Uchwała nr 117 z 13 lipca 2007r.
Zgoda na zawarcie przez Rektora umowy cotutelle w sprawie wspólnej opieki naukowej nad studiami doktoranckimi pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Poznaniu a Macquarie University w Sydney w Australii.

Uchwała nr 116 z 13 lipca 2007r.
Przyjęcie regulaminu przyznawania i wypłacania nagród Rektora AEP za osiągnięcia w pracy zawodowej pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 115 z 13 lipca 2007r.
Zasady oceny nauczycieli akademickich w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Uchwała nr 114 z 13 lipca 2007r.
Przyjęcie regulaminu praktyk zawodowych, odbywanych przez studentów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 113 z 13 lipca 2007r.
W sprawie uruchomienia międzyuczelnianego kierunku studiów II stopnia Techniczne zastosowania internetu przez Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Elektroniki i Komunikacji Politechniki Poznańskiej oraz Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – od roku akademickiego 2008/2009.

Uchwała nr 112 z 22 czerwca 2007r.
Zgoda na zawarcie przez Rektora porozumienia pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Poznaniu a Asian Institute of Technology (Tajlandia).

Uchwała nr 111 z 22 czerwca 2007r.
Zgoda na zawarcie przez Rektora porozumienia o programie wymiany studentów pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Poznaniu a Tianjin University of Technology.

Uchwała nr 110 z 22 czerwca 2007r.
Akceptacja zaszeregowania od 1 maja 2007 roku niektórych funkcji kierowniczych.

Uchwała nr 109 z 22 czerwca 2007r.
Akceptacja zaszeregowania w okresie 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 roku niektórych funkcji kierowniczych.

Uchwała nr 108 z 22 czerwca 2007r.
Upoważnienie Rektora, prof. dra hab. Witolda Jurka, do podpisywania w imieniu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Uchwała nr 107 z 25 maja 2007r.
Ratyfikacja umowy Konsorcjum na Rzecz Zaawansowanych Zastosowań Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Uchwała nr 106 z 25 maja 2007r.
Przyjęcie harmonogramu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 105 z 25 maja 2007r.
W sprawie zmiany nazwy Katedry Przedsiębiorstw Handlowych na Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Handlowym.

Uchwała nr 104 z 25 maja 2007r.
Harmonogram Roku Akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Uchwała nr 103 z 25 maja 2007r.
Zatwierdzenie wysokości opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim, oraz na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 102 z 25 maja 2007r.
W sprawie form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009.

Uchwała nr 101 z 25 maja 2007r.
Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009.

Uchwała nr 100 z 25 maja 2007r.
Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009.

Uchwała nr 99 z 25 maja 2007r.
Upoważnienie Rektora W. Jurka do dokonywania korekt w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na 2007 rok, spowodowanych zwiększeniem dotacji.

Uchwała nr 98 z 25 maja 2007r.
Zatwierdzenie planu rzeczowo finansowego Uczelni na 2007 rok (w tym plan remontów i inwestycji oraz plan funduszu socjalnego).

Uchwała nr 97 z 27 kwietnia 2007r.
Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy między AEP a Uniwersytetem w Sussex - w celu komercyjnej eksploatacji Systemu ARCO.

Uchwała nr 96 z 27 kwietnia 2007r.
Regulamin organizacyjny Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, stanowiący załącznik do uchwały nr 96.

Uchwała nr 95 z 27 kwietnia 2007r.
Uchwalenie nowego regulaminu studiów podyplomowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 95.

Uchwała nr 94 z 27 kwietnia 2007r.
Uchwalenie nowego regulaminu studiów doktoranckich, stanowiącego załącznik do uchwały nr 94.

Uchwała nr 93 z 27 kwietnia 2007r.
stawki czesnego na niestacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 92 z 27 kwietnia 2007r.
opłat na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujących w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 91 z 27 kwietnia 2007r.
Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009.

Uchwała nr 90 z 27 kwietnia 2007r.
Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 89 z 27 kwietnia 2007r.
Uchwała w sprawie reorganizacji Biur Promocji oraz Rekrutacji i Karier.

Uchwała nr 88 z 23 marca 2007r.
Zatwierdzenie kwotę 1.000.000 zł – jako wstępny limit środków na prace remontowe w 2007 roku.

Uchwała nr 87 z 23 marca 2007r.
Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 86 z 23 marca 2007r.
uruchomieniu na kierunku zarządzanie specjalności Business Management - w wersji anglojęzycznej dla obcokrajowców, od roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych I stopnia.

Uchwała nr 85 z 23 marca 2007r.
Uchwała dotycząca liczebności grup studenckich.

Uchwała nr 84 z 23 marca 2007r.
Zasady wynagradzania pracowników Akademii Ekonomicznej niebędących nauczycielami akademickimi oraz osób spoza Akademii Ekonomicznej za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach umowy o dzieło oraz umowy-zlecenia w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 83 z 23 marca 2007r.
Reguły obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych AE za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 82 z 23 marca 2007r.
Wysokość pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 81 z 23 marca 2007r.
Przyjęcie regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Uchwała nr 80 z 23 marca 2007r.
Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za 2006 rok w wysokości 71.140,18 zł z funduszu zasadniczego Uczelni.

Uchwała nr 79 z 23 marca 2007r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowe Uczelni za 2006 rok.

Uchwała nr 78 z 23 marca 2007r.
Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania remontów i inwestycji w Uczelni za 2006 rok.

Uchwała nr 77 z 23 marca 2007r.
Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uczelni za 2006 rok.

Uchwała nr 76 z 23 marca 2007r.
Zasady zatrudniania emerytowanych nauczycieli akademickich, nauczycieli akademickich, dla których Akademia Ekonomiczna nie jest podstawowym miejscem pracy oraz nauczycieli akademickich, w wypadku których upłynął okres zatrudnienia na stanowisku asystenta/adiunkta.

Uchwała nr 75 z 23 marca 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panią mgr Gabrielą Roszyk-Kowalską, zatrudnioną w Uczelni na stanowisku asystenta od dnia 1 kwietnia 1999 roku na podstawie mianowania, z powodu upływu w dniu 22 lipca 2007 roku ośmioletniego okresu zatrudnienia Pani mgr Gabrieli Roszyk-Kowalskiej na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora.

Uchwała nr 74 z 23 marca 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panem dr. Jackiem Lisowskim, zatrudnionym w Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 lipca 1998 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 30 czerwca 2007 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pana dr. Jacka Lisowskiego na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Uchwała nr 73 z 23 lutego 2007r.
1) rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panią mgr Wiesławą Glinkowską, zatrudnioną w Uczelni na podstawie mianowania na czas nieokreślony od dnia 16.02.1997 roku, na stanowisku kustosza bibliotecznego od dnia 01.05.2002 roku,
2) zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na koniec semestru wymienionego w pkt.1,
3) odwołanie Pani mgr Wiesławy Glinkowskiej z funkcji Kierownika Sekcji Obsługi Użytkowników Oddziału Wydawnictw Ciągłych i Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej AEP ze skutkiem zwolnienia pani magister z tej funkcji z dniem rozwiązania stosunku pracy w Uczelni, tj. z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007; z powodu spełniania przez mgr Wiesławę Glinkowską warunków uprawniających do przejścia na emeryturę na ogólnych zasadach.

Uchwała nr 72 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panią dr Małgorzatą Michalik, zatrudnioną w Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 grudnia 1997 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 30 listopada 2006 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pani dr Małgorzaty Michalik na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Uchwała nr 71 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panem dr. Tomaszem Kujaczyńskim, zatrudnionym w Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 kwietnia 1998 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 31 marca 2007 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pana dr. Tomasza Kujaczyńskiego na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Uchwała nr 70 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panią dr Anną Kozłowską-Grzybek, zatrudnioną w Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 grudnia 1997 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 31 maja 2007 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pani dr Anny Kozłowskiej-Grzybek na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Uchwała nr 69 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panem dr. Jackiem Kowalewskim, zatrudnionym w Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 15 listopada 1997 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 14 listopada 2006 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pana dr. Jacka Kowalewskiego na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Uchwała nr 68 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panią dr Marią Kiedrowską, zatrudnioną w Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 15 listopada 1996 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 14 listopada 2005 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pani dr Marii Kiedrowskiej na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Uchwała nr 67 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panem dr. Sławomirem Kalinowskim, zatrudnionym w Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 maja 1998 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 30 kwietnia 2007 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pana dr. Sławomira Kalinowskiego na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Uchwała nr 66 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panem dr. Dariuszem Ceglarkiem, zatrudnionym w Uczelni na stanowisku adiunkta od dnia 1 kwietnia 1998 roku na podstawie mianowania na czas nieokreślony, z powodu upływu w dniu 31 marca 2007 roku dziewięcioletniego okresu zatrudnienia Pana dr. Dariusza Ceglarka na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Uchwała nr 65 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panią mgr Małgorzatą Witkowską, zatrudnioną w Uczelni na stanowisku asystenta od dnia 1 maja 1998 roku na podstawie mianowania, z powodu upływu w dniu 2 listopada 2006 roku ośmioletniego okresu zatrudnienia Pani mgr Małgorzaty Witkowskiej na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora.

Uchwała nr 64 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panem mgr. Krzysztofem Szwarcem, zatrudnionym w Uczelni na stanowisku asystenta od dnia 1 marca 1999 roku na podstawie mianowania, z powodu upływu w dniu 28 lutego 2007 roku ośmioletniego okresu zatrudnienia Pana mgr. Krzysztofa Szwarca na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora.

Uchwała nr 63 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panem mgr. Marcinem Skorbem, zatrudnionym w Uczelni na stanowisku asystenta od dnia 1 lipca 1998 roku na podstawie mianowania, z powodu upływu w dniu 19 czerwca 2007 roku ośmioletniego okresu zatrudnienia Pana mgr. Marcina Skorba na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora.

Uchwała nr 62 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panem mgr. Andrzejem Matuszczakiem, zatrudnionym w Uczelni na stanowisku asystenta od dnia 1 listopada 1998 roku na podstawie mianowania z powodu upływu w dniu 31 października 2006 roku ośmioletniego okresu zatrudnienia Pana mgr. Andrzeja Matuszczaka na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora.

Uchwała nr 61 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panem mgr. Krzysztofem Gzylem, zatrudnionym w Uczelni na stanowisku asystenta od dnia 15 lutego 1999 roku na podstawie mianowania, z powodu upływu w dniu 14 lutego 2007 roku ośmioletniego okresu zatrudnienia Pana mgr. Krzysztofa Gzyla na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora.

Uchwała nr 60 z 23 lutego 2007r.
Rozwiązanie z końcem semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 stosunku pracy z Panem mgr. Arkadiuszem Bernalem, zatrudnionym w Uczelni na stanowisku asystenta od dnia 15 lutego 1999 roku na podstawie mianowania, z powodu upływu w dniu 14 lutego 2007 roku ośmioletniego okresu zatrudnienia Pana mgr. Arkadiusza Bernala na tym stanowisku bez stopnia naukowego doktora.

Uchwała nr 59 z 23 lutego 2007r.
Zatwierdzenie kwotę 550 tys. zł – jako wstępny limit środków na zakupy aparatury w 2007 roku.

Uchwała nr 58 z 23 lutego 2007r.
Ratyfikacja porozumienie pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Poznaniu i Państwowym Uniwersytetem Elektrotechnicznym „LETI” w Sankt Petersburgu.

Uchwała nr 57 z 23 lutego 2007r.
Zatwierdzenie dokumentu Erasmus Policy Statement.

Uchwała nr 56 z 23 lutego 2007r.
Zatwierdzenie struktury Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na studia w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 55 z 23 lutego 2007r.
Zatwierdzenie zasad obniżania wysokości czesnego za studia niestacjonarne, zwalniania z tych opłat oraz zwrotu części wpłat z tytułu czesnego.

Uchwała nr 54 z 23 lutego 2007r.
Uruchomienie na kierunku stosunki międzynarodowe specjalności International Business - w wersji anglojęzycznej dla obcokrajowców, od roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych I stopnia.

Uchwała nr 53 z 23 lutego 2007r.
Przyjęcie zmiany do Statutu zaproponowane w jego tekście przesłanym członkom Senatu drogą elektroniczną w dniu 21 lutego 2007 roku, (stanowiącym załącznik do protokołu posiedzenia Senatu w dniu 23 lutego br.) z uwzględnieniem poprawek do tych propozycji zgłoszonych i przegłosowanych na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2007 roku, przy czym zmiany te wchodzą w życie z dniem 24 lutego 2007 roku. Zatwierdzenie tekst jednolity statutu obejmujący zmiany, o których mowa w pkt.1.

Uchwała nr 52 z 23 lutego 2007r.
Zatwierdzenie zmiany nazwy Katedry Ekonomiki Jakości na Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania.

Uchwała nr 51 z 26 stycznia 2007r.
Zatwierdzenie oferty kierunków i specjalności oraz form i trybów studiów na poszczególnych wydziałach AEP dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 50 z 26 stycznia 2007r.
Zatwierdzenie zasad wynagradzania pracowników Uczelni w okresie przedemerytalnym, w roku 2007.

Uchwała nr 49 z 26 stycznia 2007r.
Uruchomienie na kierunku informatyka i ekonometria specjalności E-Business - w wersji anglojęzycznej dla obcokrajowców, od roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych I stopnia.

Uchwała nr 48 z 26 stycznia 2007r.
Uruchomienie na kierunku towaroznawstwo specjalności Quality of Products - w wersji anglojęzycznej dla obcokrajowców, od roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych I stopnia licencjackich.

Uchwała nr 47 z 26 stycznia 2007r.
Zatwierdzenie utworzenia Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania.

Uchwała nr 46 z 26 stycznia 2007r.
korekty uchwały Senatu nr 47 (2005/2006) z dnia 28.04.2006 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników Akademii Ekonomicznej niebędących nauczycielami akademickimi oraz osób spoza Akademii Ekonomicznej za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach umowy o dzieło oraz umowy zlecenia w roku akademickim 2006/2007.

Uchwała nr 45 z 26 stycznia 2007r.
Zatwierdzenie wymiaru godzin wliczanych do pensum przez pracowników dydaktycznych w związku z obowiązkowymi zajęciami terenowymi, obozami naukowymi i sportowymi.

Uchwała nr 44 z 22 grudnia 2006r.
Zatwierdzenie uruchomienia na kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa od roku akademickiego 2007/2008, do czasu włączenia tych specjalności do kierunku finanse i rachunkowość.

Uchwała nr 43 z 22 grudnia 2006r.
Przyjęcie regulaminu Samorządu Studenckiego.

Uchwała nr 42 z 22 grudnia 2006r.
Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008.

Uchwała nr 41 z 22 grudnia 2006r.
Powołanie koordynatorów Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Uchwała nr 40 z 22 grudnia 2006r.
Zatwierdzenie limitu przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007.

Uchwała nr 39 z 22 grudnia 2006r.
Zatwierdzenie wymiaru seminariów dyplomowych na studiach I i II stopnia.

Uchwała nr 38 z 22 grudnia 2006r.
zmiany nazwy Katedry Towaroznawstwa Artykułów Spożywczych na Katedra Towaroznawstwa Żywności.

Uchwała nr 37 z 22 grudnia 2006r.
Zatwierdzenie zmiany nazwy Katedry Towaroznawstwa Artykułów Przemysłowych na Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego.

Uchwała nr 36 z 22 grudnia 2006r.
Zatwierdzenie zmiany nazwy Katedry Analizy Instrumentalnej na Katedra Instrumentalnych Metod Oceny Jakości.

Uchwała nr 35 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie regulaminu Samorządu Doktorantów.

Uchwała nr 34 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie uruchomienia specjalności na kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania: administracja i gospodarka samorządowa, elektroniczny biznes, handel i marketing, komunikacja w biznesie, logistyka krajowa i międzynarodowa, organizacja i zarządzanie w biznesie, przedsiębiorczość w małej i średniej firmie, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, zarządzanie produkcją, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie usługami, zarządzanie zasobami ludzkimi od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała nr 33 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie uruchomienia specjalności na kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej: cybernetyka ekonomiczna, elektroniczny biznes, informatyczno-przestrzenne systemy zarządzania, informatyka w gospodarce i administracji, inżynieria finansowa od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała nr 32 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie uruchomienia specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej: biznes międzynarodowy, studia europejskie, logistyka międzynarodowa, polityka i ekonomika turystyki, zarządzanie hotelarstwem od roku akademickiego 2007/2008.s

Uchwała nr 31 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie uruchomienia specjalności na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii: bankowość, finanse i polityka pieniężna, ubezpieczenia gospodarcze, rachunkowość i skarbowość, finanse Unii Europejskiej i samorządu terytorialnego, zarządzanie finansami prywatnymi, zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała nr 30 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie uruchomienia specjalności na kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomii: biznes w gospodarce żywnościowej, ekonomiczno-socjologiczna, ekonomika pracy i zarządzanie kadrami, polityka i gospodarka żywnościowa, publicystyka ekonomiczna i public relations, strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji, strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej, teoria i polityka ekonomiczna, economics and finance of business in global economy od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała nr 29 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie uruchomienia specjalności na kierunku studiów finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania: analiza rynku usług finansowych, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse samorządów terytorialnych, inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa od roku akademickiego 2008/2009.

Uchwała nr 28 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie uruchomienia specjalności na kierunku studiów polityka społeczna na Wydziale Ekonomii: finanse i zarządzanie usługami społecznymi, komunikacja społeczna od roku akademickiego 2008/2009.

Uchwała nr 27 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie uruchomienia na Wydziale Zarządzania kierunku studiów finanse i rachunkowość - od roku akademickiego 2008/2009.

Uchwała nr 26 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie uruchomienia na Wydziale Towaroznawstwa kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji - od roku akademickiego 2008/2009.

Uchwała nr 25 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie uruchomienia na Wydziale Ekonomii kierunku studiów polityka społeczna - od roku akademickiego 2008/2009.

Uchwała nr 24 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie oferty specjalności, prowadzonych na studiach II stopnia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu od semestru letniego w roku akademickim 2006/2007.

Uchwała nr 23 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie struktury Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2006/2007.

Uchwała nr 22 z 30 listopada 2006r.
Zatwierdzenie harmonogramu rekrutacyjnego w semestrze letnim w roku akademickim 2006/2007.

Uchwała nr 21 z 30 listopada 2006r.
O formach studiów II stopnia na poszczególnych kierunkach w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu od semestru letniego w roku akademickim 2006/2007.

Uchwała nr 20 z 30 listopada 2006r.
Zgoda na przeznaczenie kwoty do 200 tys. zł na sfinansowanie prac projektowych dla inwestycji i remontów w roku 2007.

Uchwała nr 19 z 30 listopada 2006r.
Zgoda na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy między Akademią Ekonomiczną w Poznaniu a Państwowym Uniwersytetem Ekonomii i Handlu w Doniecku na Ukrainie.

Uchwała nr 18 z 30 listopada 2006r.
Zgoda na podpisanie przez Rektora przedłużenia umowy o kontynuacji współpracy między Akademią Ekonomiczną w Poznaniu a Georgia State University w Atlancie.

Uchwała nr 17 z 27 października 2006r.
Przyjęcie koloru sjena jako barwę Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

Uchwała nr 16 z 27 października 2006r.
Przyjęcie koloru beżowego jako barwę Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.

Uchwała nr 15 z 27 października 2006r.
Zgoda na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z Uppsala University w ramach Baltic University Programme.

Uchwała nr 14 z 27 października 2006r.
Zgoda na zawarcie przez Rektora porozumienia o wymianie studentów i pracowników oraz wzajemnej współpracy w dziedzinie edukacji pomiedzy Akademia Ekonomiczna w Poznaniu a School of Business Nanjing University.

Uchwała nr 13 z 27 października 2006r.
Zgoda na zawarcie przez Rektora porozumienia o wymianie studentów i pracowników oraz wzajemnej współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy Akademia Ekonomiczna w Poznaniu a Tianjin University of Technology.

Uchwała nr 12 z 27 października 2006r.
Zgoda na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy miedzy Akademia Ekonomiczna w Poznaniu a Tarnopolskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym z Ukrainy.

Uchwała nr 11 z 27 października 2006r.
W sprawie zaakceptowania limitów przyjęć na studia niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007.

Uchwała nr 10 z 27 października 2006r.
W sprawie przyjęcia regulaminu Samorządu Studenckiego.

Uchwała nr 9 z 27 października 2006r.
W sprawie reprezentacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w pracach Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w kadencji 2006/2009.

Uchwała nr 8 z 27 października 2006r.
W sprawie reprezentacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w pracach Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w kadencji 2006/2009.

Uchwała nr 7 z 27 października 2006r.
W sprawie upoważnienia Rektora do wyboru i zawarcia umowy z firmą przeprowadzającą badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok.

Uchwała nr 6 z 21 września 2006r.
W sprawie zmian w Statucie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Uchwała nr 5 z 21 września 2006r.
O uruchomieniu Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Bydgoszczy, Zielonej Górze.

Uchwała nr 4 z 21 września 2006r.
Zaakceptowanie limitów przyjęć na studia stacjonarne w roku akademickim 2006/2007.

Uchwała nr 3 z 21 września 2006r.
W sprawie zmiany nazw kierunków studiów.

Uchwała nr 2 z 21 września 2006r.
W sprawie liczby prodziekanów na poszczególnych wydziałach Akademii Ekonomicznej.

Uchwała nr 1 z 21 września 2006r.
Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2005/2006.