Uchwała nr 1 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Komisji do Przeprowadzania Oceny Członków Komisji Oceniających

Uchwała nr 2 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Odwoławczej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

Uchwała nr 3 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich niezatrudnionych na wydziałach

Uchwała nr 4 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Uchwała nr 5 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów

Uchwała nr 6 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Senackiej Komisji ds. Kształcenia

Uchwała nr 7 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Senackiej Komisja ds. Organizacyjno-Statutowych

Uchwała nr 8 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

Uchwała nr 9 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Kapituły „Medalu za Zasługi dla UEP”

Uchwała nr 10 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Komisji Konkursu im. Marii Marcinkowskiej

Uchwała nr 11 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Rady Centrum Informatyki

Uchwała nr 12 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie Redaktora Naczelnego Wydawnictwa UEP

Uchwała nr 13 z dnia 23 września 2016 roku Powołanie przedstawiciela UEP do Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych

Uchwała nr 14 z dnia 23 września 2016 roku Przyznanie Rektorowi wynagrodzenia ze środków własnych Uczelni

Uchwała nr 15 z dnia 23 września 2016 roku Zmiana uchwały dotyczącej harmonogramu roku akademickiego 2016/2017
Załącznik do uchwały nr 15 - harmonogram roku akademickiego 2016-2017

Uchwała nr 16 z dnia 23 września 2016 roku Upoważnienie Rektora do dokonywania korekt w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na 2016 rok spowodowanych zwiększeniem dotacji

Uchwała nr 17 z dnia 23 września 2016 roku Zaopiniowanie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji UEP, wynikającej z ustalenia kompetencji prorektorów wybranych na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 18 z dnia 23 września 2016 roku Stwierdzenie zgodności nowego Regulaminu Samorządu Studentów UEP ze Statutem Uczelni oraz ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwała nr 19 z dnia 23 września 2016 roku Rozwiązanie Studenckiego Koła Naukowego „Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”.

Uchwała nr 20 z dnia 21 października 2016 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upły­wem mianowania ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 28.02.2017

Uchwała nr 21 z dnia 21 października 2016 roku Powołanie Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa UEP. Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uchwała nr 22 z dnia 21 października 2016 roku Ustalenie zakresów zadań Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Uchwała nr 23 z dnia 21 października 2016 roku Ustalenie zakresów zadań Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów

Uchwała nr 24 z dnia 21 października 2016 roku Ustalenie zakresów zadań Senackiej Komisji ds. Kształcenia

Uchwała nr 25 z dnia 21 października 2016 roku Ustalenie zakresów zadań Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-Statu­towych

Uchwała nr 26 z dnia 21 października 2016 roku Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na UEP
Załącznik do uchwały - Regulamin opłat

Uchwała nr 27 z dnia 21 października 2016 roku Podział zysku netto z lat ubiegłych

Uchwała nr 28 z dnia 25 listopada 2016 roku Uzupełnienie o przedstawicieli studentów składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwała nr 29 z dnia 25 listopada 2016 roku Uzupełnienie o przedstawicieli studentów składu Komisji Odwoławczej Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwała nr 30 z dnia 25 listopada 2016 roku Wybór przedstawiciela UEP do Rady Fundacji UE na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 31 z dnia 25 listopada 2016 roku Wybór przedstawiciela UEP do Rady Fundacji UE na kadencję 2016-2020.

Uchwała nr 32 z dnia 25 listopada 2016 roku Wybór przedstawiciela UEP do Rady Fundacji UE na kadencję 2016-2020.

Uchwała nr 33 z dnia 25 listopada 2016 roku Korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

Uchwała nr 34 z dnia 25 listopada 2016 roku Zmiana Regulaminu Otwartej Wszechnicy ERGA OMNES
Załącznik do uchwały nr 34 - Regulamin ERGA OMNES

Uchwała nr 35 z dnia 25 listopada 2016 roku Upoważnienie Rektora do wprowadzania w formie aneksów o charakterze generalnym zmian do ustalonych przez Senat wzorców umów o warunkach odpłatności za studia lub za usługi edukacyjne na studiach trzeciego stopnia na UEP

Uchwała nr 36 z dnia 25 listopada 2016 roku Zmiana uchwały w sprawie struktury UKR ds. naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w nadchodzących latach akademickich

Uchwała nr 37 z dnia 25 listopada 2016 roku Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Studentów UEP ze Statutem Uczelni oraz ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym w związku ze zmianą wprowadzoną w załączniku nr 5 do Regulaminu

Uchwała nr 38 z dnia 16 grudnia 2016 roku Opinia Senatu w sprawie zatrudnienia mgra Wojciecha Zalewskiego na stanowisku Kanclerza UEP

Uchwała nr 39 z dnia 16 grudnia 2016 roku Powołanie Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Uchwała nr 40 z dnia 16 grudnia 2016 roku Powołanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Uchwała nr 41 z dnia 16 grudnia 2016 roku Powołanie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwała nr 42 z dnia 16 grudnia 2016 roku Powołanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwała nr 43 z dnia 16 grudnia 2016 roku Ramowy plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2017 rok

Uchwała nr 44 z dnia 16 grudnia 2016 roku Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 45 z dnia 20 stycznia 2017 roku Zmiana Regulaminu korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych na UEP
Załącznik do uchwały  nr 45

Uchwała nr 46 z dnia 20 stycznia 2017 roku Zmiana uchwały nr 8 (2005/2006) Senatu AEP ws. refundacji kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowania o nadanie tytułu profesora.

Uchwała nr 47 z dnia 20 stycznia 2017 roku Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym zapisu dotyczącego kosztów działalności Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała nr 48 z dnia 20 stycznia 2017 roku Uchwała ws. programów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz sposobu ich przygotowania.

Uchwała nr 49 z dnia 20 stycznia 2017 roku Upoważnienie Rektora do podpisania umowy spółki z o.o. z udziałem UEP, UAM, PP i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Uchwała nr 50 z dnia 24 lutego 2017 roku Zmiana nazwy Katedry Polityki Go­spodarczej i Samorządowej na Katedra Polityki Gospodarczej i Studiów Strategicznych na Wydziale Ekonomii.

Uchwała nr 51 z dnia 24 lutego 2017 roku Zatwierdzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających się w semestrze let­nim roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Towaroznawstwa.
Załącznik do uchwały 51

Uchwała nr 52 z dnia 24 lutego 2017 roku Harmonogram roku akademickiego 2017/2018.
Załącznik do uchwały 52

Uchwała nr 53 z dnia 24 lutego 2017 roku Zmiana Regulaminu organizacyjnego administracji UEP wynikająca z reorganizacji dziekanatu Wydziału Zarządzania.

Uchwała nr 54 z dnia 24 lutego 2017 roku Zmiana Regulaminu wynagradzania pracowników UEP.
Załącznik 1 do uchwały 54
Załącznik 2 do uchwały 54

Uchwała nr 55 z dnia 24 lutego 2017 roku Zmiana Uchwały nr 49 z posiedzenia Senatu 20.01.2017 roku

Uchwała nr 56 z dnia 24 marca 2017 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upły­wem zatrudnienia, ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 31.07.2017

Uchwała nr 57 z dnia 24 marca 2017 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upły­wem zatrudnienia, ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 31.07.2017

Uchwała nr 58 z dnia 24 marca 2017 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upły­wem mianowania, ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 31.07.2017

Uchwała nr 59 z dnia 24 marca 2017 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upły­wem zatrudnienia, ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 31.07.2017

Uchwała nr 60 z dnia 24 marca 2017 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upły­wem zatrudnienia, ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 31.07.2017

Uchwała nr 61 z dnia 24 marca 2017 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upły­wem zatrudnienia, ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 31.07.2017

Uchwała nr 62 z dnia 24 marca 2017 roku Wypowiedzenie zatrudnienia nauczycielowi akademickiemu w związku z upły­wem zatrudnienia, ze skutkiem rozwiązania stosunku pracy na dzień 31.07.2017

Uchwała nr 63 z dnia 24 marca 2017 roku Uchwalenie zmian do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Załącznik 1 do Uchwały 63
Załącznik 2 do Uchwały 63

Uchwała nr 64 z dnia 24 marca 2017 roku Wytyczne do obsady zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

Uchwała nr 65 z dnia 24 marca 2017 roku Wytyczne do obsady zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 w sprawie reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dy­daktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe

Uchwała nr 66 z dnia 24 marca 2017 roku Wytyczne do obsady zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 w sprawie zasad wynagradzania pracowników UEP niebędących pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi oraz osób spoza UEP za zajęcia dydaktyczne realizowane na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach umowy o przygotowanie i wygłoszenie wykładu oraz umowy-zlecenia

Uchwała nr 67 z dnia 24 marca 2017 roku Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania Medalu „Summa cum laude” oraz dokonywania wpisu do „Złotej księgi absolwentów”
Załącznik do uchwały nr 67

Uchwała nr 68 z dnia 24 marca 2017 roku Zatwierdzenie liczby miejsc na studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 69 z dnia 24 marca 2017 roku Zatwierdzenie liczby miejsc na studia niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 70 z dnia 24 marca 2017 roku Zgoda na sprzedaż mieszkań przy ul. Rejtana nr 9 w Poznaniu wraz z przynależnościami

Uchwała nr 71 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Uchwalenie zmian do Regulaminu studiów.
Załącznik do uchwały nr 71
Uchwała Parlamentu Studenckiego

Uchwała nr 72 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Zmiana uchwały Senatu UEP nr 86 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na UEP w roku akademickim 2017/2018.
Załącznik do uchwały nr 72

Uchwała nr 73 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Zmiana uchwały Senatu nr 87 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.
Załącznik do uchwały nr 73

Uchwała nr 74 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018. .

Uchwała nr 75 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Uchwalenie zmian do Regulaminu studiów doktoranckich na UEP.
Załącznik do uchwały nr 75
Załącznik do uchwały nr 75 - Uchwała nr 4/2017 Rady Doktorantów

Uchwała nr 76 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia na kierunku Innovation Management na Wydziale Zarządzania.
Załącznik do Uchwały 76

Uchwała nr 77 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Utworzenie kierunku Innovation Management na Wydziale Zarządzania.

Uchwała nr 78 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Likwidacja kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Zarządzania.

Uchwała nr 79 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Utworzenie na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej anglojęzycznej specjalności International Management in Emerging Markets (the special case of CEECs) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze od roku akademickiego 2017/2018

Uchwała nr 80 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Uchwalenie zmian do Regulaminu opłat za usługi edukacyjne świadczone na UEP związanych z wprowadzeniem uregulowań dotyczących odpłatności za szkolenia.
Załącznik do uchwały nr 80

Uchwała nr 81 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Zatwierdzenie wzorów umów o warunkach uczestnictwa w kursach i szkoleniach oraz odpłatności za kursy i szkolenia organizowane przez Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - KURSY
Załącznik do uchwały nr 81

Uchwała nr 82 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Zatwierdzenie wzorów umów o warunkach uczestnictwa w kursach i szkoleniach oraz odpłatności za kursy i szkolenia organizowane przez Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - SZKOLENIA
Załącznik do uchwały nr 82

Uchwała nr 83 z dnia 21 kwietnia 2017 roku Zmiana § 66 Regulaminu organizacyjnego administracji UEP.

Uchwała nr 84 z dnia 26 maja 2017 roku Sprawozdanie finansowe Uczelni za 2016 rok

Uchwała nr 85 z dnia 26 maja 2017 roku Zatwierdzenie podziału zysku netto za 2016 rok

Uchwała nr 86 z dnia 26 maja 2017 roku Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2017 rok

Uchwała nr 87 z dnia 26 maja 2017 roku Wysokość nagród rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku 2017 – za osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017 lub za całokształt osiągnięć.

Uchwała nr 88 z dnia 26 maja 2017 roku W sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w roku akademickim 2018/2019
Załącznik do Uchwały 88

Uchwała nr 89 z dnia 26 maja 2017 roku W sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w roku akademickim 2018/20

Uchwała nr 90 z dnia 26 maja 2017 roku Kierunki, formy i tryb studiów na poszczególnych wydziałach UEP dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 91 z dnia 26 maja 2017 roku Zmiana uchwały nr 86 (2015/2016) z dnia 20 maja 2016 roku z późn. zm.
Załącznik do Uchwały 91

Uchwała nr 92 z dnia 26 maja 2017 roku Zmiana uchwały nr 87 (2015/2016) z dnia 20 maja 2016 roku z późn. zm.
Załącznik do Uchwały 92

Uchwała nr 93 z dnia 26 maja 2017 roku Uchwała zmieniająca uchwałę nr 98 (2014/2015) z dnia 26 czerwca 2015 roku Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w sprawie wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uchwała nr 94 z dnia 26 maja 2017 roku Harmonogram rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 95 z dnia 26 maja 2017 roku Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przyjętego uchwałą Senatu nr 98 (2015/2016) z dnia 24 czerwca 2016 roku
Załącznik do Uchwały 95 - Regulaminu studiów podyplomowych

Uchwała nr 96 z dnia 26 maja 2017 roku Aktualizacja STRATEGII Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2017-2020
Załącznik do Uchwały nr 96

Uchwała nr 97 z dnia 26 maja 2017 roku Zgoda Senatu na sprzedaż mieszkań przy ul. Rejtana będących własnością Uczelni

Uchwała nr 98 z dnia 26 maja 2017 roku Likwidacja anglojęzycznej specjalności Innovation Management na kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania

Uchwała nr 99 z dnia 26 maja 2017 roku Zmiana nazwy specjalności operacje finansowe funduszy inwestycyjnych na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi na kierunku finanse i rachunkowość biznesu na Wydziale Zarządzania

Uchwała nr 100 z dnia 23 czerwca 2017 roku Zmiana Statutu UEP (własny fundusz stypendialny)

Uchwała nr 101 z dnia 23 czerwca 2017 roku Zmiana Statutu UEP (pensum)

Uchwała nr 102 z dnia 23 czerwca 2017 roku Zmiana Statutu UEP (tekst jednolity)
Załącznik do uchwały nr 102 z 23 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 103 z dnia 23 czerwca 2017 roku Harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 104 z dnia 23 czerwca 2017 roku Zatwierdzenie wzorów dyplomów studiów pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 105 z dnia 23 czerwca 2017 roku Zmiana Uchwały nr 21 (2015/2016) Senatu z dnia 25 września 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów odpisów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w języku łacińskim.

Uchwała nr 106 z dnia 23 czerwca 2017 roku Zmiana Uchwały nr 98 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 93 z dnia 26 maja 2017 roku)

Uchwała nr 107 z dnia 23 czerwca 2017 roku Likwidacja Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej na Wydziale Zarządzania.

Uchwała nr 108 z dnia 23 czerwca 2017 roku Zmiana nazwy Katedry Socjologii i Filozofii na Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej na Wydziale Ekonomii

Uchwała nr 109 z dnia 23 czerwca 2017 roku Zatwierdzenie Regulaminów przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Załącznik nr 1 do uchwały nr 109 z 23 czerwca 2017 roku Regulamin WFS
Załacznik nr 1 do Regulaminu_WFS nauk _badaw
Załącznik nr 2 do uchwały nr 109 z 23 czerwca 2017 roku Regulamin WFS dział_sport
Zal nr 1 do Regulaminu WFS dział_sportowa
Zal nr 1a do Regulaminu WFS dział_sportowa
Zal nr 2 do Regulaminu WFS dział_sportowa
Zal nr 3 do Regulaminu WFS dział_sportowa

Uchwała nr 110 z dnia 23 czerwca 2017 roku Uzupełnienie składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów o przedstawiciela studentów Wydziału Ekonomii.

Uchwała nr 111 z dnia 23 czerwca 2017 roku Stwierdzenie zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego UEP ze Statutem Uczelni oraz ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym w związku ze zmianą wprowadzoną w paragrafie 43.