Uchwała nr 1 z dnia 22 września 2017 roku Sprawozdanie Rektora UEP z działalności Uczelni w roku akademickim 2016/2017.

Uchwała nr 2 z dnia 22 września 2017 roku Wybory do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021r. (Zasady)

Uchwała nr 3 z dnia 22 września 2017 roku Wybory do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021r. (Kandydaci)

Uchwała nr 4 z dnia 22 września 2017 roku
Zmiana uchwały nr 35 z dnia 21 października 2011 roku ws. Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom akademickim.
Załącznik do uchwały nr 4

Uchwała nr 5 z dnia 22 września 2017 roku Likwidacja spółki Księgarnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.

Uchwała nr 6 z dnia 22 września 2017 roku Uchwalenie zmian do Regulaminu studiów doktoranckich na UEP.
Załącznik do uchwały nr 6_Regulamin_studiów_doktoranckich
Uchwała Rady doktorantów UEP ws. Regulaminu studiów doktoranckich.

Uchwała nr 7 z dnia 22 września 2017 roku Likwidacja Katedry Statystyki i Demografii na Wydziale Ekonomii.

Uchwała nr 8 z dnia 22 września 2017 roku Zatwierdzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz doktoranckich, rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. studia I i II stopnia
Załączniki do uchwały nr 8 - .rar

Uchwała nr 9 z dnia 22 września 2017 roku Zatwierdzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz doktoranckich, rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Studia III stopnia (stacjonarne)
Załącznik do Uchwały nr 9

Uchwała nr 10 z dnia 22 września 2017 roku Zatwierdzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz doktoranckich, rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. studi III stopnia (niestacjonarne)
Załącznik do Uchwały nr 10

Uchwała nr 11 z dnia 22 września 2017 roku Zmiana §2 Statutu UEP.
Załącznik do uchwały nr 11 z 22 września 2017r. Statut tekst jednolity 22 września 2017

Uchwała nr 12 z dnia 27 października 2017 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Uchwała nr 13 z dnia 27 października 2017 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Uchwała nr 14 z dnia 27 października 2017 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Uchwała nr 15 z dnia 27 października 2017 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Uchwała nr 16 z dnia 27 października 2017 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Uchwała nr 17 z dnia 27 października 2017 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Uchwała nr 18 z dnia 27 października 2017 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Uchwała nr 19 z dnia 27 października 2017 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Uchwała nr 20 z dnia 27 października 2017 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

Uchwała nr 21 z dnia 27 października 2017 roku Uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji wyborczej o przedstawiciela samodzielnych nauczycieli akademickich z Wydziału Ekonomii.

Uchwała nr 22 z dnia 27 października 2017 roku Uchwała Senatu UEP popierająca wniosek o nadanie prof. Robertowi Engle tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uchwała nr 23 z dnia 27 października 2017 roku Zmiana uchwały nr 97 (2014/2015) z dnia 26 czerwca 2015 roku Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr 24 z dnia 27 października 2017 roku Opinia Senatu w sprawie przyznania przez MNISW dofinansowania na ubieganie się UEP o akredytacje międzynarodowe.

Uchwała nr 25 z dnia 27 października 2017 roku Zmiana Regulaminu pracy
Załącznik do uchwały nr 25 Senatu UEP z 27 pazdziernika 2017 r.

Uchwała nr 26 z dnia 27 października 2017 roku Uzupełnienie o przedstawicieli studentów składów Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Uchwała nr 27 z dnia 27 października 2017 roku Uzupełnienie o przedstawicieli studentów składów Komisji Odwoławczej Dyscyplinarnej dla Studentów.

Uchwała nr 28 z dnia 24 listopada 2017 roku Zaopiniowanie zmian w treści Zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Załącznik 1 do Uchwały nr 28

Uchwała nr 29 z dnia 24 listopada 2017 roku Likwidacja specjalności anglojęzycznej e-business na kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Uchwała nr 30 z dnia 24 listopada 2017 roku Zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Załącznik 2 do uchwały nr 30 - Regulamin ZFŚS

Uchwała nr 31 z dnia 24 listopada 2017 roku Uzupełnienie o przedstawiciela Wydziału Gospodarki Międzynarodowej składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.
Uchwała nr 32 z dnia 15 grudnia 2017 roku Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok

Uchwała nr 33 z dnia 15 grudnia 2017 roku Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2018 rok.

Uchwała nr 34 z dnia 15grudnia 2017 roku Zmiana uchwały nr 65 (2016/2017) Senatu UEP w sprawie reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018.
Załącznik do uchwały nr 34

Uchwała nr 35 z dnia 15 grudnia 2017 roku Harmonogram rekrutacji w roku akademickim 2018/2019.

Uchwała nr 36 z dnia 15 grudnia 2017 roku Uzupełnienie składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

Uchwała nr 37 z dnia 15 grudnia 2017 roku Uzupełnienie o przedstawicieli doktorantów składów komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

Uchwała nr 38 z dnia 15 grudnia 2017 roku Uzupełnienie o przedstawicieli doktorantów składów komisji Dyscyplinarnej Odwoławczej Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Uchwała nr 39 z dnia 15 grudnia 2017 roku Uchwalenie nowego trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 
Uchwała nr 40 z dnia 15 grudnia 2017 roku Opinia Senatu w sprawie przedłużenia zatrudnienia Kanclerza UEP mgr. Wojciecha Zalewskiego
Uchwała nr 41 z 23 lutego 2018 roku Uzupełnienie składu Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-Statutowych.

Uchwała nr 42 z 23 lutego 2018 roku Skreślenie paragrafu 24 Statutu UEP (wynikające z reorganizacji CI UEP).
Załącznik do Uchwały nr 42 z 23 lutego 2018 roku - Statut (uchwała w pkt 1 wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2018 roku)

Uchwała nr 43 z 23 lutego 2018 roku Zmiana Regulaminu organizacyjnego administracji UEP.

Uchwała nr 44 z 23 lutego 2018 roku Zatwierdzenie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających się w semestrze let­nim roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Towaroznawstwa.
Załącznik 2

Uchwała nr 45 z 23 lutego 2018 rok
u zasady składania prac dyplomowych.
załącznik do uchwały 45 -WYMAGANIA DOTYCZĄCE EDYCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
załącznik do uchwały 45 -STRONA TYTUŁOWA (praca licencjacka)
załącznik do uchwały 45 -STRONA TYTUŁOWA (praca magisterska)
załącznik do uchwały 45 -STRONA TYTUŁOWA (praca licencjacka- j. angielski)
załącznik do uchwały 45 -STRONA TYTUŁOWA (praca magisterska- j. angielski)
załącznik do uchwały 45 -OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY
załącznik do uchwały 45 -OŚWIADCZENIE WSPÓŁAUTORÓW PRACY
załącznik do uchwały 45 -KWESTIONARIUSZ OCENY
załącznik do Uchwały 45 -PREZENTACJA NA OBRONE PRACY DYPLOMOWEJ

Uchwała nr 46 z 23 lutego 2018 roku Likwidacja specjalności zarządzanie turystyką w regionie na kierunku gospodarka turystyczna na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2018/2019.
Uchwała nr 47 z dnia 23 marca 2018 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 48 z dnia 23 marca 2018 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 49 z dnia 23 marca 2018 roku Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielom akademickim w związku z upływem maksymalnego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta

Uchwała nr 50 z dnia 23 marca 2018 roku Wytyczne do obsady zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w sprawie: Wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

Uchwała nr 51 z dnia 23 marca 2018 roku Wytyczne do obsady zajęć dydaktycznych w roku akademickim2018/2019 w sprawie reguł obliczania pensum oraz wynagradzania pracowników naukowo-dy-daktycznych i dydaktycznych UEP za godziny ponadwymiarowe

Uchwała nr 52 z dnia 23 marca 2018 roku Wytyczne do obsady zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019 w sprawie: Zasad wynagradzania pracowników UEP niebędących nauczycielami akademickimi oraz osób spoza UEP za zajęcia dydaktyczne w ramach umowy o przygotowanie i wygłaszanie wykładu oraz umowy zlecenia

Uchwała nr 53 z dnia 23 marca 2018 roku Zatwierdzenie liczby miejsc na studia stacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 54 z dnia 23 marca 2018 roku Zatwierdzenie liczby miejsc na studia niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 55 z dnia 23 marca 2018 roku Harmonogram roku akademickiego 2018/2019
Załącznik do uchwały nr 55

Uchwała nr 56 z dnia 23 marca 2018 roku Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia na nowo tworzonym kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Zarządzania
Załącznik - Kierunkowe efekty kształcenia ZRF

Uchwała nr 57 z dnia 23 marca 2018 roku Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów anglojęzycznych II stopnia Product & Process Management
Załączniki nr 1 do uchwały nr 57
Załącznik nr 2 do uchwały nr 57

Uchwała nr 58 z dnia 23 marca 2018 roku Uruchomienie studiów anglojęzycznych II stopnia Product & Process Management na Wydziale Towaroznawstwa

Uchwała nr 59 z dnia 23 marca 2018 roku Likwidacja specjalności ekologia produktów (na studiach niestacjonarnych na kierunku towaroznawstwo)

Uchwała nr 60 z dnia 23 marca 2018 roku Likwidacja specjalności ekologia produktów (na studiach niestacjonarnych na kierunku towaroznawstwo) oraz specjalności Quality of Products (na studiach stacjonarnych I stopnia, 6-semestralnych na kierunku towaroznawstwo)

Uchwała nr 61 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Zaopiniowanie zmian w Regulaminie organizacyjnym administracji UEP wynikających z utworzenia stanowiska Inspektora Ochrony Danych

Uchwała nr 62 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Uruchomienie kierunku o profilu praktycznym zarzadzanie ryzykiem finansowym na Wydziale Zarządzania.

Uchwała nr 63 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Uchwalenie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym od roku akademickiego 2018/2019.

Uchwała nr 64 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Uchwalenie zmian do Regulaminu studiów.

Uchwała nr 65 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Zatwierdzenie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunku o profilu praktycznym zarządzanie ryzykiem finansowym na Wydziale Zarzadzania UEP.
Załącznik do uchwały nr 65 - REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU O PROFILU PRAKTYCZNYM ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UEP

Uchwała nr 66 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Uchwała w sprawie oferty kierunków oraz form i trybów studiów na poszczególnych wydziałach UEP w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 67 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Uchwalenie zmian do Regulaminu studiów doktoranckich na UEP.
Zalacznik do uchwaly nr 67 z 20 kwietnia 2018 r.uchwala RD

Uchwała nr 68 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Warunki i tryb rekrutacji na I rok Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Innowacyjna Gospodarka Otwarta” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019
Zalacznik do uchwały nr 68 z 20 kwietnia 2018 r. uchwała RD

Uchwała nr 69 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Likwidacja specjalności finanse w gospodarce żywnościowej na studiach stacjonarnych II stopnia, na Wydziale Ekonomii od roku akademickiego 2018/2019

Uchwała nr 70 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów anglojęzycznych I stopnia Applied Economic and Social Analysis

Uchwała nr 71 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Uruchomienie anglojęzycznych studiów stacjonarnych I stopnia Applied Economic and Social Analysis na Ekonomii od roku akademickiego 2018/2019

Uchwała nr 72 z dnia 20 kwietnia 2018 roku Modernizacja energetyczna budynku B wraz z pracami powiązanymi.

Uchwała nr 73 z dnia 25 maja 2018 roku Przyznanie dofinansowania z MNiSW? w związku z ubieganiem się o międzynarodową akredytację AACSB.

Uchwała nr 74 z dnia 25 maja 2018 roku Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała nr 75 z dnia 25 maja 2018 roku Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020.

Uchwała nr 76 z dnia 25 maja 2018 roku Uchwała o zmianie Uchwały nr 50 (2017/2018) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.
Załącznik do Uchwały nr 76

Uchwała nr 77 z dnia 25 maja 2018 roku Harmonogram rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.

Uchwała nr 78 z dnia 22 czerwca 2018 roku Zmiana Regulaminu organizacyjnego administracji UEP.

Uchwała nr 79 z dnia 22 czerwca 2018 roku Kompleksowa modernizacja Collegium Altum.

Uchwała nr 80 z dnia 22 czerwca 2018 roku Regulamin przyznawania i wypłacania nagród rektora UEP za osiągnięcia w pracy zawodowej pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.
 
Uchwała nr 82 z dnia 22 czerwca 2018 roku Sprawozdanie finansowe UEP za rok 2017.
 
Uchwała nr 83 z dnia 22 czerwca 2018 roku Podział zysku netto.

Uchwała nr 84 z dnia 22 czerwca 2018 roku Zmiana Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Załącznik do Uchwały

Uchwała nr 85 z dnia 22 czerwca 2018 roku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP.
Załącznik do Uchwały

Uchwała nr 86 z dnia 22 czerwca 2018 roku Zatwierdzenie wzorów umów o warunkach uczestnictwa w kursach dokształcających i odpłatności za kursy organizowane przez CEM.
Załącznik do Uchwały

Uchwała nr 87 z dnia 22 czerwca 2018 roku Zatwierdzenie wzorów umów o warunkach warunkach uczestnictwa w szkoleniach i odpłatności za szkolenia organizowane przez CEM.
Załącznik do Uchwały nr 87 z dnia 22 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 88 z dnia 22 czerwca 2018 roku Zatwierdzenie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe prowadzone na UEP (umowa po reaktywacji).
Załącznik do Uchwały

Uchwała nr 89 z dnia 22 czerwca 2018 roku Zatwierdzenie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe prowadzone na UEP (umowa ze słuchaczem).
Załącznik do Uchwały 
 
Uchwała nr 90 z dnia 22 czerwca 2018 roku Zatwierdzenie wzorów umów o warunkach odpłatności za studia podyplomowe prowadzone na UEP (umowa trójstronna).
Załącznik do Uchwały 
 
Uchwała nr 91 z dnia 22 czerwca 2018 roku Zmiana paragrafu 26 Regulaminu Samorządu Studentów UEP.
 
Uchwała nr 92 z dnia 22 czerwca 2018 roku Sprawa nadania sali 218C imienia doc. dr. hab. Józefa Zajdy.