Uczymy już od 34 959 dni
Erasmus+

Erasmus+ wyjazdy na studia - formalności

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących formalności związanych z mobilnością – wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+.


Przed wyjazdem należy:
- uzyskać zgodę Dyrektora studiów na wyjazd – złożyć odpowiedni wniosek w BOS;
- dopełnić innych formalności wymaganych przez BOS;
- złożyć w BOS podpisany Learning Agreement (podpis studenta, koordynatora  w UEP, uczelni zagranicznej);
- zaliczyć sesję (nie można wyjechać bez zaliczenia sesji, z “warunkiem”, podczas urlopu od zajęć).

Po dopełnieniu formalność wobec BOS na ok. 2 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć do DWZZ zaświadczenie, w którym BOS potwierdza dopełnienie formalności i zaliczenie sesji oraz oświadczenie o ubezpieczeniu i nr rachunku bankowego, na który zostanie przesłane stypendium (dok. 2 i 3 w plikach do pobrania). Potrzebne będą również daty mobilności z listu akceptacyjnego. 

Wyjazd bez podpisania umowy będzie wyjazdem nieuprawnionym.

Datą rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszy dzień, w jakim Uczestnik powinien być obecny w organizacji przyjmującej (data pierwszego dnia zajęć w uczelni zagranicznej lub pierwszego dnia kursu językowego, jaki jest przewidziany w LA, lub pierwszego dnia przygotowania kulturowego uzgodnionego z uczelnią przyjmującą, lub pierwszego dnia powitania zorganizowanego przez organizację przyjmującą, nie pierwszy dzien od kiedy rozpoczyna się pobyt w akademiku).

Datą zakończenia jest ostatni dzień, w jakim Uczestnik musi być obecny w organizacji przyjmującej, tj. koniec pierwszej sesji egzaminacyjnej (bez poprawek) lub koniec zajęć.
Czas mobilności musi być co najmniej równy minimalnej długości trwania wyjazdu na studia, tj. 3 miesiące lub czas trwania trymestru. Od semestru letniego 2022 minimalny czas trwania mobilności to 2 miesiące, trymestr lub semestr.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiczną zgodnie z zarządzeniem  Rektora wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ możliwe będą na wniosek studenta kierowany za pośrednictwem DWZZ do prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektora ds. edukacji i studentów. 
Na ok. 2-3 tygodnie przed wyjazdem podpisany wniosek/skan (wzór w załączniku) z krótkim uzasadnieniem i informacją o świadomości zagrożenia wywołanego pandemią i gotowości podjęcia ryzyka związane z wyjazdem, wraz z kopią listu akceptacyjnego lub informacji mailowej o przyjęciu należy przesyłać do DWZZ mailem na adres monika.malek@ue.poznan.pl lub listownie na adres DWZZ, pok. 221A.

Ewentualne przedłużenie mobilności należy zgłaszać do DWZZ mailem na co najmniej miesiąc przed planowanym (wg umowy) zakończeniem pobytu. Do wniosku należy załączyć zgodę uczelni partnerskiej oraz dyrektora studiów na przedłużenie wyjazdu.
Przedłużenie mobilności możliwe jest wyłącznie w obrębie jednego roku akademickiego, tj. z semestru zimowego (fall) na letni (spring).
Nie dotyczy studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, bowiem ostatni semestr musi zostać zrealizowany przez studenta na UEP.
Dłuższe niż wskazane w umowie finansowej pobyty, nie zgłoszone w terminie traktowane będą jako dni z finansowaniem zerowym.

Należy również pamiętać o załatwieniu transportu i zakwaterowania (uczestnik załatwia we własnym zakresie).

Pliki do pobrania:
https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmus,c1999/do-pobrania,a90106.html