Uczymy już od 34 956 dni
Erasmus+

Formalności po powrocie

Po powrocie - rozliczenie mobilności
W ciągu 30 dni od zakończenia mobilności wymagane jest:
- dostarczenie do DWW, pok. 221A/przesłanie drogą mailową, certyfikatu uczestnictwa (Certificate of Attendance - może być wystawiony na wydruku używanym przez UEP - szablon w zakładce Erasmus + na stronie internetowej UEP w plikach do pobrania lub uczelni partnerskiej, można go uzyskać w International Office na zagranicznej uczelni).
Należy sprawdzić dokument nie zawiera poprawek czy skreśleń. Daty pobytu powinny być zgodne z datami zawartymi w umowie finansowej. Jeżeli pobyt jest krótszy, w zależności od liczby dni, które zostały skrócone, druga rata stypendium zostanie proporcjonalnie zmniejszona lub część stypendium będzie podlegać zwrotowi przez studenta.
Po zakończeniu mobilności nie ma już możliwości uznania dłuższego, niż założono w umowie pobytu. Przedłużenia należy zgłaszać drogą mailową na ok. miesiąc przed planowanym wg umowy zakończeniem pobytu (podczas trwania mobilności). Do zgłoszenia należy załączyć mail z uczelni partnerskiej, z którego będzie wynikać data oraz powód przedłużenia mobilności (np. z powodu przesunięcia sesji egzaminacyjnej - nie dotyczy sesji poprawkowej)
- wypełnienie ankiety w narzędziu Mobility Tool (EU online survey);
-wypełnienie drugiego testu w OLS (zaproszenia wysyłane są automatycznie na adres e-mail wskazany w aplikacji).
- przesłanie LA i wykazu ocen (Transcript of Records) do BOS.
 Jeżeli data otrzymania ocen jest późniejsza niż koniec semestru na UEP, należy złożyć wniosek o przedłużenie sesji.