Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2019 z dnia 05 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko likwidatora spółki oraz wymagań, jakie powinien spełniać kandydat na to stanowisko.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO LIKWIDATORA SPÓŁKI POZNAŃSKIE INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU


Rada Nadzorcza spółki pod firmą Poznańskie Innowacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Piotrowo 3b; 61-138 Poznań), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679809 ogłasza konkurs na stanowisko Likwidatora spółki.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące warunki pozytywne, określone w treści art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2018 poz. 1182 z późn. zm.):

1)         posiada wyższe wykształcenie lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2)         posiada co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

3)         posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

4)         posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w szczególności – lecz nie wyłącznie – w zakresie jej likwidacji;

5)         korzysta z pełni praw publicznych;

6)         posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

7)         nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska likwidatora w spółkach handlowych;

8)         nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia choćby jeden z poniższych warunków, określonych w treści art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016, poz. 1182 z póżn. Zm.):

1)     pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)     wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)     jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)     pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5)     jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Dodatkowymi atutami będą:

1) doświadczenie i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych, doświadczenie i wiedza z zakresu nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Likwidatora  powinno zawierać:

1)         życiorys, w tym adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego;

2)         dyplom ukończenia studiów wyższych;

3)         dokumenty potwierdzające pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek:

4)         inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;

5)         zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające niekaralność za przestępstwa o których mowa w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych;

6)         pisemne oświadczenia kandydata według załączonych do Ogłoszenia wzorów o:

a)         posiadaniu pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)         niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska likwidatora w spółkach handlowych,

c)         o spełnianiu przesłanek pozytywnych oraz niespełnianiu przesłanek wykluczających z postępowania kwalifikacyjnego, określonych w art. 22 pkt. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

d)         zgodzie na przetwarzanie przez spółkę Poznańskie Innowacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,

e)         nietoczeniu się wobec kandydata postepowań karnych lub karno-skarbowych o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

f)          oświadczenie o którym mowa w treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Pisemne oświadczenia kandydata dołączane są wyłącznie w oryginałach.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

a)  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Likwidatora spółki Poznańskie Innowacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu”,

b)         w terminie 14 dni od publikacji informacji o konkursie w Biuletynach Informacji Publicznej wszystkich wspólników,

c)         zgłoszenia należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w siedzibie spółki: adres: Piotrowo 3: 61-138 Poznań,

d)         otwarcie zgłoszeń nastąpi po upływie 7 dni od dnia określonego w pp. b).

O dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oceniane będą:

a)         wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorach, w których działa Spółka;

b)         znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych, w tym zasad wynagradzania w spółkach z udziałem państwowych osób prawnych oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

c)         znajomość procedury likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy uwzględnieniu zasad wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

d)         znajomość zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem państwowych osób prawnych;

e)         kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe kandydatów, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i w organach w spółkach handlowych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Likwidatora spółki;

Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać w siedzibie Spółki do wglądu informacje o Spółce. Informacje obejmują:

a)         informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru przedsiębiorców dla Spółki,

b)         umowę Spółki,

c)         sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017.

 

Rada Nadzorcza Spółki powiadomi kandydatów na piśmie, na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata, o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz o uzyskanym przez kandydata wyniku.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.  

 

Rada Nadzorcza

Spółki Poznańskie Innowacje sp. z o.o.

 

 

Załączniki:

1.   Wzór oświadczenia o posiadaniu pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

2.   Wzór oświadczenia o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska likwidatora w spółkach handlowych,

3.   Wzór oświadczenia o spełnianiu przesłanek pozytywnych oraz niespełnianiu przesłanek wykluczających z postępowania kwalifikacyjnego, określonych w art. 22 pkt. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

4.   Wzór oświadczenia o  zgodzie na przetwarzanie przez spółkę Poznańskie Innowacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,

5.   Wzór oświadczenia o nietoczeniu się wobec kandydata postepowań karnych lub karno-skarbowych o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

6.   Wzór oświadczenia o  którym mowa w treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).