Archiwum 2013

ZP/083/13

Dostawa dostępnych w prenumeracie czasopism polskich dla UEP w 2014 r.
Oferty należy składać do dnia  2 października 2013 r.  do godz. 08:00 w Kancelarii UEP,
w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Jolanta Wardaszko tel.: 61-854 33 52
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 385106-2013