Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/025/18

Unieważnienie postępowania

Zapewnienie dostępu  do usług sportowo-rekreacyjnych

Oferty należy składać do dnia 27 lipca 2018 r. do godz. 08:00 
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Beata Wawrzyniak

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

 
nr publikacji w BZP:591930-N-2018
                                  500174278-N-2018