Uchwała nr 101 z dnia 24 czerwca 2016 roku Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2015/2016 oraz za kadencję 2012/2013-2015/2016, a także pozytywna ocena działalności Rektora prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, w wymienionych okresach

Uchwała nr 100 z dnia 24 czerwca 2016 roku Harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 99 z dnia 24 czerwca 2016 roku Zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji UEP wynikające z odtworzenia stanowiska zastępcy kwestora
Załącznik nr 1 - zmiana ROA- zastępca kwestora

Uchwała nr 98 z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwalenie regulaminu studiów podyplomowych
Załącznik nr 1 - Regulamin studiów podyplomowych

Uchwała nr 97 z dnia 24 czerwca 2016 roku Zatwierdzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na niestacjonarnych studiach doktoranckich, rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017
Załącznik nr 1 -  wzór umowy-odpłatność na st. doktor. niestacjonarnych

Uchwała nr 96 z dnia 24 czerwca 2016 roku Zatwierdzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017
Załączniki do uchwały

Uchwała nr 95 z dnia 24 czerwca 2016 roku Przebudowa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku B UEP

Uchwała nr 94 z dnia 24 czerwca 2016 roku Przebudowa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku głównego UEP w latach 2016-2018

Uchwała nr 93 z dnia 24 czerwca 2016 roku Upoważnienie Rektora do dokonywania korekt w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na 2016 rok, spowodowanych zwiększeniem dotacji

Uchwała nr 92 z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2016 rok

Uchwała nr 91 z dnia 20 maja 2016 roku Harmonogram rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 90 z dnia 20 maja 2016 roku Utworzenie na Wydziale Zarządzania na kierunku finanse i rachunko­wość biznesu specjalności „rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie” na studiach niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia od roku akademickiego 2016/2017


Uchwała nr 89 z dnia 20 maja 2016 roku Zniesienie na Wydziale Zarządzania kierunku gospodarka przestrzenna na studiach drugiego stopnia – stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczoro­wych i zaocznych – od roku akademickiego 2016/2017


Uchwała nr 88 z dnia 20 maja 2016 roku Uchwała w sprawie oferty kierunków oraz form i trybów studiów na poszczegól­nych wydziałach UEP w roku akademickim 2016/2017


Uchwała nr 87 z dnia 20 maja 2016 roku Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na UEP w roku aka­demic­kim 2017/2018


Uchwała nr 86 z dnia 20 maja 2016 roku Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na UEP w roku akade­mickim 2017/2018


Uchwała nr 85 z dnia 20 maja 2016 roku  Uchwalenie zmian do regulaminu studiów doktoranckich

Załącznik 1 - Regulamin studiów doktoranckich


Uchwała nr 84 z dnia 20 maja 2016 roku Wyrażenie przez Senat opinii o wysokości indywidualnych i zespołowych na­gród Rektora poszczególnych stopni dla nauczycieli akademickich w roku 2016 – za osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016 lub za całokształt osią­gnięć


Uchwała nr 83 z dnia 20 maja 2016 roku Zatwierdzenie podział zysku netto za 2015 rok


Uchwała nr 82 z dnia 20 maja 2016 roku Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uczelni za 2015 rok


Uchwała nr 81 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Zatwierdzenie liczby miejsc na studia niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017


Uchwała nr 80 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Zatwierdzenie liczby miejsc na studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 79 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017


Uchwała nr 78 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na UEP w roku akademickim 2016/2017 na kierunki: Aplikacje Internetu Rzeczy oraz kierunek prawno-ekonomiczny


Uchwała nr 77 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Uchwała w sprawie realizacji i współfinansowania kwotą 8 400 tys. zł (średnio po 1 200 tys. zł rocznie) w latach 2017-2023 zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”

Uchwała nr 76 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Uchwalenie zmian do regulaminu studiów

Uchwała nr 76 z dnia 22 kwietnia 2016 roku - wersja angielska

Załącznik do uchwały nr 76 - Regulamin Studiów

Załącznik do uchwały nr 76- Regulamin Studiów - wersja angielskaUchwała nr 75 z dnia 22 kwietnia 2016 roku Zaopiniowanie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Głównej 

Załącznik 1 - Regulamin Biblioteki Głównej


Uchwała nr 74 z dnia 18 marca 2016 roku Poparcie przez Senat UEP uchwały UAM w sprawie przeciwstawienia się ksenofobii

Uchwała nr 74 z dnia 18 marca 2016 roku - wersja angielska

Załącznik 2 - Uchwała UAM

Załącznik 3 - Uchwała UAM - wersja angielska


Uchwała nr 73 z dnia 18 marca 2016 roku Wytyczne do obsady zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 w sprawie zasad wynagradzania pracowników UEP niebędących nauczycielami akademickimi oraz osób spoza UEP za zajęcia dydaktyczne w ramach umowy o dzieło oraz umowy-zlecenia


Uchwała nr 72 z dnia 18 marca 2016 roku Wytyczne do obsady zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 w sprawie reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe


Uchwała nr 71 z dnia 18 marca 2016 roku Wytyczne do obsady zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych


Uchwała nr 70 z dnia 18 marca 2016 roku Uchwała w sprawie powołania dr. hab. Piotra Maćkowiaka, prof. nadzw. UEP, na członka UKW z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich


Uchwała nr 69 z dnia 18 marca 2016 roku Uchwała w sprawie powołania dr. hab. inż. Krzysztofa Walczaka, prof. nadzw. UEP, na przewodniczącego UKW


Uchwała nr 68 z dnia 18 marca 2016 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upły¬wem mianowania, ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 31 lipca 2016 roku


Uchwała nr 67 z dnia 26 lutego 2016 roku Harmonogram roku akademickiego 2016/2017

Załącznik 1


Uchwała nr 66 z dnia 26 lutego 2016 roku Zatwierdzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających się w semestrze let¬nim roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Towaroznawstwa

Załącznik 1


Uchwała nr 65 z dnia 26 lutego 2016 roku Zasady powoływania zastępców kierowników studiów podyplomowych

Uchwała nr 64 z dnia 26 lutego 2016 roku Utworzenie anglojęzycznego kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia Financial Engineering, prowadzonego od roku akademickiego 2016/2017 przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP


Uchwała nr 63 z dnia 26 lutego 2016 roku Uchwała określająca efekty kształcenia na anglojęzycznym kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia Financial Engineering, prowadzonym od roku akademickiego 2016/2017 przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP 

Załącznik 1


Uchwała nr 62 z dnia 26 lutego 2016 roku Utworzenie kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia pod nazwą kierunek prawno-ekonomiczny, prowadzonego wspólnie od roku akademickiego 2016/2017 przez Wydział Ekonomii UEP oraz Wydział Prawa i Administracji UAM

Uchwała nr 61 z dnia 26 lutego 2016 roku Uchwała określająca efekty kształcenia na kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia pod nazwą kierunek prawno-ekonomiczny, prowadzonym wspólnie od roku akademickiego 2016/2017 przez Wydział Ekonomii UEP oraz Wydział Prawa i Administracji UAM

Załącznik 1


Uchwała nr 60 z dnia 26 lutego 2016 roku Uchwała Senatu UEP popierająca nadanie prof. dr. hab. Bogdanowi Nogalskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej

Załącznik 1


Uchwała nr 59 z dnia 26 lutego 2016 roku Uchwała w sprawie nadania dr. Andrzejowi Byrtowi tytułu doktora honoris causa UEP

Uchwała nr 58 z dnia 18 grudnia 2015 roku Zaopiniowanie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji UEP wynikającej ze zmiany nazwy Wielkopolskiej Szkoły Biznesu UEP (UEP-WSB)


Uchwała nr 57 z dnia 18 grudnia 2015 roku Harmonogram rekrutacji na UEP w roku akademickim 2016/2017


Uchwała nr 56 z dnia 18 grudnia 2015 roku Zaopiniowanie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji w związku z utworzeniem Biura Prasowego


Uchwała nr 55 z dnia 18 grudnia 2015 roku Sprawa wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2015, za rok 2016 oraz za rok 2017


Uchwała nr 54 z dnia 18 grudnia 2015 roku Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok

Załącznik 1


Uchwała nr 53 z dnia 18 grudnia 2015 roku Ramowy plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2016 rok

Załącznik 1


Uchwała nr 52 z dnia 18 grudnia 2015 roku Uzupełnienie o przedstawicieli doktorantów składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów


Uchwała nr 51 z dnia 18 grudnia 2015 roku Uzupełnienie o przedstawicieli doktorantów składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów


Uchwała nr 50 z dnia 20 listopada 2015 roku Sprawa wyboru firmy przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2015 rok

Uchwała nr 49 z dnia 20 listopada 2015 roku Zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015

Załącznik 1 do uchwały nr 49 -zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2015


Uchwała nr 48 z dnia 20 listopada 2015 roku Zaopiniowanie porozumienia w sprawie warunków stosowania telepracy

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12 -porozumienie ws. telepracy


Uchwała nr 47 z dnia 20 listopada 2015 roku Zaopiniowanie nowego Regulaminu pracy
Załącznik 1 do uchwały nr 47-Regulamin pracy

Uchwała nr 46 z dnia 20 listopada 2015 roku Zmiana regulaminu opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UEP
Załącznik 1 do uchwały nr 46-zmiana Regulaminu opłat

Uchwała nr 45 z dnia 20 listopada 2015 roku Utworzenie interdyscyplinarnego międzyuczelnianego kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia Aplikacje Internetu Rzeczy – wspólnie przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP oraz Wydział Fizyki UAM

Uchwała nr 44 z dnia 20 listopada 2015 roku Uzgodnienie treści pkt 4 załącznika nr 3 do Statutu

Uchwała nr 43 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwała w sprawie liczby pro-dziekanów na każdym z wydziałów

Uchwała nr 42 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwała w sprawie liczby członków Senatu oraz podział mandatów przedstawicieli do Senatu

Uchwała nr 41 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwała ustalająca skład uczelnianego kolegium elektorów oraz podział mandatów przedstawicielskich w uczelnianym kolegium elektorów

Uchwała nr 40 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwały powołujące Uczelnianą Komisję Wyborczą - pełny skład Komisji

Uchwała nr 39 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwały powołujące Uczelnianą Komisję Wyborczą - przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała nr 38 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwały powołujące Uczelnianą Komisję Wyborczą - przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Uchwała nr 37 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwały powołujące Uczelnianą Komisję Wyborczą - przedstawiciele samodzielnych nauczycieli akademickich

Uchwała nr 36 z dnia 20 listopada 2015 roku Uchwały powołujące Uczelnianą Komisję Wyborczą - przewodniczący

Uchwała nr 35 z dnia 20 listopada 2015 roku Uzupełnienie o przedstawicieli studentów składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwała nr 34 z dnia 20 listopada 2015 roku Uzupełnienie o przedstawicieli studentów składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwała nr 33 z dnia 20 listopada 2015 roku Sprawa nadania dr. Andrzejowi Byrtowi tytułu doktora honoris causa - powołanie recenzenta II

Uchwała nr 32 z dnia 20 listopada 2015 roku Sprawa nadania dr. Andrzejowi Byrtowi tytułu doktora honoris causa - powołanie recenzenta I

Uchwała nr 31 z dnia 20 listopada 2015 roku Sprawa nadania dr. Andrzejowi Byrtowi tytułu doktora honoris causa - powołanie promotora

Uchwała nr 30 z dnia 20 listopada 2015 roku Sprawa nadania dr. Andrzejowi Byrtowi tytułu doktora honoris causa - wszczęcie postępowania

Uchwała nr 29 z dnia 20 listopada 2015 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upływem mianowania ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 29.02.2016 roku

Uchwała nr 28 z dnia 20 listopada 2015 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upływem mianowania ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 29.02.2016 roku

Uchwała nr 27 z dnia 20 listopada 2015 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upływem mianowania ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 29.02.2016 roku

Uchwała nr 26 z dnia 20 listopada 2015 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upływem mianowania ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 29.02.2016 roku

Uchwała nr 25 z dnia 20 listopada 2015 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upływem mianowania ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 29.02.2016 roku


Uchwała nr 24 z dnia 25 września 2015 roku Ustalenie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia dla cudzoziemców przyjętych na studia po dniu 21 sierpnia 2015 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5a

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6a

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7a

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8a

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12


Uchwała nr 23 z dnia 25 września 2015 roku Upoważnienie Rektora do wprowadzania aneksów do umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne

 

Uchwała nr 22 z dnia 25 września 2015 roku Zmiana regulaminu opłat za usługi edukacyjne świadczone przez UEP

Załącznik do uchwały nr 22-zmiana Regulaminu opłat


Uchwała nr 21 z dnia 25 września 2015 roku Zatwierdzenie wzorów odpisów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w języku łacińskim

Uchwała nr 20 z dnia 25 września 2015 roku Zmiana regulaminu studiów doktoranckich

Załącznik do uchwały nr 20-zmiana Regulaminu studiów doktoranckich


Uchwała nr 19 z dnia 25 września 2015 roku Zmiana planu remontów w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015

Uchwała nr 18 z dnia 25 września 2015 roku Zaopiniowanie sprzedaży i podawania alkoholu na XVIII piętrze budynku Collegium Altum


Uchwała nr 17 z dnia 25 września 2015 roku Wyrażenie przez Senat zgody na wynajem przez UEP powierzchni na XVI piętrze budynku Collegium Altum

Uchwała nr 16 z dnia 25 września 2015 roku Wyrażenie przez Senat zgody na wynajem przez UEP powierzchni na XVIII piętrze budynku Collegium Altum

Uchwała nr 15 z dnia 25 września 2015 roku Wskazanie prof. dr. hab. Henryka Sobolewskiego, prof. zw. UEP, w na przedstawiciela Uczelni do Rady Fundacji UEP


Uchwała nr 14 z dnia 25 września 2015 roku Powołanie dr hab. Barbary Borusiak, prof. nadzw. UEP, w skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Uchwała nr 13 z dnia 25 września 2015 roku Powołanie prof. dr. hab. Henryka Gawrona, prof. zw. UEP, w skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 

Uchwała nr 12 z dnia 25 września 2015 roku Przedstawienie kandydatury dr. hab. Wiesława Ciechomskiego, prof. nadzw. UEP, na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016-2019

Uchwała nr 11 z dnia 25 września 2015 roku Przedstawienie kandydatury dr. hab. Jarosława Kubiaka na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016-2019

Uchwała nr 10 z dnia 25 września 2015 roku Przedstawienie kandydatury dr hab. inż. Katarzyny Wybieralskiej, prof. nadzw. UEP, na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016-2019


Uchwała nr 9 z dnia 25 września 2015 roku Przedstawienie kandydatury dr hab. inż. Anny Gliszczyńskiej-Świgło, prof. nadzw. UEP, na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016-2019

 

Uchwała nr 8 z dnia 25 września 2015 roku Przedstawienie kandydatury dr. hab. Romana Kiedrowskiego na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016-2019

Uchwała nr 7 z dnia 25 września 2015 roku Przedstawienie kandydatury prof. dr. hab. Piotra Banaszyka, prof. zw. UEP, na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016-2019

 

Uchwała nr 6 z dnia 25 września 2015 roku Przedstawienie kandydatury dr. Piotra Zmyślonego na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016-2019

Uchwała nr 5 z dnia 25 września 2015 roku Przedstawienie kandydatury prof. dr. hab. Jana Sikory, prof. zw. UEP, na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016-2019

Uchwała nr 4 z dnia 25 września 2015 roku Przedstawienie kandydatury dr. hab. inż. Hanny Pondel na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016-2019

Uchwała nr 3 z dnia 25 września 2015 roku Przedstawienie kandydatury dr. hab. Piotra Manikowskiego, prof. nadzw. UEP, na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016-2019


Uchwała nr 2 z dnia 25 września 2015 roku Przedstawienie kandydatury dr. hab. Aleksandra Grzelaka, prof. nadzw. UEP, na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2016-2019

Uchwała nr 1 z dnia 25 września 2015 roku Zatwierdzenie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2014/2015, a także pozytywna ocena działalności Rektora prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, w wymienionym okresie