Uczymy już od 34 956 dni
Erasmus+

Przyjmowanie gości zagranicznych w ramach programu Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ istnieje możliwość przyjmowania gości z zagranicznych uczelni. Wizyty obcokrajowców są doskonałą okazją do naukowych dyskusji, wzajemnej wymiany umiejętności i wiedzy oraz prowadzą do rozwoju stron uczestniczących w projekcie.

Procedura przyjmowania gości z zagranicy zależy od celu wizyty:

 

1.      wizyta w celach szkoleniowych (STT)- odbywa się według programu określonego w Staff Mobility Agreement for Training i prowadzi do podniesienia umiejętności i wiedzy oraz do rozwoju na drodze naukowej obu stron.

Osoba zainteresowana odbyciem szkolenia na UEP sporządza Staff Mobility Agreement for Training, które otrzymuje na swojej macierzystej uczelni – podpisane przez uczestnika mobilności oraz przedstawiciela Uczelni wysyłającej. Następnie wysyła skan podpisanego dokumentu do pracownika UEP przyjmującego gościa, który przekazuje dokument do Działu Współpracy z Zagranicą. Końcową akceptację przyjazdu obcokrajowca wydaje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

W przypadku realizacji szkoleń, uczelnia wysyłająca pracownika nie musi być uczelnią partnerską UEP (nie jest konieczne podpisanie umowy bilateralnej z uczelnią macierzystą przyjeżdżającego gościa).

 

2.      wizyta w celach dydaktycznych (STA)-  pracownik UEP przyjmujący zagranicznego wykładowcę zobowiązuje się do zapewnienia przynajmniej 8 godzin zajęć (8 x 45 minut), które zrealizuje wykładowca (zajęcia mogą się odbywać u więcej niż jednego nauczyciela akademickiego UEP). Pracownik UEP, mimo że udostępnia swoje godziny zajęć dla wykładowcy z zagranicy, nie traci ich ze swojego rozliczenia. Jednakże jest zobowiązany do obecności na zajęciach prowadzonych przez zagranicznego wykładowcę.

Zagraniczny wykładowca zainteresowany realizacją zajęć dydaktycznych na UEP sporządza Staff Mobility Agreement for Teaching, które otrzymuje na swojej macierzystej uczelni – podpisane przez uczestnika mobilności oraz przedstawiciela Uczelni wysyłającej. Następnie wysyła skan podpisanego dokumentu do przyjmującego gościa pracownika UEP, który przekazuje dokument do Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Końcową akceptację przyjazdu obcokrajowca wydaje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

W przypadku przyjazdu w celu nauczania, uczelnia macierzysta wykładowcy zagranicznego musi być uczelnią partnerską UEP (konieczne jest podpisanie umowy bilateralnej z uczelnią macierzystą przyjeżdżającego gościa). Uczelnie partnerskie: https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/uczelnie-partnerskie,c119/

 

W Staff Mobility Agreement powinien być uzgodniony program wizyty na naszej Uczelni. Jeden egzemplarz dokumentu podpisanego przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UEP zostanie wysłany mailem do osoby przyjeżdżającej na UEP (oryginał dokumentu otrzymuje w trakcie pobytu na naszej Uczelni). Drugi egzemplarz zostanie w Dziale Współpracy z Zagranicą.

W trakcie pobytu uczestnik mobilności uzyskuje potwierdzenie zrealizowania pobytu na naszej Uczelni (Letter of Confirmation), które podpisuje pracownik UEP przyjmujący gościa zagranicznego.

 

W każdym przypadku przyjmowania gościa z zagranicy, konieczne jest pismo do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą informujące o terminie i celu wizyty, kim jest gość, kto będzie jego opiekunem. W przypadku przyjazdu w celach dydaktycznych, to samo pismo musi być zaadresowane również do Prorektora ds. Edukacji i Studentów.

 

Osoba przyjeżdżająca na UEP w ramach programu Erasmus+ otrzymuje stypendium z uczelni macierzystej. W związku z powyższym żadne świadczenia z funduszy UEP takiej osobie nie przysługują.

 

Jeżeli pracownik UEP chciałby otrzymać dofinansowanie z programu Erasmus+ np. na lunch dla gości-cudzoziemców, zobowiązany jest uzyskać na to pisemną zgodę Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą oraz akceptację zapotrzebowania złożonego do Działu Współpracy z Zagranicą.

 

Z uwagi na procedurę rozpatrywania i akceptacji wniosków i zapotrzebowań związanych z realizacją wizyty gościa zagranicznego, konieczne jest złożenie stosownej dokumentacji z minimalnie 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Rozliczenie kosztów poniesionych w związku z realizacją wizyty odbywa się na podstawie faktur/rachunków, zgodnie z procedurami obowiązującymi na UEP.

 

Aktualny wzór zapotrzebowania: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/uregulowania-wewnetrzne,c30/