.

Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

 

Język angielski:

1.LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.

2.TELC B2 Business English Purposes.

3.Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.

4.Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).

5.Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).

6.Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.

7.BULATS B2, C1 lub C2.

8.Test of English as a Foreign Language (TOEFL):

       a.      paper based test, od 550 punktów

       b.      computer based test, od 213 punktów

       c.      internet based test, od 80 punktów.

 

Język francuski:        Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1 .

Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2.

 

Język hiszpański:Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2.

TELC Español B2.

 

Język niemiecki ogólny:

     Zertifikat Deutsch - ZD (Poziom B1)

     Telc B2 - ZD Plus (Poziom B2)

     Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2)

     Zertifikat Deutsch für den Beruf - ZDfB (Poziom B2)

     Goethe Zertifikat C1 - ZMP (Poziom B2-C1)

     telc Deutsch C1 (Poziom C1)

     TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache (Poziom B2-C1)

     DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Poziom C1-C2)

     Goethe Zertifikat C2 - ZOP (Poziom C2)

     KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

     GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

 

Zasady przyznawania miejsc

1.         O wyborze do uczelni zagranicznej, jednej ze wskazanych przez studenta/doktoranta, decyduje potwierdzenie znajomości odpowiedniego języka obcego i średnia ocen.

2.         Wybór studentów do wskazanych uczelni następuje rankingowo - na podstawie średniej ze studiów na danym stopniu, włącznie z rokiem akademickim 2021/2022; dotyczy również doktorantów.

3.         Minimalna średnia ocen dopuszczająca studenta do kwalifikacji to 3,0 z całości studiów na danym stopniu; dotyczy również doktorantów.

4.         W przypadku identycznych wysokości średnich i tych samych wskazań uczelni pierwszeństwo wyjazdu będą mieli studenci, którzy nie brali udziału w wyjazdach studyjnych w ramach programu Erasmus+ na danym poziomie studiów lub studenci z wyższych lat studiów lub z wyższym wynikiem kwalifikacji językowych; dotyczy również doktorantów.

5.         Osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazdy studyjne w kwalifikacji w marcu lub październiku 2021 r., i które zrezygnowały z wyjazdu zostają wykluczone z kwalifikacji. (Nie dotyczy osób, które nie spełniły warunków koniecznych do wyjazdu).

6.         Studenci, którzy w momencie kwalifikacji posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022, po zakwalifikowaniu się na studia za granicą i udokumentowaniu prawa do stypendium najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2022r. otrzymają dodatkowe wsparcie. Wysokość wsparcia zostanie określona w zasadach finansowych po otrzymaniu przez uczelnię informacji o wysokości stawek dofinansowania.

7.         UEP kwalifikuje studenta/doktoranta na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus+, ostateczną decyzję o przyjęciu studenta/doktoranta podejmuje zagraniczna uczelnia partnerska.

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

1.         Obowiązujące zasady finansowe oraz stawki stypendium zostaną określone po otrzymaniu przez uczelnię informacji o wysokości wsparcia finansowego.

 

SKŁAD KOMISJI KWALIFIKUJĄCEJ NA WYJAZDY STUDYJNE

Komisję kwalifikującą na wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus+ tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Współpracy z Zagranicą zajmujący się programem Erasmus+ w UEP. Studentowi/doktorantowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji. Organem odwoławczym jest Rektor UEP.

 

Harmonogram kwalifikacji

18 – 28.01.2022 zapisy on-line na testy językowe
17-19.01.2022 spotkania informacyjne online z uczelniami partnerskimi (International Days)
31.01.2022 publikacja listy uczelni na stronie www
01 – 03.02.2022 testy językowe na platformie Moodle (nie dotyczy osób studiujących na UEP po angielsku lub posiadających wymagany certyfikat językowy, poziom min. B2 Vantage lub wyższy)
test z języka hiszpańskiego 1.02. (wtorek), godz. 11.00 (sprawdzenie obecności, test godz. 11.15 -12.10;
test z języka niemieckiego 1.02. (wtorek), godz. 9.00 sprawdzenie obecności test godz. 9.15- 10.10;
test z języka francuskiego 1.02.(wtorek), godz. 14.00 sprawdzenie obecności, test godz. 14.15- 15.10;
test z języka angielskiego 3.02 (czwartek), godz. 10.00 sprawdzenie obecności, test godz. 10.30 – 11.25 .
Testy zostaną poprzedzone sprawdzeniem obecności na platformie Teams. Daty mogą ulec zmianie.
28.02.2022 udostępnienie formularza zgłoszeniowego na wyjazdy studyjne on-line na platformie www.outgoing.ue.poznan.pl
01.03.2022 przesłanie za pośrednictwem platformy www.outgoing.ue.poznan.pl na adresy e-mail kandydatów wyników testów językowych
10.03.2022 koniec przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy studyjne i termin dostarczenia średniej ocen z BOS (skan zaświadczenia o średniej należy zamieścić podczas tworzenia aplikacji, oryginał przesłać/dostarczyć do DWZZ do 10.03.2021 godz. 13.00. W przypadku nauki w trybie zdalnym wyjątkowo dopuszczalny będzie skan zaświadczenia przesłany przez BOS). Aplikacje nie przesłane w terminie lub bez zaświadczenia o średniej ocen nie będą brane pod uwagę.
11-15.03.2022 weryfikacja średnich naliczonych przez BOS
18-23.03.2022 informacja on-line do osób zakwalifikowanych i potwierdzenie ofert przez kandydatów poprzez platformę www.outgoing.ue.poznan.pl
24.03.2022 ogłoszenie pozostałych uczelni studentom z listy rezerwowej I i II
25.03.2022 termin przesłania drogą mailową ponownego wyboru uczelni dla kandydatów z list rezerwowych I i II (następuje przydział miejsca w uczelni a następnie potwierdzenie oferty poprzez platformę www.outgoing.ue.poznan.pl). Lista uczelni zostanie przesłana mailem.
30.03.2022 godz. 14.00 spotkanie online z osobami zakwalifikowanymi na studia w programie Erasmus+ na platformie Zoom.

Kwalifikacja oraz realizacja wyjazdów są uzależnione przede wszystkim od możliwości podróżowania i zgody uczelni partnerskiej na przyjęcie studenta/doktoranta oraz wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części, lub w państwie, na terenie którego student/doktorant planuje odbyć część studiów, dodatkowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mogą uniemożliwić wyjazd.