Przedmiotem umowy ramowej jest współpraca pomiędzy UEP a Bankiem Zachodnim WBK w zakresie realizacji inicjatyw, programów, projektów lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym. Bank Zachodni WBK należy do globalnej grupy finansowej Santander i współpracuje z uczelniami poprzez Globalną Dywizję Santander Universidades.

Zakres współpracy obejmuje: realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, realizację projektów oraz publikację ich wyników, usprawnianie zarządzania instytucjonalnego ośrodkami akademickimi, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany międzynarodowej, popularyzację programów współpracy. Celem współpracy Stron jest także zwiększenie dostępności i jakości usług w szczególności kulturalnych, sportowych i naukowych kierowanych do społeczności akademickiej.

UEP oraz jego jednostki dydaktyczne i naukowo-badawcze uzyskają wsparcie poprzez realizację projektów edukacyjnych i badawczych, promujących m.in. przedsiębiorczość i transfer technologii.

Bank Zachodni WBK współpracuje z UEP w zakresie realizacji badań oraz opracowywania i realizacji projektów o charakterze naukowym lub wspierających działalność naukową, takich jak:

  1. Studia nad kulturą iberyjską i iberoamerykańską

  2. Globalne Programy Santander Universidades

  3. Staże i praktyki w Banku Zachodnim WBK

  4. Inne projekty dotyczące współpracy akademickiej