Ogłoszenia

ZP/028/18

Wynik postępowania

Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią Zamawiającego

Oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 05 września 2018 r. do godz. 8:00 
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 

w sprawach merytorycznych:
Przemysław Grzeszczak

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka

nr publikacji w BZP:607317-N-2018, 500206494-N-2018